Drets d'autor

Dipositar en obert (autoarxiu)

Com a autors, quan es signa un contracte amb una editorial, sovint esteu cedint en exclusiva els drets d'explotació del treball.

No obstant això, si voleu conservar part dels drets d'explotació, podeu afegir una addenda als contractes de copyright. ScienceCommons us en facilita una: Scholar's Copyright Addendum Engine. També podeu consultar el model de llicència de JISC.

Algunes editorials comercials es reserven el dret de publicació i distribució dels articles de forma exclusiva, impedint que l'autor retingui cap dret d'explotació. Altres, en canvi, es reserven els drets de forma no exclusiva i permeten  el dipòsit  dels articles en dipòsits institucionals i/o temàtics sense ànim de lucre.

Cada editorial té la seva política respecte al dipòsit en obert  i no existeix un criteri general aplicable per defecte. Per  conèixer la política de les editorials  consulteu:


Per resoldre dubtes sobre propietat intel·lectual consulteu:


Llicències Creative Commons

S'utilitzen per incentivar les polítiques d'accés obert. Les llicències Creative Commons (CC)  permeten a l'autor retenir i gestionar els drets d'explotació.

Les llicències CC recomanades per la UAB són les següents: