Departament de Ciències Morfològiques

Departament de Ciències Morfològiques

Facultat de Medicina Edifici M
Av. Can Domènech, s/n
Campus de la UAB (Bellaterra)
08193 Cerdanyola del Vallès - Barcelona

Director: Alfonso Rodríguez Baeza
Secretari: Joan Carles Ferreres Piñas
Coordinador de Tercer Cicle: Gustavo Tapia Melendo
Suport Administratiu: 
Mar Julià López
Cristina Ulloa
Tel.: 93 581 18 74 Fax: 93 581 17 74
A/e:  d.c.morfologiques@uab.cat

Unitat d'Anatomia i d'Embriologia Humana
Coordinador: Josep Reig Vilallonga
Tel: 93 581 19 13 Fax: 93 581 17 74
A/e: Josep.Reig@uab.cat

Unitat d'Anatomia Patològica 
Coordinador: Cleofé Romagosa Pérez-Portabella
Tel: 93 581 18 74 Fax: 93 581 17 74
A/e: d.c.morfologiques@uab.cat

 

 

Estudis anatomo-clínics del sistema vascular.
Rosa Mirapeix Lucas

Microvascularització cardíaca.
Rosa Mirapeix Lucas
Josep Reig Vilallonga

Anatomia clínico-quirúrgica de la laringe.
Rosa Mirapeix Lucas

Estudis de correlacions anatomo-clíniques de diverses malformacions humanes .
Rosa Mirapeix Lucas

Estudis de correlacions anatomo-clíniques de l'aparell respiratori.
Rosa Mirapeix Lucas

Anàlisi morfomètrica i estereològica del desenvolupament embrionari i fetal humà.
Pere J.Fàbregas Batlle

Desenvolupament embrionari del cartílag articular: model per a estratègies al cultiu in vitro de condròcits (subvencionat pel projecte BIO2005-08190 "Cultivo in vitro de condrocitos a partir de células madre adultas sobre matrices biocompatibles para su utilización en trasplantes autólogos mediante artroscopia")
Pere J.Fàbregas Batlle

Anàlisi dels diversos territoris arterials coronaris i de la microvascularització cardíaca.
Josep Reig Vilallonga

Estudis anatòmics dels vasos del sistema nerviós central humà (medul·la espinal i escorça cerebral).
Alfonso Rodríguez Baeza

Estudi d'alteracions de la microcirculació cerebral i caracterització de les lesions de la barrera hematoencefàlica, en pacients amb traumatisme cranioencefàlic greu i amb insuficiència hepàtica, mitjançant tècniques de motllos de corrosió vascular i mètodes immunocitoquímics.
Alfonso Rodríguez Baeza

Disseny d'un model informàtic 3D de la regió inguinal humana i la seva aplicació a la patogènia, tractament i docència de l'hernia.
Alfonso Rodríguez Baeza

Estudis dels vasos i d'estructures perivasculars de la retina humana i de ratolí relacionades amb la patogènia de la retinopatia diabètica i de la degeneració macular associada a la edat.
Alfonso Rodríguez Baeza

Estudis anatòmics de malformacions d'extremitats humanes i determinació de marcadors de risc ecogràfics d'amputació experimental d'extremitats en brides amniòtiques de fetus ovins.
Alfonso Rodríguez Baeza

Estudis de correlacions anatomo-ontogèniques de variacions i/o malformacions que afecten al cos humà.
Alfonso Rodríguez Baeza

Estudis de correlacions anatomo-clíniques aplicades al diagnòstic per la imatge i al tractament (portals artroscopis, etc.) de diverses patologies de l'aparell locomotor.
Alfonso Rodríguez Baeza

Estudis anatòmics del sistema limfàtic aplicats a la tècnica del gangli sentinella.
Alfonso Rodríguez Baeza


 

Estudi de Doctorat en Morfologia i Patologia Estructural i Molecular

imatge vit
Per motius organitzatius del servei no es tramitaran sol·licituds de nous carnets de donant fins a nou avís. Informarem en aquest web de qualsevol modificació en aquest procediment.

 

DONACIÓ DEL COS A LA CIÈNCIA A LA UAB
 

La donació del cos a la ciència és un acte voluntari i altruista mitjançant el qual la persona fa cessió del seu cos perquè, un cop mort, es destini a la docència, la recerca i la formació continuada en l’àmbit de l’anatomia humana. Aquesta voluntat s’ha de manifestar en vida i, per fer-ho, cal ser major d’edat i tenir plenes capacitats intel·lectuals. D’aquesta decisió se n’ha d’informar els familiars i/o responsables legals.
 
La gestió d’aquestes donacions a la Universitat Autònoma de Barcelona correspon a la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques de la Facultat de Medicina.
 
Les persones residents a la província de Barcelona interessades a rebre la informació referent a la donació del seu cos a la Universitat Autònoma de Barcelona han de contactar amb la Secretaria de la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana que els informarà dels tràmits que han de seguir.
 
Aquests tràmits consisteixen, bàsicament, a emplenar el Document per a la donació del cos a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, que se’ls facilitarà i que caldrà que retornin signat i acompanyat d’una còpia del DNI.
 
Al document esmentat hi consten les condicions per la donació i s’hi detallen la finalitat i les restriccions per a la donació.  Les condicions actualitzades estan disponibles permanentment a aquest web, i és responsabilitat de la persona donant de consultar-les regularment.


Al carnet de donació, que rebrà per correu la persona donant, s’indica la manera de posar-se en contacte amb el personal que es fa responsable de rebre el cos.
 
Els donants del cos estan protegits per la  Llei de Protecció de Dades que els garanteix la confidencialitat de les seves dades personals i la possibilitat de modificar-les o cancel·lar-les.
 
Per ampliar informació sobre la donació del cos podeu dirigir-vos a la Secretaria de la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques amb seu a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tel. 93 581 18 74
d.c.morfologiques@uab.cat

 
 

Oferta de Contractació de la convocatòria Programa SERRA HÚNTER 2019 (2019/D/LEM/CL/1)

UAB – LE – 7066 – Anatomia i Embriologia Humana / Human Anatomy and Embriology

Categoria – Professor LECTOR
Perfil – Anatomia i embriologia humana
Perfil docent – Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent:

  • Grau en Logopèdia – Anatomia i fisiologia del sistema nerviós i dels òrgans de la veu i de la parla, Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per la logopèdia.
  • Grau en Ciències Biomèdiques – Biologia del desenvolupament i teratogènia, Estructura i funció del sistema nerviós, Anatomia humana: òrgans interns i aparell locomotor, Laboratori II.
  • Grau en Infermeria – Estructura del cos humà.
  • Grau en Medicina – Anatomia humana: Generalitats i aparell locomotor, Cardiovascular, cap i coll, Esplancnologia i Neuroanatomia, Aprenentatge integrat en medicina I i II.
  • Grau en Fisioteràpia – Anatomia humana I i II.

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació) – 424 hores anuals el primer any (aproximadament 160 hores presencials) i 477 hores anuals els següents (aproximadament 180 hores presencials).

Contracts offered in the SERRA HUNTER Programme 2019 (2019/D/LEM/CL/1)

UAB – LE – 7066 – Anatomia i Embriologia Humana / Human Anatomy and Embriology
Category – Tenure-eligible lecturer
Profile – Human anatomy and embriology
Teacher profile – Degrees and courses where the candidate should participate as teacher:

  • Degree in Speech Therapy – Anatomy and physiology of the nervous system and of speech and vocal organs, Biological changes during the vital cycle: implications for speech therapy.
  • Degree in Biomedical Sciences – Developmental biology and teratology, Structure and function of the nervous system, Human anatomy: internal organs and musculoskeletal system, Laboratory II.
  • Degree in Nursing – Structure of the human body.
  • Degree in Medicine – Human Anatomy: General aspects and locomotive apparatus, Cardiovascular, head and neck, Splanchnology and Neuroanatomy, Integrated learning in medicine I and II
  • Degree in Physiotherapy – Human anatomy I and II.

Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation) – 424 hours per year the first year (160 hours in person, approximately) and 477 hours per year the following years (180 hours in person, approximately).