Música

L'alumnat rebrà assessorament per iniciar-se en les tècniques  i recursos de la investigació en l'àmbit de la musicologia històrica. Es proposa treballar sobre els "villancicos", un gènere musical de gran rellevància en diversos períodes de la història de la música hispànica, així mateix com de la catalana. L'estudi es focalitzarà en el segle XVII, moment en què el villancico va assolir unes característiques pròpies, diferents de les que va tenir en altres èpoques.
Es busca introduir l'alumnat en les lectures fonamentals de l'àmbit de la música a la Catalunya del Barroc i també que coneguin les institucions on es conserva la major part de la documentació musical en qüestió.
El treball, tot partint d'un villancico català del segle XVII, aprofundirà en les interrelacions entre el gènere i els diversos aspectes històrics, religiosos i socials que conformaran la vida en aquella zona de la Península i en aquell moment cronològic.

Xavier Daufí Rodergas. Departament d'Art i Musicologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

La música medieval en la literatura: Interpretació i representació.
La música és inherent a la literatura medieval de transmissió oral: l'èpica i la lírica en són els gèneres més coneguts, però també el teatre i altres subgèneres. Aquesta presència ho és tant pel que fa a la interpretació d'aquestes obres que es cantaven, com en el propi contingut literari i les mencions a representacions i instruments. Es tracta d'abordar aquests repertoris literaris des d'aquesta perspectiva.

Antoni Rossell Mayo. Departament de Filologia Francesa i Romànica de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

La música és present en diferents gèneres musicals, tant en aquells de tipus més participatius, com en d'altres on té un caire més contemplatiu. És en aquestes manifestacions on la música té un desenvolupament més important, sobretot al vincular-se amb elements audiovisuals.

Objectius:
- Descoberta i anàlisis de mecanismes per a interaccionar la música amb els espectacles.
- Definició i observació de mecanismes de participació social a través de la música.
- Estudi de diferents modalitats i gèneres en els quals la música té un paper destacat a la societat de l'espectacle.

Les metodologies s'adequaran segons la línia de recerca proposada. Poden anar des de l'anàlisi d'imatges, dramatúrgies i de metodologies analítiques entre text i música, passant per a treball de camp, o per estudi de materials d'arxius històrics, i buidats hemerogràfics. 

Francesc Cortès Mir. Departament d'Art i de Musicologia de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció