Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària especialitat Matemàtiques

Informació als estudiants
 
1. DESCRIPCIÓ

1. El pla d’estudis del Màster inclou el mòdul de “Pràcticum”:
 

codi Període Crèdits part Proj./pract.
43198 Anual 14


2. El pràcticum en un Màster professionalitzador té un paper molt important perquè representa el Mòdul on es sintetitzen els aprenentatges teòrics i pràctics de tot el pla d’estudis. Les hores d’estada als centres de pràctiques seran d’unes 240 hores.

3. El Practicum consisteix en estades en centres escolars de secundària per tal que els estudiants entrin en contacte amb les institucions i els seus professionals, així com l’assistència a tutories i seminaris que el màster organitza relacionats amb les pràctiques.

4. Cada estudiant del màster realitzarà les seves pràctiques en un centre de secundària i tindrà un tutor de la universitat i un altre del centre de secundària. Els dos tutors hauran de treballar coordinadament per realitzar el seguiment del pràcticum i la seva avaluació.

5. El/la coordinador-a de les pràctiques serà el professor responsable del mòdul, és a dir, Coordinador-a del mòdul, i serà qui assignarà a l’estudiant un tutor-a acadèmic de la Facultat, que serà el responsable acadèmic. 

6. Com en qualsevol altre mòdul del màster els estudiants disposen d’una convocatòria que podrà ser avaluada fins al setembre, tal com quedi establert al calendari acadèmic administratiu aprovat cada curs acadèmic per la nostra universitat.
 

2. OBJECTIUS GENERALS DEL PRÀCTICUM
  • Facilitar formes de relació i contrast amb la realitat educativa de les idees pròpies i les opcions de formació professional. 
  • Posar a prova les competències de l’estudiant en pràctiques per dissenyar, posar en pràctica i avaluar actuacions educatives. 
  • Promoure actituds professionals útils per al treball amb els nois i noies de secundària, així com amb els equips pedagògics, els professionals externs i la comunitat.

A la seqüenciació del pla d’estudis es proposa que tots els mòduls tinguin un caràcter anual per tal que es puguin desenvolupar-se al llarg de tot el curs en diferents fases, fent possible amb això una interrelació entre el mòdul genèric i l’específic amb el mòdul de pràcticum, en un procés on s’alternen els períodes de classe a la universitat i les estades en un centre de secundària.
 

3. ASSIGNACIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES


L’assignació del centre la farà el/la Coordinador-a del mòdul d’entre els centres escolars considerats Centres Formadors pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.