Suport per a la transformació i la millora educatives

Objectius
El programa pretén donar suport a centres educatius en processos de transformació. Centres que volen iniciar una transformació del seu model d’aprenentatge, de la seva organització i dels processos i mitjans per aprendre, així com d’altres que ja són en transformació i es plantegen dubtes, volen analitzar a fons allò que fan i com ho fan.

Requisits
El projecte es dirigeix a centres, prioritàriament públics i de la província de Barcelona, d’educació infantil i primària o d'educació secundària que s'identifiquin amb la situació esmentada i que compleixin aquestes condicions:

  • Que la transformació educativa que es vol emprendre o que es vol revisar formi part del projecte de direcció o s’hagi plantejat majoritàriament dins el claustre.
  • Que no rebin cap altre acompanyament en el mateix sentit per part d’administracions o institucions públiques. 
     

Metodologia
L’equip docent de l’ICE seguirà aquest procediment:

  1. Contactarà amb el centre per detectar les necessitats i els neguits.
  2. En funció de les necessitats, concretarà accions com ara l’observació directa al centre de forma genèrica o específica d’algunes pràctiques d’aprenentatge, reunions amb docents, anàlisi de documents i materials, etc.
  3. Oferirà un retorn amb recomanacions d’actuació.
  4. Posteriorment podrà ajudar a identificar els possibles objectius de millora del centre i a determinar les accions concretes a posar en marxa per assolir-los.
  5. Podrà organitzar, en funció de la realitat de cada centre, sessions amb els docents per ajudar-los en el procés d’auto-observació i de reflexió sobre la pràctica o per enfocar i iniciar alguns canvis clau per consolidar el model d’aprenentatge. 
  6. Realitzarà un seguiment del grau d’assoliment dels objectius.


Calendari
Sol·licitud: a partir de l’1 de setembre de 2019.
S'aniran atenent els centres per ordre d’arribada de les demandes i en funció de les possibilitats de l'equip.

Formulari de contacte

Nota: Aquells centres que ja han demanat el suport e l'ICE com a continuïtat del curs 18/19 no han de tornar a fer la sol·licitud.