Biologia

L'experimentació animal és un tema de debat que suscita un gran interès social. 
L'objectiu seria poder conèixer amb més detall l'opinió dels estudiants de batxillerat sobre el tema i quins arguments la justifiquen. 

Vicente Martínez Perea. Departament de Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

L’objectiu del treball és estudiar la diversitat d’algues i fanerògames i diversitat faunística d’una zona marina d’interès biològic i de conservació. La zona (cala, estuari, platja) es podrà decidir conjuntament amb els estudiants, segons possibilitats de desplaçament i interès biològic i de conservació. Durant la recerca s’assessorarà  en l’enfocament del tema, en la metodologia de treball (per exemple la manera adequada de recollir i analitzar mostres) i en els recursos que caldrà utilitzar (bibliografia, guies,...).

Anna Soler i Membrives. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

L'anàlisi del DNA permet el diagnòstic de milers de malalties que afecten un sol gen, moltes d'elles són rares. La contribució però de la genètica a moltes malalties més comunes (la majoria de formes de càncer, malalties mentals, obesitat o diabetis, per exemple) és més complexa i per això les aplicacions clíniques són ara per ara més limitades.
Un objectiu podria ser l'estudi de qualsevol malaltia que afecti un sol gen i que es diagnostiqui amb proves de laboratori.  

Francisco Blanco Vaca. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

L’objectiu del treball és estudiar algun tipus de pol·len que provoca al·lèrgia respiratòria,  que s’escolliria amb l’estudiant en funció dels seus interessos. També caldria centrar-se en una zona (que decidiríem amb l’estudiant). Durant la recerca s’assessorarà  en l’enfocament del tema, en la metodologia de treball (per exemple la manera adequada de recollir i analitzar mostres) i en els recursos que caldrà utilitzar.
Atenció: el tema es tracta des d'un punt de vista biològic (no mèdic!).

IMPORTANT: per a poder realitzar adequadament aquest tema, l’institut ha de disposar de microscopi amb un objectiu de mínim 40 augments.

Jordina Belmonte i Soler i Concepción De Linares. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

L’objectiu del treball és observar les diferents etapes de desenvolupament (fenologia) de plantes de l’entorn de l’estudiant durant un període de temps el més llarg possible. Les plantes s’escolliran amb l’estudiant, en funció dels seus interessos, de la zona d’estudi i del temps de l’any en què farà l'observació. Es recomanarà fer l'observació a diferents llocs per veure si les plantes es comporten igual o no. Durant la recerca s’assessorarà en l’enfocament del tema, en la metodologia de treball (per exemple en la descripció de les fases fenològiques a observar) i en els recursos que caldrà utilitzar.

IMPORTANT: per a poder realitzar adequadament aquest tema, l’institut ha de disposar de microscopi amb un objectiu de mínim 40 augments.

Jordina Belmonte i Soler i Concepción De Linares. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

La malaltia inflamatòria intestinal (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa) és una malaltia relativament freqüent i greu. 

Es pretén que l'estudiant estudiï les bases de la malaltia, què la produeix, quin canvi produeix i com es pot tractar. 

Vicente Martínez Perea. Departament de Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

L'evolució humana engloba un llarg període temps i d'espècies fòssils.
És un títol genèric que s'acotarà en la primera entrevista, en la qual l'alumne es centrarà en les espècies o fòssils a estudiar.

M. Eulàlia Subirà de Galdàcano . Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

En aquest treball es proposa treballar dos tipus de mesures de radioactivitat:

- La mesura física. Mitjançant un comptador Geiger, l’estudiant mesurarà la radioactivitat ambiental del seu entorn (la seva escola, el seu lloc de residència...).
- La mesura biològica. En aquest cas l’estudiant realitzarà unes pràctiques a laboratori en el qual s’analitzaran les conseqüències de la radioactivitat en la molècula de DNA.

Joan Francesc Barquinero. Departament de Biologia Animal, Vegetal i d'Ecologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

La microbiota intestinal és un component actiu del nostre organisme, imprescindible pel funcionament normal del tub digestiu.

Els objectius són:

1. Definir les característiques i composició de la microbiota intestinal.
2. Definir com s'adquireix i canvia al llarg de la vida.
3. Establir les seves funcions principals. 

Es realitzaran recerques de referències i es discutiran dades experimentals. 

Vicente Martínez Perea. Departament de Biologia Cel.lular, Fisiologia i Immunologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

Per què està augmentant tant l'obesitat? És aquesta causa ambiental o genètica? Està l'augment de la diabetis relacionada amb l'augment de l'obesitat?
L'objectiu és comprendre millor les raons del canvi que s'està produint en aquestes malalties.

Francisco Blanco Vaca. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

El colesterol augmentat a la sang és una causa molt important d'infarts de miocardi. Existeixen tractaments segurs i barats per prevenir aquesta complicació, tanmateix el seu ús a la nostra població és encara deficient en malalties força importants.
L'objectiu seria revisar les estratègies que s'estan seguint per corregir aquesta situació.

Francisco Blanco Vaca. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

L'agregació i mal plegament de les proteïnes està íntimament vinculada amb malalties de tipus amiloide i, entre elles, destaquen malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer o el Parkinson. A més, l'agregació de proteïnes és un problema a afrontar per part de la indústria biotecnològica i farmacèutica que produeixen proteïnes de tipus recombinant o bé purificades.
Per aquest motiu, i atès l'elevat preu dels assaigs per garbellar noves condicions que estabilitzin les proteïnes, el desenvolupament de predictors de l'agregació de les proteïnes juguen un paper molt important per assistir en el redisseny de noves variants amb propietats més solubles.
Proposem realitzar el redisseny de molècules proteiques amb interès farmacològic amb millors propietats de solubilitat i estabilitat termodinàmica a partir de l'anàlisi computacional utilitzant diferents predictors d'agregació i solubilitat així com l'aprenentatge de bases de dades primàries i secundàries de proteïnes.

Susanna Navarro Cantero. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

La nostra societat està immersa en un problema d'abast mundial que té a veure amb l'ús i abús dels antibiòtics. Entendre com funcionen i com es generen les resistències esdevé un interès creixent i cal estar-ne formats i informats. L'equip de professors pretén endinsar l'alumnat en aquesta problemàtica assessorant-los i fent-los partícips de la divulgació i del coneixement que se’n té.
Alguns dels plantejaments possibles tenen a veure amb l'educació en l'ús (des de casa fins a la resta de la comunitat), aprofundir en la problemàtica dels microorganismes resistents propis d'ambients hospitalaris o en aprendre noves estratègies per a trobar nous antibiòtics (tant in vivo com in vitro al laboratori, o bé amb un enfocament més computacional).

Isidre Gibert i Daniel Yero. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina i Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

L'arqueologia és una eina científica que té com a objecte d'estudi la societat del passat mitjançant la interpretació de les seves restes materials. Es tracta, per tant, d'un objectiu extremadament ampli, per a la persecució del qual s'ha de recórrer a un alt grau de pluridisciplinarietat. És a dir, sota el paraigua de l'arqueologia poden conviure nombroses disciplines procedents dels diferents camps del saber.
La dendrocronologia - que estudia els anells anuals de creixement dels arbres - té dues aplicacions fonamentals en aquest sentit: en primer lloc, permet reconstruir seqüències cronològiques, que es poden fer servir per a datar objectes i jaciments arqueològics; secundàriament, ofereix elements de pes per a la reconstrucció del clima del passat, permetent així que l'arqueologia contribueixi a aspectes al centre del debat actual, com és el canvi climàtic.

Alessandro Ravotto. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019