Beques de Col·laboració en Departaments per al curs 2020-2021
IMG_Beca_Departament Beques de Col·laboració en Departaments per al curs 2020-2021
09.07.2020 Beques i Ajuts  - 

Beques de Col·laboració en Departaments per al curs 2020-2021


Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. Curs 2020-2021

 

 

Descripció

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-ne tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic.

D’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les Universitats faran públics els llistats provisionals de candidats amb indicació de les qualificacions mitjanes i la puntuació atorgada al projecte de col·laboració, així com el departament en el que prestarà col·laboració.
Així mateix, els llistats provisionals contindran les sol·licituds proposades per a la seva denegació amb indicació de la causa de la mateixa perquè les persones interessades, en el termini de 10 dies, al·leguin i presentin els documents i justificacions que estimin pertinents.

Places

65

Durada

Fins el 30 de juny de 2021

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Data d'inici de sol·licituds

02/07/2020

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/09/2020

Documentació

 

Observacions

Número de beques pel Departament de Geologia: 1

Enllaç a la convocatòria i al tràmit
 

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Correu electrònic  Departament de Geologia
 
Anar a Notícies
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona