Màster Universitari en Psicopedagogia

 

Informació als estudiants
 

 

1. DESCRIPCIÓ

1.El pla d’estudis dels Màster Universitari de Psicopedagogia de la Facultat inclou el mòdul de “Pràctiques externes”:
 

codi Pla Crèdits ECTS
42973 1168 Psicopedagogia 9


2. Les Pràctiques externes tenen un paper molt important perquè representa el Mòdul on es sintetitzen els aprenentatges teòrics i pràctics de tot el pla d’estudis. Les hores d’estada als centres de pràctiques serà de 200 hores. La resta d’hores del mòdul es completaran amb tutories, treball autònom i elaboració de la memòria.

3. El/la coordinador-a de les pràctiques serà el professor responsable del mòdul.

4. El/la coordinador-a assignarà a l’alumne un/a tutor/a acadèmic de la Facultat, que serà el professor de contacte a la UAB durant el temps de realització de la pràctica i signarà també l’imprès de formalització de les pràctiques, si es cau.

5. El/la tutor-a acadèmic de la Facultat serà el responsable acadèmic. 

6. El/la tutor-a nomenat pel Centre/Organisme/Institució, supervisarà i emetrà un informe d’avaluació.

7. Com en qualsevol altre mòdul del màster els estudiants disposen d’una convocatòria que podrà ser avaluada fins al setembre, tal com quedi establert al calendari acadèmic administratiu aprovat cada curs acadèmic per la nostra universitat.
 

2. ON ES PODEN FER LES PRÀCTIQUES

Alumnes matriculats a l’itinerari Educació Formal: Faran les pràctiques en instituts de secundària o en serveis educatius (EAP) dependents del Departament d’Educació.

Alumnes matriculats a l’itinerari Educació no Formal: Realitzaran les pràctiques en ajuntaments (serveis socials, serveis educatius, serveis de promoció per la integració laboral...), entitats, empreses, fundacions i associacions de caire socioeducatiu.

Els centres de pràctiques seran centres formadors que pertanyen a la borsa de centre de pràctiques de la Facultat dels quals l'estudiant podrà seleccionar-ne tres. En tots els casos serà el/la coordinador-a qui assigni finalment el centre de pràctiques. Si un centre és seleccionat per més d'un estudiant, s'assignarà en funció de l'expedient acadèmic.

D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.

 

3. ESTRUCTURA I TEMPORALITZACIÓ

 
El mòdul s’estructura en els següents blocs:
 
 
BLOC 1. Pràctiques d’observació en un centre/servei educatiu.

Primera fase de les pràctiques en un centre/servei educatiu que ha de servir per conèixer la institució i el seu entorn, el seu projecte educatiu o el seu pla de treball i les concrecions del mateix; l’organització general, el funcionament, l’anàlisi dels recursos del centre per una educació/servei de qualitat, el treball dels professionals de la psicopedagogia i les diferents intervencions en què aquest actua. El practicant també pot col·laborar amb el professional en la planificació i execució de les accions psicopedagògiques.

Estada al centre: període intensiu del 25 de gener al 5 de febrer de 2021.
 
BLOC 2. Pràctiques d’intervenció en un centre/servei educatiu.

Segona fase de les pràctiques en un centre/servei educatiu que ha de servir per completar les pràctiques d’observació i analitzar les característiques del professional de la psicopedagogia en la institució. Així mateix, durant aquest període l’estudiant en pràctiques realitzarà actuacions d’intervenció psicopedagògica acompanyada amb el/la professional, que també pot incloure la participació en projectes educatius/formatius. Aquesta intervenció haurà de ser dissenyada, implementada i avaluada per l’estudiant sota la supervisió de la persona que tutoritza al centre i a la universitat.

Estada al centre: període extensiu a partir del 5 de febrer fins finalitzar les 200 hores d’estada, es pactarà entre el tutor acadèmic de la facultat, el tutor del centre i l’estudiant. Aquest període no podrà superar el mes de maig del 2021.