Definició, objectiu i modalitats


Definició


Les pràctiques són una activitat de naturalesa formativa desenvolupada pels estudiants universitaris en empreses i institucions d'àmbit nacional i internacional (inclosa la pròpia Universitat).
 

Objectiu


Es pretén complementar i aplicar els coneixements que els estudiants assoleixen a la Universitat, adquirint alhora competències que els preparin per a l’exercici de l’activitat professional. De les estades de pràctiques no se'n deriven obligacions pròpies d'un contracte laboral, ja que la relació que s'estableix és acadèmica.
 
Les estades de pràctiques es formalitzen amb la tramitació de convenis de pràctiques, document mitjançant el qual es regula la vinculació de les parts implicades i s’estableixen els drets i els deures que tenen els signants: l’estudiant, l’empresa o institució (entitat col·laboradora) i la Universitat.

Modalitats


Les pràctiques acadèmiques externes poden ser de dos tipus:

  • Curriculars, que formen part del pla d’estudis i estan gestionades per les Gestions Acadèmiques de les facultats i centres de la UAB.
  • Extracurriculars (no curriculars), que no s’integren dins del pla d’estudis i les poden realitzar els estudiants amb caràcter voluntari durant el seu període de formació; tot i això, en el cas dels estudis oficials, s’inclouen en el Suplement Europeu al Títol (SET). Estan gestionades pel Servei d’Ocupabilitat de la UAB.

 

Aquestes són les principals condicions de les pràctiques extracurriculars (en podeu consultar tota la informació en els següents apartats):
Com a excepció, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB no gestiona els convenis dels estudis que s’imparteixen als centres que depenen de la FUABformació:

  • Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
  • Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
  • Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
  • Escola Doctor Robert.