Requisits

RequisitsPer tal de gestionar un conveni de pràctiques no curriculars, tant l’estudiant com l’empresa o institució on es realitzaran les pràctiques han d'estar registrats a NEXUS, aplicació de gestió de la intermediació laboral, de les pràctiques i de les activitats d’orientació professional del Servei d’Ocupabilitat de la UAB. Les empreses o institucions que no estiguin donades d’alta a NEXUS, poden fer-ho clicant aquí.

icona

icona  Ser alumne/a de la UAB, és a dir, tenir matrícula per al curs acadèmic en què es volen fer les pràctiques i l'expedient obert en el moment d'iniciar-se l'estada.

icona

icona  L'alumnat de Grau, haver superat 120 crèdits de la titulació.
icona  En el cas dels Graus de 180 crèdits, haver superat 90 crèdits.

icona

icona  L'alumnat d'estudis propis, iniciar l'estada de pràctiques durant el període de docència.
icona  Recomanem consultar al Servei d'Ocupabilitat la resta de condicions específiques de la titulació en qüestió.

icona

icona  Si la persona estudiant és doctoranda, ha de fer les pràctiques en una empresa o institució externa a la UAB.

icona

icona  Haver abonat l’import corresponent a l'assegurança complementària.
icona  En el cas de l'alumnat d'estudis oficials (grau, llicenciatura, enginyeria, doctorat, màster oficial, etc.), haurà d’abonar l’assegurança complementària que s’ofereix en formalitzar-ne la matrícula. En cas d’haver-se matriculat sense realitzar-ne el pagament, es pot sol·licitar una modificació de la matrícula (exempta de taxes) a la Gestió Acadèmica del centre corresponent.
icona  En el cas de l'alumnat d'estudis propis, cal gestionar la contractació de la mateixa directament amb l'asseguradora. Aquesta els emetrà un certificat a títol personal que caldrà que remetin al Servei d’Ocupabilitat de la UAB a l’adreça Laboral.Practiques.so@uab.cat.

icona  En cas d’accident o malaltia, consulteu aquest enllaç.

icona

icona  No tenir les hores màximes disponibles esgotades (750 per curs acadèmic).

icona

icona  Haver emplenat les memòries finals de convenis anteriors abans de formalitzar-ne de nous.

icona

icona  L'alumnat estranger també ha de tenir en compte la Transposició de directiva de la Unió Europea en matèria de requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers amb finalitats d'investigació, estudis, pràctiques, voluntariat, programes d'intercanvi d'alumnes o projectes educatius i col·locació au pair.

icona

icona  Cal tenir en compte que, si l'alumne/a deixa de complir els requisits per fer pràctiques abans de la data de finalització del conveni, aquest perd la seva vigència i, per tant, s'ha de rescindir el conveni a petició de l'empresa a través de NEXUS.

icona

icona  Poden formalitzar convenis de pràctiques les empreses unipersonals i pluripersonals, institucions i entitats públiques i privades d'àmbit nacional i internacional (inclosa la pròpia UAB).

icona

icona  Facilitar les dades de caràcter fiscal vigents: adjuntar al perfil de NEXUS, en l'apartat "Dades fiscals", la Targeta d'Identificació Fiscal (TIF) que atorga l'Agència Tributària (exemple de document).

icona

icona  Disposar de la figura d’una persona tutora amb els coneixements adients per tal de poder definir el Projecte Formatiu, formar l’estudiant correctament i emetre un informe final.

icona

icona  Poder aportar un mínim de 5,75 euros/hora a l'estudiant que vulgui acollir en pràctiques.

icona

icona  Que la UAB no li hagi practicat cap rescissió unilateral de convenis formalitzats anteriorment.

icona

icona  Si s'han formalitzat convenis amb anterioritat, haver emplenat els informes finals abans de formalitzar convenis nous.

icona

icona  Estar al corrent dels pagaments amb el Servei d’Ocupabilitat de la UAB.

icona

icona  No haver iniciat un ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació) o un concurs de creditors.

icona

icona  És imprescindible introduir la proposta (sol·licitud) a NEXUS. Per tal de fer-ho, cal que l’estudiant faciliti el seu NIU (Número d’Identificació Universitari) a l’empresa o institució.

icona

icona  Cal tenir en compte que els convenis de pràctiques extracurriculars no es poden prorrogar d’un curs per l’altre. En cas de voler allargar l’estada de pràctiques més enllà de la data de finalització de l’actual curs acadèmic, caldria tramitar un nou conveni de pràctiques –sempre i quan es continuïn complint els requisits corresponents–.

icona

icona  Les tasques i les competències a desenvolupar han d’estar vinculades amb els estudis que està cursant l’estudiant.

icona

icona  L’horari de l’estada en pràctiques ha de ser compatible amb l’horari acadèmic de l’estudiant. El nombre d’hores setmanals recomanat és de 20-25; en cas de ser superior se n’estudiarà la compatibilitat acadèmica.

icona

icona  L’ajut a l’estudi ha de ser d’un mínim de 5,75 euros/hora.

icona

icona  No es podrà iniciar l’estada de pràctiques si el conveni no està degudament formalitzat i signat per les tres parts.