Música

L'alumnat rebrà assessorament per iniciar-se en les tècniques i recursos de la investigació en l'àmbit de la musicologia històrica. Es proposa treballar sobre els villancets, un gènere musical de gran rellevància en diversos períodes de la història de la música hispànica, així mateix com de la catalana. L'estudi es focalitzarà en el segle XVII, moment en què el villancet va assolir unes característiques pròpies, diferents de les que va tenir en altres èpoques.
Es busca introduir l'alumnat en les lectures fonamentals de l'àmbit de la música a la Catalunya del Barroc i també que coneguin les institucions on es conserva la major part de la documentació musical en qüestió.
El treball, tot partint d'un villancet català del segle XVII, aprofundirà en les interrelacions entre el gènere i els diversos aspectes històrics, religiosos i socials que conformaran la vida en aquella zona de la Península i en aquell moment cronològic.

Xavier Daufí Rodergas. Departament d'Art i Musicologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

La música medieval en la literatura: Interpretació i representació.
La música és inherent a la literatura medieval de transmissió oral: l'èpica i la lírica en són els gèneres més coneguts, però també el teatre i altres subgèneres. Aquesta presència ho és tant pel que fa a la interpretació d'aquestes obres que es cantaven, com en el propi contingut literari i les mencions a representacions i instruments. Es tracta d'abordar aquests repertoris literaris des d'aquesta perspectiva.

Antoni Rossell Mayo. Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup

 

La música és present en diferents gèneres musicals, tant en aquells de tipus més participatius, com en d'altres on té un caire més contemplatiu. És en aquestes manifestacions on la música té un desenvolupament més important, sobretot al vincular-se amb elements audiovisuals.

Objectius:
- Descoberta i anàlisis de mecanismes per a interaccionar la música amb els espectacles.
- Definició i observació de mecanismes de participació social a través de la música.
- Estudi de diferents modalitats i gèneres en els quals la música té un paper destacat a la societat de l'espectacle.
Poden anar des de l'anàlisi d'imatges, dramatúrgies i de metodologies analítiques entre text i música, passant per treball de camp, o per estudi de materials d'arxius històrics, i buidats hemerogràfics.

És necessari que els alumnes tinguin formació musical
 

Francesc Cortès Mir. Departament d'Art i de Musicologia de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual

Formulari treball en grup