Llengua catalana i castellana

Aquesta proposta permet fer una reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge que han seguit els estudiants de Batxillerat des que van entrar en contacte per primera vegada amb la llengua llatina.

Es tractaria de descriure la metodologia amb què s’ha après aquesta llengua al llarg de la història, quina ha estat la utilitzada en el seu centre, descobrir-ne les fortaleses i febleses, i contrastar-la amb altres metodologies docents que utilitzen altres instituts no només de Catalunya, sinó també d’arreu de l’Estat Espanyol i d’Europa.

Gemma Puigvert. Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

L’avenç de les noves tecnologies de la comunicació i de la informació en els darrers anys ha permès que aquestes es puguin aplicar en l’estudi de les característiques d’una llengua (fonètiques, morfològiques, semàntiques, sintàctiques, etc.) tant des d’un punt de vista històric com sincrònic. L’objectiu d’aquest treball és que l’alumne conegui aquests recursos electrònics (bancs de dades, corpus, diccionaris electrònics, etc.) i que els analitzi d’una manera crítica per poder aplicar-los correctament davant de qualsevol necessitat lingüística (dubtes gramaticals o lèxics, recopilació de dades per tractar un determinat fenomen gramatical o lèxic, etc.) 
L’alumne, amb l’ajuda del professor encarregat de l’ensenyament de llengua espanyola del centre, haurà de fer una llista de possibles temes sobre lingüística (fonètica, gramàtica, lèxic) que podrien ser objectes d’estudi. Després d’això, haurà de posar en funcionament els recursos electrònics que se li presentaran per tal de dur a terme l’anàlisi. Es tracta de realitzar una reflexió crítica sobre les eines consultades (utilitat, aprofitament, etc.) a partir del comentari d’exemples pràctics, que prèviament s’hauran seleccionat amb l’ajuda de l’assessorament del professor universitari.

Laura Muñoz Armijo. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Tots els éssers animals disposen d'algun mecanisme de transmissió d'informació: el cant, les olors, els colors, etc. En el cas dels humans, el llenguatge és el sistema per a la comunicació per excel·lència.
Aquesta proposta de treball mira d’explorar, d'una banda, quins punts de contacte hi ha entre el llenguatge animal i el llenguatge humà i, d'una altra, veure en quin sentit es pot dir que el llenguatge serveix per a la comunicació. La segona qüestió és interessant, ja que el llenguatge presenta moltes propietats que, en principi, dificulten una comunicació òptima (ambigüitat, dobles sentits, ironia, morfologia, variació, etc.).

Ángel J. Gallego. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Els llenguatges d’especialitat es caracteritzen per contenir lèxic que només és freqüent en situacions comunicatives determinades. Per un traductor és difícil conèixer el significat i l’equivalent lingüístic en una altra llengua dels termes especialitzats.
L’objectiu d’aquest treball és que l’alumne elabori un glossari terminològic d’una àrea científica concreta que pugui ser aplicat per a la traducció de termes específics i, a més a més, pel coneixement d’aquesta matèria pels destinataris que ho desitgin. L’alumne, amb l’ajuda del professor encarregat de l’ensenyament de qualsevol especialitat (física, química, matemàtiques, literatura, etc.) haurà de fer una llista de possibles termes especialitzats sobre aquesta matèria i haurà de triar un mínim de dues llengües, que serviran per traduir els termes seleccionats. Amb l’ajuda de l’assessorament del professor universitari, l’alumne coneixerà la metodologia que s’aplica en el treball terminològic que és pròpia dels repertoris que es publiquen en institucions com el Centre de Terminologia Termcat (www.termcat.cat).

Laura Muñoz Armijo. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Aquest projecte pretén que l’estudiant participi en el disseny d’un joc que permeti estudiar les propietats del llenguatge humà (o d’una llengua particular, català o castellà) tot aplicant principis i estratègies pròpies dels jocs: objectius, recompenses, penalitzacions, etc. L’argument consistirà en la interacció entre un alienígena i un grup de científics que miren de desxifrar les propietats del llenguatge de l’àlien i, alhora, explicar-li les característiques de les llengües humanes.

Ángel J. Gallego. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

L’objectiu d’aquesta proposta és estudiar la variació lingüística a xarxes socials com Instagram, Facebook i Twitter. Programes on-line permeten capturar quantitats de dades massives (big data) i projectar-les amb mapes com els que es poden veure a https://www.instamaps.cat/ o https://carto.com/. 
Les aplicacions d’aquests estudis poden centrar-se en aspectes exclusivament lingüístics, però també de sociolingüístics (p.ex., quina llengua es fa servir més a determinada àrea?), amb especial interès a fenòmens de contacte lingüístic (català-castellà, però també d’altres). Aquesta iniciativa barreja elements de la lingüística computacional, la geografia i el tractament de bases de dades.

Ángel J. Gallego. Departament de Filologia Espanyola de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 14 de gener al 24 de gener de 2021. 

Formulari d'inscripció

L'objectiu del treball és que l'estudiant analitzi la influència de les tecnologies de la informàtica i la comunicació (xarxes socials, whatsapp, etc.) en l´ús actual del llenguatge (morfologia, lèxic, etc.). És un tema molt ampli que es podria acotar de diferents perspectives en funció dels interessos i motivacions de l'estudiant: fent un glossari de termes, analitzant textos, etc.

Laura Muñoz Armijo. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Totes les llengües del món tenen mots i frases per insultar (Malparida! Idiota!) o renegar (Merda! Collons!), perquè l’expressió lingüística de les emocions és un tret fonamental de l’ésser humà, però, què fa que una paraula sigui un insult, la intenció del parlant o la interpretació del receptor? Amb quines paraules insultem o reneguem en català, especialment entre els joves?

Xavier Villalba. Departament de Filologia Catalana de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

Es tracta d'abordar l'escriptura de dones en la llengua espanyola des de les seves particulars condicions historiogràfiques. S'incidirà en propostes de recuperació de textos i autores. 

Beatriz Ferrus Anton. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

Quan parlem, expressem moltes més coses que no ens pensem. Quan algun ens pregunta “Tens hora?”, sabem que no ens està fent una pregunta que hem de respondre amb sí o no i prou, sinó que ens està demanant que li diguem quina hora és. Igualment, quan algú ens diu “El Henry és belga, però net”, automàticament entenem que pensa que els belgues són bruts, encara que no ho hagi dit explícitament. Com arribem a conèixer les intencions i les creences del parlant? Quin ús fem d’aquesta capacitat en les nostres comunicacions diàries?

Xavier Villalba. Departament de Filologia Catalana de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

El límit entre una mentida i una mitja veritat no sempre és clar. Per exemple, dic una mentida quan a la pregunta Quants anys tens? responc Quaranta, tot i tenir-ne cinquanta? A més, a vegades una mitja veritat pot ser més enganyosa que no una mentida descarada, com quan a la pregunta Té un compte a Andorra? responc Hi ha gent que té comptes a Andorra. Els polítics, els publicistes o els delinqüents ho saben i miren d’aprofitar-se’n per guanya vots, vendre productes o escapar d’una condemna. Per desemmascarar-los, ens cal una anàlisi del discurs que tingui en compte el context i la coherència: amb aquestes eines evitarem que ens aixequin la camisa.

Xavier Villalba. Departament de Filologia Catalana de la UAB

La inscripció estarà oberta des del 20 d’octubre al 13 de desembre de 2020.

Formulari d'inscripció

L’objectiu d’aquest tema és que l’estudiant esculli un tipus de variació lingüística (diatòpica, diacrònica, diastràtica) i que reflexioni sobre aquest a partir de l’anàlisi d’un aspecte lingüístic (pragmàtic, gramatical, lèxic, etc.).

Laura Muñoz Armijo. Departament de Filologia Espanyola de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció