Informació general

Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships

Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships

Els programes de beques per a la mobilitat professional internacional Erasmus+ Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships tenen com a objectius principals:

 • Fomentar la mobilitat d’estudiants i persones acabades de titular per fer pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions. 
 • Ajudar els joves a adquirir habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a l’estranger. 
 • Completar la formació acadèmica amb un coneixement pràctic per facilitar la incorporació posterior dels joves al mercat laboral. 
 • Facilitar l’aprenentatge de la realitat social, laboral i empresarial d’una altre país i de la UE. 

En els següents apartats trobareu tota la informació de la convocatòria de beques i, en aquest enllaç, el detall de les bases de la convocatòria, aprovada per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en data 22 de març de 2022.

Les mobilitats i els ajuts econòmics estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats competents amb relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes de mobilitat per a pràctiques.

Aquest projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d'aquest web és responsabilitat exclusiva de la UAB i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que pugui fer-se de la informació publicada aquí.

Es convoquen les places de mobilitat adreçades a l'alumnat de la UAB d'estudis oficials de grau, màster i doctorat per fer estades de pràctiques en empreses o institucions d’altres països entre el 30 de juny de 2022 i el 29 de setembre de 2023.

 

Durada de les estades
 

Programa Erasmus+ Pràctiques

Programa UAB Exchange Programme Traineeships
Curta durada Europa* (només persones discapacitades i doctorandes) Llarga durada Europa* Fora d'Europa Europa* Fora d'Europa

Mínim

5 dies presencials (amb fins a 30 virtuals)

60 dies 90 dies

30 dies

30 dies 

Màxim 

14 dies presencials (amb fins a 30 virtuals)

12 mesos 12 mesos

59 dies

9 mesos
Doctorat: per a la Menció de Doctor/a Internacional, cal sumar un mínim de 3 mesos amb una o diverses mobilitats. No s’hi podran sumar, els períodes virtuals de les estades de curta durada.

*Els 27 estats membres de la Unió Europea més Andorra, Ciutat del Vaticà, Illes Fèroe, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, Macedònia del Nord, Regne Unit, San Marino, Sèrbia, Suïssa i Turquia.

 

Alerta  Aspectes a tenir en compte sobre el programa Erasmus+ Pràctiques:

 • Cal tenir present el comptador de mesos d'estades Erasmus+ anteriors dins del mateix cicle d'estudis.
 • Els graus que donen accés directe a estudis de doctorat (Medicina i Veterinària) disposaran d'un màxim de 24 mesos de durada de l'estada de pràctiques.
 • Les persones que facin les pràctiques en la modalitat de persones acabades de titular hauran de fer l'estada en els 12 mesos posteriors al tancament del seu expedient acadèmic.

Alerta  Per tots dos programes: és responsabilitat de les persones interessades informar-se de si cal un visat per fer la mobilitat i fer els tràmits requerits per obtenir-lo. En el cas de països de fora de la Unió Europea i dels països associats europeus, els requisits per obtenir el visat cal consultar-los a través de les ambaixades o consolats del país de destinació.

Període finançat amb beca
 

Programa Erasmus+ Pràctiques

Programa UAB Exchange Programme Traineeships
Curta durada Europa* (només persones discapacitades i doctorandes) Llarga durada Europa* Fora d'Europa Europa* Fora d'Europa

Mínim

5 dies

60 dies 3 mesos

30 dies

30 dies

Màxim 

14 dies

3 mesos 4 mesos

59 dies

9 mesos

*Els 27 estats membres de la Unió Europea més Andorra, Ciutat del Vaticà, Illes Fèroe, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, Macedònia del Nord, Regne Unit, San Marino, Sèrbia, Suïssa i Turquia.

 

Import de la beca

Programa Erasmus+ Pràctiques Curta durada Europa1 (només persones discapacitades i doctorandes)

70 €/dia

Persones amb menys oportunitats2: 100 € addicionals per a tota la mobilitat
Llarga durada Europa1 Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Illes Fèroe, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa 460 €/mes

Persones amb menys oportunitats2: 250 €/mes addicionals

50 € per despeses de viatge ecològic3 i es podran afegir fins a 4 dies addicionals d’ajuda individual

Grup 2: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Ciutat del Vaticà, França, Grècia, Itàlia, Malta, Mònaco, Països Baixos, Portugal, San Marino i Xipre 410 €/mes
Grup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Macedònia del Nord, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia 360 €/mes
Fora d'Europa4

700 €/mes

Persones amb menys oportunitats2: 250 €/mes addicionals

Programa UAB Exchange Programme Traineeships

Europa

150 €/mes

Persones amb discapacitat mínima del 33%: podran rebre el doble de l’import de la beca atorgada

Fora d'Europa

250 €/mes

Els 27 estats membres de la Unió Europea més Andorra, Ciutat del Vaticà, Illes Fèroe, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, Macedònia del Nord, Regne Unit, San Marino, Sèrbia, Suïssa i Turquia.

2 Persones discapacitades (percentatge mínim del 33%), amb estatus de refugiat/da o beneficiaris/àries d'una beca MECD el curs anterior.

3 El viatge ecològic és aquell que utilitza autobús o tren en el tram quilomètric principal del trajecte d’anada i/o tornada.

4 Les estades fora d'Europa del programa Erasmus+ Pràctiques gaudiran d'una ajuda addicional per viatge calculada a través de la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea en funció de la distància quilomètrica del desplaçament; veure taula següent.

 

Ajuts addicionals per distàncies de les estades de curta durada i les de fora d'Europa del programa Erasmus+ Pràctiques 
Distàncies Desplaçament estàndard Desplaçament ecològic
Entre 10 i 99 km 23 € -
Entre 100 i 499 km 180 € 210 €
Entre 500 i 1.999 km 275 € 320 €
Entre 2.000 i 2.999 km 360 € 410 €
Entre 3.000 i 3.999 km 530 € 610 €
Entre 4.000 i 7.999 km 820 € -
8.000 km o més 1.500 € -

 

Beca Zero

Quan l’estudiant no obté el finançament i queda en llista d’espera, té la possibilitat de fer l’estada en la modalitat Beca Zero. Aquesta modalitat permet fer l’estada de pràctiques dins el marc de cadascun dels programes però sense dotació econòmica. Si l’estudiant fa l’estada i completa la documentació obligatòria requerida pel programa amb Beca Zero, en cas que s’obtinguin fons addicionals o hi hagi romanents dels programes té dret a percebre l’ajut corresponent. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques, es pot rebre aquest finançament addicional sempre que no s’hagi acabat la mobilitat.

 

Informació sobre el pagament
*Les persones beneficiàries d'un ajut econòmic de 375 euros o inferior rebran l’ingrés de la beca en un únic pagament en finalitzar l’estada.

 

En els dos programes l’estudiant rep l’ajut per transferència bancària en dos pagaments: el primer, a l’inici de l’estada, per un import del 70 % del total adjudicat, i el segon, en acabar l’estada, per un import del 30% restant. Les persones beneficiàries d’un ajut econòmic de 375 € o inferior rebran l’ingrés de la beca en un únic pagament en acabar l’estada.

En cas que finalment s’hagi fet una estada inferior a l’acordada inicialment en el conveni del programa, en el segon pagament s’ajustarà l’import de la beca a la durada real de l’estada i, si escau, l’estudiant haurà de retornar l’import excedent.

L’ajut per viatge ecològic en mobilitats a Europa del programa Erasmus+ Pràctiques s’emet en el segon pagament, en acabar l’estada i un cop entregada la documentació que ho acredita (bitllets de tren o autobús i declaració jurada).

L’ajut addicional per distància en el programa Erasmus+ Pràctiques s’emet quan l’estudiant hagi completat la documentació d’inici de la mobilitat i entregat el conveni de subvenció signat i demostri haver fet els tràmits per obtenir el visat, si s’escau.

El càlcul de l’import de l’ajut atorgat per als dos programes es fa segons la fórmula utilitzada pel SEPIE, és a dir, finançant els mesos complets i el nombre de dies addicionals.

Per rebre l’ajut financer, l’estudiant ha d’haver lliurat correctament la documentació requerida en els terminis fixats en aquesta convocatòria L’endarreriment en els terminis de presentació de la documentació justificativa de la mobilitat suposa l’endarreriment en el pagament de l’ajut econòmic corresponent. La no presentació de la documentació suposa l’obligació de reintegrament de la totalitat de l’ajut percebut per l’estudiant. En cas que no es presenti algun dels documents, l’estudiant no pot gaudir del reconeixement corresponent a la mobilitat.

Requisits acadèmics
  Erasmus+ Pràctiques UAB Exchange Programme Traineeships
  Expedient obert en el moment de fer la sol·licitud  Expedient obert i matrícula vigent en el moment de fer la sol·licitud i durant tota l'estada de pràctiques 
Estudiant UAB Grau +60 crèdits Sí Sí
Estudiant UAB Màster Sí Sí
Estudiant UAB Doctorat1     Sí Sí
Persones UAB acabades de titular2 Sí No
Estudiants centres adscrits UAB Sí No
Estudiants centre adscrits FUAB Sí Sí

1 L'alumnat de Doctorat han de disposar, en el moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l'estada, signat pel coordinador o coordinadora del programa de Doctorat i per la directora de l'Escola de Doctorat, a més del Document de compromís per optar a la menció de Doctor internacional. L'estada s'ha d'indicar com a modalitat "extracurricular". Aquesta convocatòria és compatible amb les beques FI-AGAUR i PIF-UAB, i no és compatible amb les beques FPI o FPU, atès que tenen associats ajuts propis per mobilitat que provenen de fons europeus.

L'estada s'ha de fer en els 12 mesos següents després del tancament d'actes. El document de conformitat ha d'estar signat per l'estudiant. 

 

 • Durant tota l’estada, cal disposar d'un DNI o NIE vigent durant tota la estada, o bé tenir la nacionalitat, el permís de residència, l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus+ Pràctiquesels 27 estats membres de la Unió Europea més Andorra, Ciutat del Vaticà, Illes Fèroe, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, Macedònia del Nord, Regne Unit, San Marino, Sèrbia, Suïssa i Turquia.
 • Disposar, en el moment de la sol·licitud, de l'acceptació d’una entitat d'acollida (pública o privada) per fer-hi una estada de pràctiques. Es recomana consultar al web del Servei d’Ocupabilitat l’apartat de Pràctiques a l’estranger, on trobareu els portals de cerca de pràctiques, així com el document Recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals. A part, cada facultat o centre informa als seus estudiants de possibles entitats d'acollida, en el cas que disposi de convenis en el marc de pràctiques. 
 • Tenir prou coneixements de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.
 • Acreditar la cobertura de l'assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o de la modificació de la matrícula per tal d’incloure l’assegurança.
 • En cas d’estades de pràctiques fora de la UE, també s’ha d’acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica addicional.
 • No gaudir simultàniament de cap altra beca de mobilitat de la UAB. És possible gaudir d’altres beques de mobilitat sempre que les estades es facin de manera consecutiva.
 • Si és necessari pel país de destinació, fer els tràmits necessaris per obtenir el visat.
 • Disposar de signatura electrònica.
 • Completar tota la documentació requerida.

Jornada
 • Jornada completa.
 • Entre 6 i 8 hores diàries.
Entitat d'acollida

L'entitat d'acollida pot ser:

 • Organització pública o privada.
 • Representació diplomàtica del país d’origen de l’estudiant.

No són elegibles en el programa Erasmus+ Pràctiques:

 • Les institucions europees o altres organismes de la UE, incloses les agències especialitzades.
 • Les organitzacions encarregades de gestionar programes de la UE, com ara les agències nacionals.
Període
 • Les dates d’inici i final han de ser dies laborables.
 • Poden incloure dies no laborables en el cas dels estudiants de Veterinària, Medicina, Infermeria i Turisme, si s’escau, per la situació de l’entitat d’acollida.
 • No hi poden haver interrupcions durant el període de pràctiques.
Nombre d'estades
 • Es pot fer més d’una estada de pràctiques en més d’una institució d’acollida dins d’una mateixa convocatòria, sempre que l’estudiant faci una sol·licitud per a cadascuna de les estades.
 • Es prioritzarà el finançament de la primera mobilitat.
Conveni
 • Per iniciar l’estada cal tenir obligatòriament el conveni corresponent signat. A més, cal completar i lliurar, en els terminis fixats, tota la documentació que es publica en aquesta convocatòria i que es detalla en l'apartat Documentació requerida.

Les sol·licituds rebudes es prioritzen en funció dels criteris d’adjudicació següents:

 • Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic. S’aplica el barem 27 (per a més informació podeu consultar aquest document).
 • Coneixement de l’anglès o dels idiomes del país de destinació. Es poden rebre entre 0,5 i 2 punts, d’acord amb allò que estipula al document Valoració del coneixement d’idioma. L'alumnat que estigui cursant graus amb itineraris curriculars en anglès; Estudis Anglesos i estudis de Traducció i Interpretació; o graus combinats en la llengua del país de destinació; està exempt de presentar l’acreditació d’aquest idioma i se li atorguen 1,5 punts per coneixement d’idiomes, sempre que hagi superat, com a mínim, 90 crèdits del grau en el moment de la sol·licitud. Les persones estudiants que acreditin estudis previs de batxillerat, grau o màster en centres o universitats d’altres països en anglès o en les llengües del país de destinació, reben 1,5 punts, sempre que no siguin nadiues del país de destinació. En cas que la llengua vehicular de les pràctiques sigui un dels idiomes oficials a Catalunya, no s’atorga puntuació addicional. Es poden consultar els certificats reconeguts per a l’acreditació d’idiomes en aquest enllaç.

Altres qüestions que es tenen en compte en l’aplicació dels criteris de selecció:

 • Aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits de la convocatòria queden automàticament excloses.
 • Del total de places, es reserva un 90% dels ajuts per a l'alumnat de grau i màster i un 10% dels ajuts per a estudiants de doctorat.
 • Dins la mateixa convocatòria, si no s’ha obtingut finançament en una Resolució i no s’ha iniciat l’estada de pràctiques, hi ha la possibilitat de fer la sol·licitud en un nou període, per obtenir finançament.  
 • Queden relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds, les d’aquells estudiants que, havent obtingut plaça i finançament en alguna convocatòria anterior: a) hagin renunciat per causes no justificades que comportin perjudici per altres persones estudiants o pel propi programa de beques, o b) no hagin fet la mobilitat sense renunciar-hi expressament.  
 • Sols es pot presentar una única sol·licitud per programa i per unes mateixes dates.

Cada centre docent pot determinar altres requisits específics per al seu alumnat. Cal consultar-ne el web per veure si n’hi ha i quins són.

 

Les estades a través d’aquests programes de mobilitat es poden fer com a pràctiques curriculars o com a pràctiques extracurriculars

Abans de l’estada, l’estudiant ha d’acordar amb la persona tutora de pràctiques i la persona coordinadora d’intercanvis:

 • El reconeixement de la formació que durà a terme a l’estranger.
 • Com formalitzar la matrícula segons la modalitat.
 • El calendari que estableixi cada facultat o escola.

 

Reconeixement acadèmic i certificació
Curriculars Extracurriculars
Reconeixement de les pràctiques Transferència a l'expedient
 • L'estudiant pot renonèixer les pràctiques per una sèrie de crèdits o assignatures. 
 • Ha d'informar-se al seu centre sobre els possibles reconeixements i acordar-los amb la persona tutora de pràctiques. 
 • A la finalització de les pràctiques, l'estudiant ha de gestionar amb el seu centre el reconeixement dels crèdits.
 • L'estada pot constar a l'expedient sense necessitat de reconèixer-la com a assignatura del pla d'estudis. 
 • Per a formalitzar la solicitud, un cop finalitzada l'estada de pràctiques extracurriculars i lliurada tota la documentació requirida, l'estudiant haurà de demanar expressament al Servei d'Ocupabilitat l'emissió d'un certificat que acrediti la realització de l'estada dins del programa. 
 • Després, la Gestió Acadèmica de la facultat o escola inclourà, a petició de l'estudiant, la realització d'questes pràctiques al Suplement Europeu al Títol (SET). 
 • Aquesta inclusió es farà sempre que l'estudiant no hagi sol·licitat l'expedició del títol.
 • El certificat emès pel Servei d'Ocupabilitat no tindrà cap cost. 

 

Les persones que fan l’estada en la modalitat acabades de titular han de tramitar obligatòriament l’Europass Mobility, document oficial de la Unió Europea que registra i certifica els coneixements i les capacitats adquirides durant la mobilitat.

L'alumnat de doctorat ha d’introduir a Sigma la seva mobilitat per tal que la validi la persona coordinadora del programa de doctorat i que quedi recollida a l’expedient.

L’assegurança ha d'incloure les cobertures: mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil.
 

Assegurança complementàriaAssegurança complementària de mobilitat
 • Totes les persones participants l’han de contractar obligatòriament.
 • L’ofereix Ómnibus a través de la UAB. Té un preu de 8,14 € (curs 2021-2022).
 • L’assegurança ha d’estar vigent durant tot el període de pràctiques.
 • Si l’estada es duu a terme entre dos cursos acadèmics (per exemple, estades de l'01/07 al 30/09) és necessària l’assegurança complementària de mobilitat per als dos cursos acadèmics.
 • Per contractar-la, cal fer la modificació de la matrícula a la Gestió Acadèmica de la facultat o escola.
 • En el cas dels centres adscrits, cal posar-se en contacte amb l’oficina responsable dels intercanvis al centre per consultar el procediment de contractació de l’assegurança.
 • Les persones acabades de titular, pel fet de no tenir matrícula vigent, han de contractar l’assegurança complementària de mobilitat per a Espanya i l’estranger directament a Ómnibus (8,14 €, curs 2021-2022).
 • Posteriorment, cal fer arribar al Servei d’Ocupabilitat una còpia de la matrícula on consti el pagament per tal d'acreditar que s'ha contractat.

 

Assegurança mèdicaAssegurança mèdica addicional
 • És obligatòria només en cas d’estades de pràctiques fora de la Unió Europea.
 • Serveix com a assegurança addicional per incrementar el capital necessari assegurat fins a un mínim de 300.000 € per a despeses mèdiques.
 • Pot contractar-se a través d’Ómnibus, o bé es pot contractar una assegurança diferent de la que ofereix la UAB sempre que s’acrediti que aquesta ofereix, com a mínim, les mateixes cobertures.
 • S’ha de lliurar al Servei d’Ocupabilitat el Certificat d’existència de la cobertura de l’assegurança, més la còpia de la pòlissa o certificat emès per l’asseguradora.

 

Resum

       Erasmus+ Pràctiques UAB Exchange Programme Traineeships
Assegurança complementària de mobilitat  Contractada a través de la matrícula de la UAB Curricular Check Check
Extracurricular Check Check
Ómnibus Acabat/da de titular Check No
Assegurança mèdica addicional Ómnibus o una altra asseguradora Curricular  Alerta Check
Extracurricular Alerta Check

Alerta El programa Erasmus+ Pràctiques només requereix assegurança mèdica addicional en els països que no pertanyen la Unió Europea.

L'alumnat que estigui en el seu últim curs de grau o cursant un màster i que faci la mobilitat més enllà de la data de finalització del curs acadèmic, haurà de sol·licitar l’extensió de l’assegurança complementaria de mobilitat.

Obligatòriament, tot l'alumnat que obtingui una plaça del programa Erasmus+ Pràctiques ha de fer una prova de nivell d'idioma (OLS) en iniciar la mobilitat.

 • Si una persona estudiant no fa la prova inicial, no podrà començar la seva mobilitat en el marc del programa (n'està exempt l'alumnat nadiu en la llengua vehicular de l’estada).
 • Per fer la prova de nivell inicial, l’estudiant rep un correu electrònic amb les instruccions per a registrar-se i fer el test.
 • En funció dels resultats de la primera prova, l’estudiant té l’opció de fer un curs de llengua en línia.
 • Tant les proves de nivell com els cursos són totalment gratuïts.
 • Idiomes disponibles: alemany, anglès, búlgar, croat, danès, eslovac, eslovè, estonià, finès, francès, grec, hongarès, irlandès, italià, letó, lituà, maltès, holandès, polonès, portuguès, romanès, suec, txec.

 

Si l'estada no s'ha iniciat, cal remetre el document de renúncia al Servei d'Ocupabilitat.

En cas que l’estada ja s’hagi iniciat, hi ha dos tipus de renúncies.

 

Tipus de renúncia
Justificada (per causes de força major) No justificada
Es manté el dret a percebre el finançament de l'estada fins a la data de la interrupció. La persona beneficiària està obligada a retornar les quantitats ingressades i queda exclosa de futurs processos de selecció en qualsevol convocatòria del programa Erasmus+ Pràctiques i de l’UAB Exchange Programme Traineeships per al mateix cicle acadèmic.

Es considera justificat:

 • Malaltia greu de la persona beneficiària o d'algun familiar de primer grau. Cal justificar-ho amb algun document mèdic. 
 • Situacions d'emergència sanitària, catàstrofes naturals o conflictes bèl·lics reconegudes per les administracions competents internacionals o estatals.

Es considera no justificat: 

 • S'omet la comunicació d'aquesta interrupció al Servei d'Ocupabilitat. 
 • La renúncia no és per una causa de força major. 
 • No hi ha una justificació clara i raonada de la persona beneficiària. 

Drets Drets:
 • Rebre la formació adient per a desenvolupar les tasques d’aprenentatge que els siguin encomanades.
 • Ampliar els seus coneixements i concretar els seus interessos per als estudis de grau, màster i doctorat.
 • Rebre les dotacions econòmiques corresponents que es fixin a la convocatòria de la beca.
 • Disposar d’un document que acrediti la seva condició de persones becades pel programa.
 • Rebre atenció abans, durant i després de l’estada per qüestions de gestió de la beca.
 • Altres que puguin fixar les normatives de rang superior.
Deures Deures:
 • Emplenar la documentació requerida pel programa amb temps i de forma escaient.
 • Fer les tasques que els siguin assignades, d’acord amb el Learning Agreement, secció Before the Mobility, o el contracte de pràctiques, segons les indicacions que els faciliti la persona responsable a la institució d’acollida.
 • Assistir a les sessions formatives i aplicar els coneixements adquirits en els estudis en el desenvolupament de les seves tasques.
 • Atendre aquelles comunicacions del Servei d’Ocupabilitat i del seu centre docent respecte la gestió de la beca i el reconeixement acadèmic posterior.
 • Llegir amb atenció la Documentació requerida del programa corresponent.
 • Els que es fixen en el reglament de l’Erasmus+ Pràctiques (més informació en aquest enllaç).
 •  Els que es fixen en les normatives de rang superior.
A tenir en compte A tenir en compte:
 • L’incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors pot comportar la rescissió de la beca (excepte en casos motivats per causes de força major).
 • En el cas de rescissió de la beca, la persona beneficiària ha de reemborsar els fons que hagi rebut en concepte d’ajuts.

Beques MOBINTBeques MOBINT de l'AGAUR:
 • L’AGAUR convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiant amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes-MOBINT.
 • En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200 € mensuals, per a un màxim de 6 mesos.
 • Les persones interessades han de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dins dels terminis establerts per aquesta agència.
 • Un cop realitzada la resolució, el Servei d’Ocupabilitat emet la credencial de participant del programa a totes les persones beneficiàries. Cal presentar aquest document per a sol·licitar la beca MOBINT.
 • Més informació en aquest enllaç.

El programa Erasmus+ té uns ajuts econòmics addicionals establerts per a les persones amb necessitats especials en l’àmbit de l’educació superior que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%.

Si la persona beneficiària amb necessitats especials ha estat seleccionada en la convocatòria de beques, pot rebre del SEPIE un finançament addicional per cobrir les despeses extraordinàries derivades de la seva participació en la mobilitat. No ha de sol·licitar aquest ajut al SEPIE, sinó que ho ha de fer directament a la institució d’educació superior, és a dir, a la UAB.

En aquest enllaç trobareu la informació que ofereix el SEPIE.

Les persones participants amb necessitats especials han de marcar en el formulari de sol·licitud la casella corresponent, sempre que disposin del certificat oficial. El Servei d’Ocupabilitat els demanarà la informació i la documentació corresponent per a poder sol·licitar el finançament addicional al SEPIE.

El pagament a la persona beneficiària d’aquest ajut complementari no es pot fer fins que la UAB no disposi de la resolució oficial del SEPIE.

En el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships, l’estudiant que acrediti una discapacitat en grau igual o superior al 33% pot obtenir el doble de l’import corresponent a la destinació i la durada de l’estada.

 

Ajuts
Perfil Criteris Import Observacions

Curta durada

Persones participants amb una discapacitat mínima reconeguda del 33%
  Contribució única de 100 € (5-14 dies) La persona participant ha de presentar l’acreditació on consta el percentatge reconegut mínim del 33% de discapacitat

Llarga durada

Persones participants amb una discapacitat mínima reconeguda del 33%
  250 €/mes La persona participant ha de presentar l’acreditació on consta el percentatge reconegut mínim del 33% de discapacitat
Persones participants amb una discapacitat mínima reconeguda del 33% Ajut addicional relacionat amb la seva discapacitat 100% dels costos reals subvencionables La UAB ha de fer la sol·licitud al SEPIE i obtenir-ne l’aprovació
Despeses de viatge Per mobilitats de curta durada i fora d’Europa o països associats europeus Segons la taula de trams de distància  

SEPIE