Grup d'Estudis "República i Democràcia"


 Enlla� extern:  http://grupsderecerca.uab.cat/republicaidemocracia/

Grup reconegut per la Generalitat l’any 2009 com a Grup Consolidat (2009 SGR 255)

La major part dels membres que constitueixen el Grup d’Estudis “Rep�blica i Democr�cia” (GERD) porten anys treballant de forma conjunta en tasques de recerca que s’han concretat en col•laboracions a projectes de recerca finan�ants pel MEC/MICINN o la Generalitat de Catalunya, publicacions conjuntes a obres col•lectives, organitzaci� de Jornades, Col•loquis i altres activitats acad�miques, etc. Dintre de l’�mbit de la UAB (universitat a la qual s’adscriu el GERD) aquesta activitat de recerca s’havia realitzat fins ara en el Grup d’Estudis d’Hist�ria Social i Cultural (GREHSIC), grup reconegut per la UAB l’any 2007, i que �s al seu torn el resultat de la conflu�ncia en un sol grup dels investigadors de dos grups de llarga traject�ria tamb� al si d’aquesta universitat (GRHISO i ARTICCLE, tots dos reconeguts pel Consell de Govern de la UAB i adscrits al Departament d’Hist�ria Moderna i Contempor�nia de la UAB). El GERD es nodreix, per tant, d’aquesta experi�ncia conjunta de recerca i de la incorporaci� d’algus investigadors/es d’altres universitats espanyoles i estrangeres amb qui tamb� hi ha vincles de treball conjunt en el passat i projectes concrets de col•laboraci� en el futur.

Composici� del grup

Director: Francisco Morente Valero (Professor Titular-UAB)

Membres: Alejandro Andreassi Cieri (Professor Titular-UAB), Francesc Bonamusa Gasp� (Catedr�tic-UAB), Pere Gabriel Sirvent (Catedr�tic-UAB), Ferran Gallego Margaleff (Professor Titular-UAB), Natacha Lillo (Ma�tre de conf�rence-Universit� Paris Diderot ─Paris VII─),Mar�a Llombart Huesca (Ma�tre de conf�rence-Universit� Paris VIII), Jos� Luis Mart�n Ramos (Catedr�tic-UAB), Marie-Linda Ortega (Professeure-Universit� de Toulouse-Le Mirail), Jordi Pom�s Vives (Professor Titular-UAB), Josep Puigsech Farr�s (Professor associat-UAB), Aleix Purcet Gregori (becari-UAB), Javier Rodrigo S�nchez (Investigador Ram�n y Cajal-UAB), Carolina Rodr�guez L�pez (Professora ajudant-UCM), Joan Serrallonga Urquidi (Catedr�tic-UAB), Josep Maria Sol� i Sabat� (Catedr�tic-UAB), Nuria Tabanera Garc�a (Professora Titular-UV)

A m�s dels membres estables del GERD, el grup compta amb la col•laboraci� d’altres professors del Departament (membres del GREHSIC) i d’altres universitats catalanes, aix� com d’un important nombre de doctorands i alumnes de postgrau.

Objectius del GERD

Objectius generals

1. Consolidar un nucli de recerca a l’entorn de l’eix “Rep�blica i Democr�cia” que esdevingui referent dels estudis sobre aquesta tem�tica tant a l’�mbit historiogr�fic nacional com internacional. Aquest eix ha de permetre desenvolupar estudis que tinguin com a objecte les diferents experi�ncies republicanes i/o democr�tiques de la hist�ria contempor�nia catalana i espanyola (amb una atenci� molt preferent per l’estudi comparatiu amb l’Europa occidental), per� tamb�, d’una forma m�s transversal, l’estudi de classes i moviments socials, partits pol�tics i sindicats, les seves respectives cultures pol�tiques, aix� com els seus projectes pol�tics, econ�mics, socials i culturals que d’una manera o altra han contribuit a fer avan�ar (o s’han oposat a) la construcci� de la ciutadania republicana i dels Estats democr�tics a Catalunya, Espanya i l’Europa occidental.

2. Donar la m�xima difusi� possible a aquesta recerca mitjan�ant, entre altres vies, la publicaci� dels seus resultats (en llibres, publicacions col•lectives, articles...), la participaci� a congressos i l’organitzaci� de jornades de debat de car�cter universitari. Sense descuidar la import�ncia de tenir pres�ncia als medis de comunicaci� (premsa, r�dio, televisi�). En aquest sentit, garantir molt especialment la difusi� internacional de la recerca mitjan�ant publicacions a revistes d’�mbit internacional, aix� com dotar d’aquest car�cter a algunes de les activitats de debat acad�mic que s’organitzaran durant els propers cinc anys. Es procurar� tamb� fer arribar les publicacions del grup als principals arxius, biblioteques, centres de documentaci� i centres de recerca d’Europa i Am�rica.

3. Formar personal investigador en les l�nies de recerca que identifiquen el GERD

Objectius espec�fics

1. Desenvolupament de les seg�ents l�nies de recerca:

1.1. Nacionalisme, democr�cia i classes populars. Una tem�tica que s’inscriu en el debat sobre la configuraci� de les cultures pol�tiques dels sectors populars i obrers dins la societat contempor�nia. A destacar que hom incorpora en especial la hist�ria m�s cultural i simb�lica de les mateixes, i que afronta la problem�tica dels complexos processos de ‘nacionalitzaci�’ dels estats liberals al llarg dels segles XIX i  XX.

1.2. Pol�tiques socials del projecte republic�. Una tem�tica b�sica per a valorar els efectes del projecte republic� �s la construcci� d’un sistema social nou, progressista, valent. �s a dir, en �mbits concrets com l’educaci�, les condicions de vida, l’assist�ncia social, la sanitat, l’habitatge, l’oci, governaci�... Tots aquells temes que situen el republicanisme front a les q�estions concretes.

1.3. Pol�tiques republicanes de finances i de Defensa militar. Les q�estions financeres i militars configuren un conjunt d'atribucions b�siques en el desenvolupament de la Segona Rep�blica espanyola. Dif�cilment podem entendre aquest per�ode sense el seu coneixement (Pressupostos, relacions comercials internacionals, atribucions banc�ries, ind�stries de guerra, etc.). A m�s la seva assumpci� per part de la Generalitat de Catalunya signific� l'obtenci� d'unes cotes d'autonomia mai aconseguida ni abans ni despr�s.

1.4. Feixisme i antifeixisme: rebuig i defensa de la democr�cia. Es tractar� d’analitzar i interpretar les caracter�stiques ideol�giques, pol�tiques, socials i culturals de la proposta feixista, aix� com de la resposta a aquesta en termes de defensa i reconsideraci� de la democr�cia (m�s enll� —tot i que incloent-la— de la seva acepci� m�s formalista) per part de les classes populars i els projectes pol�tics que s’hi identifiquen.

Tesis doctorals dirigides per membres del GERD (des de 2005)

Francisco Miguel De Toro Mu�oz, Nazismo y resistencia en Austria. Oposici�n, disentimiento, consenso y polic�a pol�tica. Viena (1938-1942). Director: Pere Gabriel Sirvent. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 29/09/2005

Jos� Luis Negreira Verjillos, Guerra civil i Franquisme a Cerdanyola del Vall�s (1936-1977). Director: Francesc Bonamusa Gasp�. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 27/01/2006

Julien Lanes, Roberto Robert (1827-1874): La R�publique des Lettres. Directora: Marie-Linda Ortega. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universit� Paris IV. Data de lectura: novembre 2006

Carlos Francisco Hern�ndez Rodr�guez, El mundo del trabajo en las plantaciones del pac�fico sur costarricense: movilizaci�n, protesta y control social del trabajo (1948-1984). Director: Pere Gabriel Sirvent. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 24/01/2007

Manuel Mart�n Pascual, Aigua i societat a Barcelona entre les dues Exposicions, 1888-1929. Director: Joan Serrallonga Urquidi. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 02/07/2007

Josep Puy Juanico, La benefic�ncia a Catalunya a mitjans del segle XIX. Director: Francesc Bonamusa Gasp�. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 07/03/2008

Ramon Alqu�zar Aliana, Esquerra Republicana de Catalunya. La seva gesti� al municipi de Barcelona (1931-1939), Director: Francesc Bonamusa Gasp�. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 14/11/2008

Jordi Viader Riera, Cent anys d’ind�stria l�ctia a Catalunya (1879-1979). Els Viader, industrials lleters. Director: Francesc Bonamusa Gasp�. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 23/09/2009

Jacint Merino S�nchez, El frac�s de l’aixecament militar de juliol de 1936 a Catalunya: el general Manuel Goded Llopis (la fi d’un militar colpista). Director: Francesc Bonamusa Gasp�. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 12/02/2010

Ramon Batalla Galimany, Jaume Miravitlles i Navarra. Intel�lectual, revolucionari i home de govern. Els anys joves,1906-1939. Director: Pere Gabriel Sirvent. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 26/11/2010
 
Carlos Lopez Rovira, La conquesta de Catalunya. Diari d'operacions de l'Ex�rcit del Nord (desembre de 1938- febrer de 1939). Director: Francesc Bonamusa Gasp�. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 14/10/2010
 
Aleix Purcet Gregori, La reacci� dels estudiants. Feixisme, joves i m�n universitari durant la Segona Rep�blica espanyola (1931-1936). Director: Ferran Gallego Margaleff. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 28/06/2010
 
Jos� Montiel Pastor, La crisis del model tradicional d’abandonament infantil 1890-1936. Director: Joan Serrallonga Urquidi. Universitat/Centre de Recerca/ Instituci� a on s’ha llegit/inscrit: Universitat Aut�noma de Barcelona. Data de lectura: 04/03/2011

Projectes d’investigaci� competitius dirigits per membres del grup (2002-2010)

T�tol del projecte: �Las culturas del fascismo y el antifascismo en Europa (1894-1953)�

Entitat finan�adora: Direcci�n General de Investigaci�n. Ministerio de Ciencia e Innovaci�n
Refer�ncia/C�di de la concessi�: HAR2008-02582
Import concedit: 40.000�
Durada del projecte: des de 1/1/2009 fins a 31/12/2011
Investigador Principal: Jos� Luis Mart�n Ramos
Membres i col•laboradors del GERD que hi participen: Jos� Luis Mart�n Ramos, Alejandro Andreassi Cieri, Ferran Gallego Margaleff, Francisco Morente Valero, Josep Puigsech Farr�s, Aleix Purcet Gregori


T�tol del projecte: �Selecci� de materials iconogr�fics de la Generalitat i la Rep�blica i de Maci� i organitzaci� d’una sessi� monogr�fica de debat sobre aquesta iconografia�

Entitat finan�adora: Centre d’Hist�ria Contempor�nia de Catalunya
Refer�ncia/Codi de la concessi�: 240850
Import concedit: 2.000,00 �
Durada del projecte: des de/d’  2008  fins a  2008
Investigador/a principal: Jos� Luis Mart�n Ramos
Membres del grup que hi participen: Bonamusa Gasp�, Francesc, Gabriel Sirvent, Pere, Mart�n Ramos, Jos� Luis, Serrallonga, Joan

T�tol del projecte: �Espa�a y Naci�n en Catalu�a. Ciudadan�a y construcci�n nacional espa�ola�.

Entitat finan�adora: Direcci�n General de Investigaci�n del Ministerio de Educaci�n y Ciencia
Refer�ncia/Codi de la concessi�: HUM2005-06976
Import concedit: 17.850 �
Durada del projecte: des de 31-12-2005 fins a 31-12-2008
Investigador/a principal: Pere Gabriel i Sirvent
Membres del grup que hi participen: Gabriel Sirvent, Pere; Mart�n Ramos, Jos� Luis; Pom�s Vives, Jordi


T�tol del projecte: �La revoluci�n conservadora (1914-1945). La modernizaci�n de la cultura de la extrema derecha en Europa y Espa�a�

Entitat finan�adora: Direcci�n General de Investigaci�n del Ministerio de Educaci�n y Ciencia
Refer�ncia/Codi de la concessi�: HUM2004-01840/HIST
Import concedit: 20.700 �
Durada del projecte: des de 13-12- 2004   fins a 13-12- 2007
Investigador/a principal: Francisco Morente Valero
Membres del grup que hi participen: Andreassi Cieri, Alejandro;Gallego Margaleff, Ferran; Morente Valero, Francisco


T�tol del projecte: �T�cnicas terroristas espa�olas antes de 1939: “Grupos espec�ficos”, su origen y alcance en el anarquismo�

Entitat finan�adora: Direcci�n General de Investigaci�n del Ministerio de Educaci�n y Ciencia
Refer�ncia/Codi de la concessi�: HUM2005-06908/HIST
Import concedit: 5.000 �
Durada del projecte: des de 13-12-2005    fins a13-12-2008
Investigador/a principal: Enric Ucelay Da Cal/ Francisco Morente Valero (any 2008)
Membres del grup que hi participen: Francisco Morente Valero


T�tol del projecte: �Bicentenario de la muerte de Immanuel Kant (1724-1804)�

Entitat finan�adora: Direcci�n General de Investigaci�n del Ministerio de Educaci�n y Ciencia
Refer�ncia/Codi de la concessi�: BHA2002-11827-E
Import concedit: 3.000 �
Durada del projecte: des de  7/4/2004  fins a  6/4/2005
Investigador/a principal: Ferran Gallego Margaleff
Membres del grup que hi participen: Andreassi Cieri, Alejandro; Gallego Margaleff, Ferran; Morente Valero, Francisco

Activitats del GERD-GREHSIC (des de 2005)

El GERD organitza de forma regular seminaris, confer�ncies i taules rodones. Juntament amb aix�, el grup ha organitzat en els �ltims anys les seg�ents

Jornades

�INTEL•LECTUALS I FRANQUISME (1936-1956)�

• Amb la participaic� de la professora Mechthild Albert (Universitat de Bonn) i dels professors Feran Gallego (UAB), Javier Mu�oz Soro (UCM) i Nicol�s Sesma Landrin (Instituto Universitario Europeo-ILE)
• Data de celebraci�: 20/5/2010
• Lloc de celebraci�: Universitat Aut�noma de Barcelona
�1940. L’ANY DE LA VICT�RIA DEL FEIXISME�

• Amb la participaci� de la professora Annie Lacroix-Riz (Universit� Paris VII), Vincent Parell� (Universit� de Montpellier), Alejandro Andreassi (UAB) i Jos� Luis Mart�n Ramos (UAB)
• Data de celebraci�: 12/5/2010 i 2/6/2010
• Lloc de celebraci�: Universitat Aut�noma de Barcelona


�REFLEXIONS SOBRE OCTUBRE 1934�

• Amb la participaci� de la professora Sandra Souto Kustrin (Instituto de Historia del CSIC), Francisco Erice (Universidad de Oviedo), Ferran Gallego (UAB) i Ramon Alqu�zar (UAB)
• Data de celebraci�: 28i 29/10/2019
• Lloc de celebraci�: Universitat Aut�noma de Barcelona

�LA INTERNACIONAL COMUNISTA EN LA HIST�RIA �

• Amb la participaci� dels professors Aldo Agosti, Claudio Natoli, Josep Puigsech i Jos� Luis Mart�n Ramos
• Data de celebraci�: 21/4/2009
• Lloc de celebraci�: Universitat Aut�noma de Barcelona


�FRANCESC MACI�: IMATGE I REP�BLICA�
• Amb la participaci� de Enric Ucelay Da Cal (UPF), Immaculada Juli�n (UB), F�lix Fan�s (UAB), Montserrat Besses (Televisi� de Catalunya) i Anna Sall�s (UAB)
• Data de celebraci�: 16/12/2008
• Lloc de celebraci�: Universitat Aut�noma de Barcelona

�HITLER, 75 ANYS�. A 75 anys de l’arribada de Hitler al poder.

Primera part, celebrada en la Universitat Aut�noma de Barcelona amb la participaci� dels seg�ents professors i investigadors: Alberto Reig Tapia (Universitat Rovira i Virgili), Javier Rodrigo (Universidad de Zaragoza), Francisco Morente  i Alejandro Andreassi (UAB).
• Dates de celebraci�: 11/4/2008, 25/4/2008.

Segona part (coorganitzada amb el Goethe Institut de Barcelona), realitzada  al Goethe Institut de Barcelona,  amb la participaci� del professor Ferran Gallego (UAB) i el Dr. Harald Welzer, (Director del Center for Interdisciplinary Memory Research –CMR- al Kulturwissenschaftliches Institut, de Essen).
• Data de celebraci�: 28/10/2008.


�FRANCESC MACI� I LA REP�BLICA (1931-2008)�
• Amb la participaci� de Francesc Bonamusa (UAB) i  Josep M. Roig i Rossich (Director del Centre d’Hist�ria Contempor�nia de Catalunya -Generalitat de Catalunya-)
• Data de celebraci�: 14/4/2008.
• Lloc de celebraci�: Universitat Aut�noma de Barcelona

�SOLIDARITAT CATALANA I ESPANYA ARA FA CENT ANYS (1907-2007)�
• Amb la participaci� de Jos� Luis Mart�n Ramos (UAB), Enric Ucelay da Cal (UPF), Borja de Riquer (UAB), Pere Gabriel (UAB), Joan Serrallonga (UAB), Fernando Mart�nez (Universidad de Almer�a), Miguel Cabo (Universidad de Santiago de Compostela), Ludger Mees (Universidad del Pa�s Vasco), Jordi Pom�s (UAB), Ramon Alqu�zar (UAB), Gemma Rub� (UAB), Francesc Espinet (UAB).
• Dates de celebraci�: 13 i 14/12/2007
• Lloc de celebraci�: Universitat Aut�noma de Barcelona

�II JORNADES DE DEBATS INTERUNIVERSIT�RIES D'HIST�RIA CONTEMPOR�NIA: ELS FETS DE MAIG: REVISI� HISTORIOGR�FICA�.
• En aquestes jornades varen participar especialistes de les Universitats de Barcelona, Aut�noma de Barcelona i Rovira i Virgili, com: Ferran Gallego (UAB), Francesc Bonamusa (UAB), Susana Tavera (UB), Josep S�nchez Cervell� (URV), Josep Puigsech (UAB), Andreu Mayayo (UB), Pelai Pag�s (UB), Jos� Luis Mart�n Ramos (UAB).
• Data de celebraci�: 25/5/2007.
• Lloc de celebraci�: Museu d’Hist�ria de Catalunya.

�JORNADES REP�BLICA I REPUBLICANISME. PER LA SEVA LLIBERTAT I LA NOSTRA 75� Aniversari de la Segona Rep�blica (1931-1939)�. Jornades de Debat Interuniversit�ries (Girona i Bellaterra).
• Amb la participaci� de professors i investigadors de les Universitats de Barcelona, Aut�noma de Barcelona,  Girona i Lancaster (UK): Chris Ealham, Miquel Izard, Francesc Espinet, Jos� Luis Mart�n Ramos, Francesc Bonamusa, Teresa Ferr�,  Ram�n Alqu�zar, Francisco Morente, Enric Ucelay da Cal, Alejandro Andreassi i Arnau Gonz�lez i Vilalta, Anna Maria Garcia, Gen�s Barnosell.
• Dates de celebraci�: 24/3/2006 i 26/5/2006
• Lloc de celebraci�: Universitat de Girona i Universitat Aut�noma de Barcelona

Publicacions derivades d’aquestes activitats:

* Les pon�ncies presentades a les JORNADES SOLIDARITAT CATALANA I ESPANYA ARA FA CENT ANYS (1907-2007)� han estat publicades a: Francesc Espinet i Gemma Rub� (eds.), Solidaritat Catalana i Espanya (1905-1909), Barcelona, Editorial Base, 2008.

* Les pon�ncies presentades a les JORNADES REP�BLICA I REPUBLICANISME, s’han publicat en la p�gina web

http://republica-republicanisme.uab.es/   el mateix any de la seva realitzaci�.

* Les pon�ncies presentades a les II JORNADES DE DEBATS INTERUNIVERSIT�RIES D'HIST�RIA CONTEMPOR�NIA: ELS FETS DE MAIG: REVISI� HISTORIOGR�FICA, han estat publicades a: Jos� Luis Mart�n (ed.), Els Fets de Maig, s.l., El Viejo Topo, 2010. 

AGAUR Agència de Gestió i Ajuts Universitaris de Catalunya

 

MINECO Ministerio de Economía y Competitividad

 

MECD Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

 

ANECA Web de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

 

AQU Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

 

FECYT Fundació Espanyola per la Ciència i la Tecnologia

 

Red IRIS Ministerio d'Indústria, Energia i Turisme

 

Portal UAB d'indexs i revistes Recull d'eines bibliomètriques i d'avaluació de publicacions

 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) Tesis doctorals a text complet en format digital llegides a les universitats catalanes

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Història Moderna i Contemporània
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 1186

d.h.modernaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona