Biociències

Lloc de l'estada
Unitat de Microbiologia Campus. Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB

Perfil de l'estudiant
Han de ser alumnes que tinguin interès per la Microbiologia, que els agradi la recerca i vulguin desenvolupar tasques en el laboratori associades a l'estudi de microorganismes i de virus bacterians.

Objectius de l’estada:
L'estudi dels virus permet conèixer el funcionament d'aquests organismes i aprofundir en la biologia dels seus hostes. Un grup particular de virus són els bacteriòfags que com el seu nom indica, únicament poden infectar bacteris. Els bacteriòfags han permès el desenvolupament d'eines de treball per a la  manipulació genètica de microorganismes, però també poden ser útils per a lluitar contra una de les amenaces més importants actualment per a la salut mundial, la resistència a antibiòtics. La fagoteràpia o teràpia fàgica pot ser una alternativa pel desenvolupament d'eines alternatives pel tractament de malaties infeccioses causades per bacteris multiresistents.
Per tant, l'objectiu de l'estada és doble: 

 1. Estudiar les característiques biològiques de virus bacterians.
 2. Estudiar el creixement d'un cultiu bacterià després de la infecció amb diferents tipus de bacteriòfags i comparar-lo amb el que s'obté després del tractament amb compostos antibacterians.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Conèixer complint les normes bàsiques de bioseguretat i la gestió dels residus per treballar en un laboratori de Microbiologia.
 • Iniciació teòrica i pràctica a la metodologia bàsica de treball en un laboratori de Microbiologia.
 • Familiarització de l’estudiant amb conceptes teòrics i experimentals bàsics per entendre el comportament dels virus bacterians. Realització de treballs pràctics al laboratori que permetin un contacte directe amb l’experimentació i metodologia explicada.

Professorat
Jesús Aranda, Jordi Barbé, Susana Campoy, Pilar Cortés, i Susana Escribano i Joan Ruiz com a membres PAS.

> Formulari d'inscripció a les estades
 

Lloc de l'estada
Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB. Unitat de Microbiologia. Facultat de Biociències.

Perfil de l'estudiant
Estada dirigida a estudiants de Batxillerat.

Objectiu de l'estada
L'objectiu del present projecte és doble. Primer, aïllar i quantificar microorganismes presents en diferents mostres d’aigua, i en darrer lloc, conèixer un seguit de metodologies que s'apliquen en el camp de la Microbiologia, com tècnica assèptica, sèries de dilucions i sembra en placa, recompte en placa, sembra en estria, tincions i observació al microscopi.

Tasques a desenvolupar per l'estudiant durant l'estada

 • Conèixer i usar eines per cercar informació i per iniciar el treball de recerca proposat.
 • Familiarització de l’alumne amb conceptes teòrics i experimentals bàsics de l'àmbit de la Microbiologia.
 • Realització de treballs pràctics al laboratori que permetin un contacte directe amb l’experimentació i la metodologia explicada.

Professorat
Jordi Mas, Olga Sánchez, Núria Vigués

> Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Grup de Genètica Molecular i Patogènesi Bacteriana. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina.

Perfil de l'estudiant
Batxillerat

 • Interès per a la recerca i les tasques de laboratori.
 • Interès per a la Microbiologia i la Genètica

Objectius de l'estada
L'estada té com a objectiu principal la caracterització i estudi de determinants genètics de la resistència bacteriana a antimicrobians. Es pretén mostrar quins elements poden estar implicats en el fet que determinats bacteris puguin esdevenir resistents.

Tasques a desenvolupar durant l'estada
Les tasques a desenvolupar han de permetre l'alumnat a endinsar en aspectes tant teòrics com experimentals de l’àmbit de la Microbiologia. Aquest propòsit s’assoleix mitjançant la immersió plena en el dia a dia d’un laboratori de recerca i amb la dinàmica i l’entorn d’un Institut de recerca multidisciplinari.
S’usaran tant tècniques de microbiologia bàsica (cultiu, aïllament i caracterització dels trets fenotípics més importants, antibiogrames, etc.) com de biologia molecular (transferència de DNA per transformació, conjugació, amplificació de DNA per PCR).

Es portaran a terme diferents tasques que els permetrà:

 • Conèixer el funcionament general d'un laboratori de recerca de microbiologia molecular.
 • Realitzar les tècniques microbiològiques bàsiques i també l'ús d’eines i estratègies genètiques bàsiques aplicades al món dels microorganismes.
 • Conèixer i utilitzar diferents eines per a la cerca exhaustiva d’informació bibliogràfica rellevant.


Treball de recerca que es proposa
Resistència a antibiòtics

Professorat
Isidre Gibert, Daniel Yero

> Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB-UAB)

Perfil de l'estudiant
Interessat en les ciències experimentals i/o biomèdiques.

Objectius de l'estada

 • Aprendre com es dissenya, fabrica i funciona un nanofàrmac.
 • Aprendre a treballar en un laboratori de recerca.

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Fabricació de nanopartícules, caracterització i test en models de cultius cel·lulars tumorals.

Professorat
Julia Lorenzo, David Montpeyó

> Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Grup de recerca: Epigenetic Regulation of Chromatin Structure. Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Objectius de l'estada
Les noves capacitats tecnològiques per seqüenciar genomes produeixen una ingent quantitat d’informació genòmica que requereix d’experts bioinformàtics pel seu tractament i anàlisi.
Els objectius d'aquestes estades són:

 • Familiaritzar-se amb el software bioinformàtic d'anàlisis de seqüències genòmiques a través d'activitats interactives per donar resposta a preguntes com: quins canvis genètics ens fan humans? de quin color tenien el cabell els neandertals?
 • Aprendre fonaments de programació amb Python, un dels llenguatges de programacio més utilitzats en la investigació bioinformàtica, per poder fer software bàsic

Tasques a desenvolupar durant l'estada

 • Conèixer algunes de les qüestions que tracta de resoldre la recerca genòmica actual
 • Familiaritzar-se amb el software de tractament i anàlisi de seqüències genòmiques
 • Aprendre a desenvolupar software bàsic per analitzar seqüències d'ADN

Professorat
Antonio Barbadilla Prados i Marta Coronado Zamora

> Formulari d'inscripció a les estades