Equips Educació Secundària

Coordinació:
Alícia Masip, mestra d'Educació Infantil a l'Escoleta Bellaterra i llicenciada en art dramàtic.
Xema Vidal, dissenyador i exdirector de l’Escola Massana.

Responsable ICE: Maria Dalmases Arnella. 

Descripció de l’equip:
L’equip reflexiona al llarg del curs i  treballa amb diferents temàtiques que després es re-utilitzen en unitats formatives: jornades, trobades, formació permanent al professorat. Constitueixen coneixements, postures i posicionaments que es transfereixen a la comunitat educativa (mestres, formadors i professors) i que tenen la finalitat d’estendre i compartir el coneixement aconseguit per l’equip al llarg de les sessions.

Objectius:

 • Establir criteris i metodologies pel que fa a l’educació artística: Visual i Plàstica.
 • Intercanviar experiències que els membres realitzen a les seves aules o en diferents formacions per tal d’establir, a partir de l’experiència, dimensions pedagògiques rellevants i constructores de coneixement.
 • Dissenyar i editar jornades i formació continuades per tal de  difondre i compartir les nostre línies de treball i de recerca entorn de l’art; amb la comunitat  de l’ICE de la UAB  i amb la comunitat científica i educativa en general.
 • Fomentar l’ús de metodologies innovadores tal com  les TIC i les TAC com a eines de treball, de suport i difusió de les diferents activitats que duem a terme.
 • Establir diàleg entre les institucions de rellevància científica,  cultural i artística  de l’àmbit, que ens puguin ajudar a les nostres tasques d’investigació i de recerca entorn l’art i l’educació. 
 • Consolidar el treball en xarxa i col·laboratiu entre els participants del grup.
 • Compartir el coneixement i la reflexió.

Coordinació:
Carme Durán Rivas, professora de secundària i del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB.

Responsable ICE: Mireia Manresa Potrony. 

Descripció de l’equip:
L’equip està format per professors que treballen en la modalitat d'ensenyament a distància i en línia. La intenció principal del grup és indagar en els processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos virtuals per tal de generar coneixements que permetin millorar les pràctiques educatives.

Objectius:

 • Explorar l'àmbit de la recerca internacional en e-learning i en educació a distància per establir l’estat de la qüestió.
 • Dissenyar i implementar exploracions sobre processos d’ensenyament i aprenentatge en contextos virtuals que permetin conèixer millor aquests processos.
 • Analitzar-ne els resultats i comunicar-los a la comunitat científica i educativa a través d’articles i de participacions en jornades i congressos.

Coordinació:
Dolors Masats Viladoms, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials de la UAB. Forma part del Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües.
Carol Barriuso Rayo, mestra d'infantil i primària i ambaixadora eTwinning del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Responsable ICE: Mireia Manresa Potrony. 

Descripció de l’equip:
Equip constituït majoritàriament per especialistes d’anglès en actiu en escoles de primària públiques. L’equip es va constituir com a grup formador el curs 2018-2019. A+Project és un acròstic que resumeix la voluntat del grup: Analysing Pools of Resources and Offering Joint Experiences to other Creative Teachers, alhora que juga amb la idea de crear projectes excel·lents (A+).

Objectius:

 • Reflexionar com, des de les aules d’anglès d’infantil i primària, es pot participar en projectes interdisciplinaris d’escola.
 • Promoure el desenvolupament de les competències del segle XXI.
 • Elaborar, implementar i avaluar propostes didàctiques basades en l’enfocament per projectes i l’ús de recursos digitals.
 • Consolidar un model d’ensenyament de l’anglès que posi l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge.
 • Compartir amb la comunitat educativa reflexions teòriques, propostes pràctiques i recursos didàctics per promoure l’ensenyament de l’anglès des d’un enfocament competencial.

Blog de l'equip: http://blogs.uab.cat/equipice-a-project/ 

Coordinació:
Amada Motrel Girgas, llicenciada en Geologia a la UAB i forma part de l'equip de l'Institut Jaume Cabré on fa de cap d'estudis. 
Liz Raga Preston, llicenciada en filologia anglogermànica i forma part de l'equip de l'Institut Jaume Cabré. 

Responsable ICE: Mireia Manresa Potrony. 

Descripció de l’equip:
L’equip s’inicia el 29 de gener de 2018, per treballar el tema de l’avaluació competencial a secundària. Els components són majoritàriament coordinadors pedagògics i/o persones que lideren canvis pedagògics en el seu centre. El treball del grup es basa en la reflexió compartida amb relació a l’avaluació, especialment pel que fa a l’avaluació formadora i reguladora.
La transferència es farà principalment a través del disseny de cursos de formació. 

Objectius:

 • Revisar l’avaluació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge competencial (Decret d’ESO.
 • Reflexionar sobre els usos i els moments en què podem utilitzar eines d’avaluació competencial que responguin a l’Ordre.
 • Preparar els assistents com a formadors de formadors.
 • Dissenyar un curs de formació d’avaluació competencial.

Coordinació:
Puri Carmona Ruiz, mestre d'educació infantil a l'Escola Bressol Moisès. Blanca Sánchez Álvarez. 

Responsable ICE: Carme Oriol Giró.

Descripció de l’equip:
L’equip està format per un grup de mestres que reflexionen i aprofundeixen en la recerca sobre la coeducació, des de diferents àmbits educatius.

Objectius:

 • Aprofundir  en la formació, recerca i divulgació als centres educatius  de temes relacionats amb la coeducació. 
 • Assesorar els projectes coeducatius dels centres
 • Formar en temes de  coeducació a les persones referents dels centres educatius del territori
 • Dissenyar i elaborar   materials, recursos i propostes  degudament  classificades i seqüenciades per a  poder treballar als diferents nivells educatius, des de l’escola bressol fins a secundària.
 • Elaborar un  catàleg de joguines i contes no sexistes
 • Estudiar i aportar pautes per a   l’ús d’un llenguatge inclusiu.

Coordinació:
Josep Franco Monill, pedagog especialitzat en Organització i Tecnologia Educativa. Professor de Cicles Formatius.
Cesc Noto Brullas, professor de Secundària jubilat.

Responsable ICE: Maria Dalmases Arnella. 

Descripció de l’equip:
Equip multidisciplinari de reflexió i formació de temes relacionats amb el benestar docent i la gestió de conflictes. Està constituït per professionals en actiu i formadors de primària i secundària. És fruit de la fusió dels equips anteriors Convivència, Gestió de Conflictes i Benestar docent.

Objectius:

 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Consolidar la qualitat de la gestió i l’organització dels centres i dels seus projectes educatius en el marc de la seva autonomia.
 • Elaborar materials per la formació i reflexió dels equips docents per la millora del benestar en la feina d'infantil, primària, secundària i adults.
 • Fomentar l’acció tutorial i l’orientació de l’alumne per acompanyar‐lo en el seu aprenentatge i ajudar‐lo en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu.
 • Millorar el benestar docent de la convivència en els centres.
 • Potenciar el lideratge pedagògic en la funció directiva per al desenvolupament de models innovadors per a la millora contínua.
 • Promoure la millora de la convivència escolar i consolidar el desenvolupament dels plans educatius d’entorn i altres projectes comunitaris.
 • Reflexionar sobre els temes de salut laboral i benestar docent, oferir i realitzar formacions.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Vetllar per les publicacions periòdiques que elaboren sobre aquests temes. 

 

Coordinació:
Elena Carbonell Font, professora d'economia de secundària amb experiència docent tant en Formació Professional com en ESO i Batxillerat (des del curs 1994-1995). Últim centre: Institut Montserrat de Barcelona.

Responsable ICE: Maria Dalmases Arnella.

Descripció de l’equip:
L'equip actualment està format per professorat de secundària  i  FP de l'especialitat d'economia, i membres de l'associació d'ensenyants d'economia i empresa (eee). 

Objectius:

 • Creació d’un espai virtual de materials didàctics que complementin la visió dels llibres de text actuals (clàssica, ortodoxa) per a ús del professorat de secundària en el seu dia a dia.
 • Confeccionar activitats per a diferents nivells i matèries que es puguin descarregar de l’espai virtual i que continguin algun tipus d’ orientació crítica (economia social i sostenible, cooperativisme, economia feminista, justícia social).
 • Organitzar algun tipus d'activitat formativa o trobada per al professorat de l’especialitat per tal de donar a conèixer l’espai i dinamitzarlo amb noves contribucions.
 • Difondre l’espai per la comunitat educativa de Catalunya., així com d’altres espais geogràfics.

Coordinació:
Gemma Argelaga Odrí, professora al CFA El Roure de Polinyà. Membre de l'equip "Cuidem-nos".

Equip ICE: Maria Dalmases Arnella.

Descripció de l’equip:
Volem treballar conjuntament per tal de contribuir, amb la nostra experiència, a què els projectes i programes dels centres dedicats a l’educació al llarg de la vida siguin de qualitat (ajustats, justos i sostenibles). Perquè sabem que, per tal d’engrandir i garantir el benestar, tant individual com col·lectiu, ens cal ser adults competents i el màxim d’autònoms en els propis aprenentatges.

Objectius:

 • Ajudar a fer augmentar l'eficàcia i eficiència del personal docent millorant la seva pràctica i optimitzant els programes.
 • Aportar propostes de gestió organitzativa dels centres de formació/educació de persones adultes perquè les estructures siguin més flexibles, sensibles a l'entorn, horitzontals en relacions i sostenibles (emocionalment, econòmicament i ambientalment).
 • Treballar tenint en compte els altres agents del territori i/o professionals implicats en aquesta etapa vital per tal d’assolir una millor intervenció de l’EPA donant així una resposta més global, integral i, alhora, personalitzada. 

Coordinació:
Felip Lorenzo Moreno, Institut Ca n’Oriac. Professor de secundària durant més de 10 anys, ambaixador STEAMcat des del curs 2019-2020 i coordinador del grup EduglobalSTEM des del curs 2017-2018.
Marina Caireta Sampere, investigadora i formadora de l’escola de Cultura de Pau de la UAB des de 2001. Impulsora del projecte Educar per la Justícia global des de les àrees STEM d'educació secundària iniciat el 2014.

Responsable ICE: Begonya Oliveras Prat. 

Descripció de l’equip:
Grup format majoritàriament per professorat de secundària de les àrees STEM de diversos centres, persones d’entitats vinculades a l’educació per la justícia global i persones de didàctica de les ciències.

Objectius:

 • Generar un espai d’intercanvi, formació, acollida i acompanyament i generador de propostes d’aula i d’incidència política.
 • Crear xarxa de docents STEAM que vulguin incorporar la mirada de l’EpJG a la seva pràctica docent i promoure la creació de grups de treball afins.

Coordinació:
Marilisa Birello, Llorenç Comajoan, Mireia Manresa i Anna Subarroca.

Responsable ICE: Laura Santa Cruz Parrilla. 

Descripció de l’equip:

Objectius:

Coordinació:
Joan Carles Rey Álvarez, professor d’Ensenyament Secundari, llicenciat en Ciències Químiques.

Responsable ICE: Maria Dalmases Arnella. 

Descripció de l’equip:
L’equip reflexiona i prepara la formació per a tot Catalunya del professorat de Cicles Formatius de Química.

Objectius:

 • Crear documentació i bibliografia per a cicles formatius.
 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar materials didàctics, participar i col·laborar amb altres institucions docents o culturals.
 • Organitzar cursos i jornades.
 • Participar i col·laborar amb altres institucions docents o culturals.
 • Preparar materials de suport a les accions formatives

Coordinació:
Maria Àngels Jubany Pinós, professora de l’Institut Thos i Codina de Mataró.
Antònia Aguilera Arco, professora l’Institut Carles Vallbona de Mataró.
Ambdues són professores de Cicles Formatius de la Família d’Administració i Gestió de Comerç i de Marquèting.

Responsable ICE: Maria Dalmases Arnella. 

Descripció de l’equip:
L’equip respon a les demandes de formació en diversos programes habitualment utilitzats a les famílies dels Cicles Formatius de Formació professional d’Administració i Comerç.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Endinsar-se en la metodologia ABP i en noves metodologies i eines d'aula per aplicar en els mòduls dels CF'S.
 • Treballar i reflexionar sobre qualsevol aspecte d’actualització i pedagògic que preocupi i ocupi al professorat dels CF’S de les famílies d’Administració i Gestió i de Comerç i Marquèting.

Coordinació:
Joan Toll Calvet, mestre especialista en Educació Física (MEF) a l’Escola Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès. Postgrau en Psicomotricitat.
Miquel Xarau Pérez, mestre d'educació primària i mestre especialista d'Educació Física. Actualment cursant un Màster de psicopedagogia i està als Serveis Educatius VOC VII de Barberà i Badia. 

Responsable ICE: Carme Oriol Giró.

Descripció de l’equip:
L’equip treballa bàsicament en la línia de la recerca-acció sobre “el treball cooperatiu” a l’àrea d’Educació Física.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Incorporar l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació formativa a les classes d’Educació Física.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Acordar i consensuar el vocabulari necessari per parlar d’una educació física actualitzada. I altres aspectes com l’avaluació, les noves metodologies i el decàleg de l’educció física.

Coordinació:
Víctor López Simó, llicenciada en Ciències Físiques. Doctora en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències experimentals per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Responsable ICE: Laura Santa Cruz Parrilla. 

Descripció de l’equip:
Aquest grup neix de la col·laboració entre professorat de ciències d’educació secundària en actiu, provinent de projectes d’innovació docent (com els d’adaptació dels currículums de Física i Química Salters-Horners, esdevinguts posteriorment a Catalunya Física i Química en context) amb membres del grup de recerca TIREC (Tecnologia i Recerca en Educació Científica) vinculat al CRECIM de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. 
Fan transferència a partir de píndoles formatives i Jornades obertes a tot el professorat, a més d’un bloc de treball.

Objectius:

 • Reflexionar sobre el valor de les TIC per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències
 • Reflexionar sobre aspectes didàctics i de continguts de l’ensenyament i aprenentatge de les competències científiques en context
 • Reflexionar sobre l’avaluació de les competències científiques a l’aula
 • Intercanviar experiències d’aula
 • Elaborar i revisar propostes didàctiques que puguin ser aplicables a l’aula a partir del disseny i la seva posterior experimentació
 • Elaborar materials d’avaluació competencials que siguin aplicables a les propostes didàctiques dissenyades.

Coordinació:
Marcela Sandra Costanzi, mestra de primària i professora de secundària, llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universitat de Buenos Aires i Màster en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències de la UAB. 

Responsable ICE: Albert Díez Vañó. 

Descripció de l’equip:
L'equip està composat per mestres d’educació infantil, primària, secundària i universitat que estudien i reflexionen sobre pràctiques d’aula vinculat l’educació matemàtica a una conversa cultural on les persones interactuen (des de les seves subjectivitats) amb els altres, la realitat i l’herència cultural. L'equip entén la matemàtica com a una activitat humana que amb la intenció de comprendre el món, genera llenguatge i pensament.

Objectius: 

 • Planificar, implementar, analitzar i avaluar les línies d'innovació que estan desenvolupant els integrants del grup.
 • Establir referents teòrics sobre determinats continguts i desenvolupar criteris i recursos que permetin la construcció social de coneixements complexos en contextos matemàtics.
 • Sistematitzar els treballs realitzats, dedicant especial atenció als que permetin la seva difusió.
 • Organitzar i desenvolupar les Jornades estatals “La cultura matemàtica de les persones".

Coordinació:
Rosalia Delgado Girón, professora de Llengua i Literatura Castellanes de l'Institut Torrent de les Bruixes, a Santa Coloma de Gramenet. Tutora de pràctiques del màster de Secundària de la UAB.

Responsable ICE: Mireia Manresa Potrony. 

Descripció de l’equip:
Equip constituït per professorat en actiu d’Educació Secundària de les àrees llengua catalana, llengua castellana, grec, llatí i llengües estrangeres. L’equip es crea el setembre de l’any 2008 com un grup de formació i de recerca, a partir d’una iniciativa del Grup de Recerca d’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL) del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB. En el marc d’aquest equip es pretén consensuar significats i fer emergir els diferents factors implicats en els processos d’ensenyament i aprenentatge de la competència escrita (que poden variar molt en funció dels contextos educatius), ressaltant els punts forts i els punts febles dels models.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Avaluar els aprenentatges competencials des d’una perspectiva formadora, amb la implicació i la participació dels alumnes.
 • Millorar l’educació intercultural i la competència comunicativa i lingüística dels alumnes en el marc del desenvolupament del plurilingüisme efectiu.
 • Universalitzar l’atenció personalitzada i el suport a les necessitats individuals d’aprenentatge de tots els alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
 • Relacionar els models didàctics que ha ofert la recerca sobre els processos de composició escrita al llarg dels darrers anys amb les pràctiques reals que realitzen a l’aula alguns docents de llengua i literatura de secundària per tal d’analitzar-les, contrastar-les i oferir recursos de bones pràctiques a l’aula.

Blog de l'equip: http://blogs.uab.cat/equipice-llenguailitesecundaria/

 

Coordinació:
Jaume Serra Nogués, professor de l'INS Vilatzara de Vilassar de Mar.

Responsable ICE: Laura Santa Cruz Parrilla. 

Descripció de l’equip:
L’equip sorgeix a partir del grup de treball Vilatzara (de Vilassar de Mar) que ve treballant com a grup des del curs 1996-97 en el PFZ del Maresme. En aquells moments era el segon any que s’aplicava  la LOGSE a l’IES Vilatzara i l’equip volia aprendre a fer les coses d’acord amb els seus plantejaments. El primer tema pel que va començar a treballar va ser l’avaluació; seguidament es va interessar per les matemàtiques aplicades. Aleshores es va ocupar dels projectes i dels treballs de recerca al batxillerat. En aquestes tasques es va posar de manifest la importància del context i es va elaborar un crèdit diagnòstic contextualitzat en un viatge (Cuadernos de Pedagogía núm. 298 enero 2001).
Transfereixen els seus avenços a través d’un curs i de la participació en congressos i seminaris com les JAEM de la Corunya 2019.

Objectius:

 • El treball fonamental del grup combina la reflexió teòrica amb la elaboració de propostes didàctiques. L’objectiu que es proposa és l’elaboració de materials didàctics innovadors per l’aula de matemàtiques que incloguin activitats “riques” i contempli la diversitat de capacitats. Els referents del treball que realitzen són l’avaluació formativa, l’atenció a la diversitat, la contextualització de les activitats en l’entorn, el treball cooperatiu i la incorporació de noves tecnologies i de materials manipulatius.

Coordinació:
Marta Masoliver Brutau, mestra de l'Escola La Trama de Sabadell.

Responsable ICE: Laura Santa Cruz Parrilla. 

Descripció de l’equip:
L’equip està format per un grup de docents que reflexiona sobre el món digital i virtual, elabora materials, articles i prepara formacions sobre aquesta temàtica.

Objectius:

 • Consolidar un model d’ensenyament i aprenentatge amb un enfocament competencial.
 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Elaborar un curs telemàtic per l'estiu 2019.
 • Elaborar una publicació online sobre la formació de l'Itinerari Digital de l'any 2014, xarxes socials als centres.
 • Formar-nos sobre aspectes relacionats als usos didàctics i comunicatius als centres educatius de les xarxes socials digitals.
 • Revisar i actualitzar els materials realitzats per l’equip a les sessions de formació dels Itineraris Digitals dels cursos 2014-15 i 2015-16.
 • Revisar i publicar l’article resum de cada una de les temàtiques fetes a la formació.
 • Preparar un curs de formació per a docents.

Coordinació:
Marina Castillo i Tomàs, professora de música, tutora de primer d’ESO i membre del grup de coordinació de projectes d’innovació a l’INS La Guineueta.

Responsable ICE: Laura Santa Cruz Parrilla.

Descripció de l’equip:
El grup es va crear el 2015 amb la intenció de treballar i reflexionar en cinc àmbits diferents entorn la pràctica educativa dels mestres i professors especialistes de música i la seva funció a l’escola. Està format exclusivament per docents en actiu d’infantil, primària i secundària.

Objectius:

 • Reflexionar sobre el paper de la música en la formació integral de l’alumnat.
 • Reflexionar sobre la intervenció del pedagog musical i generar  o desenvolupar noves línies d’intervenció més eficaces per a l’aprenentatge musical dins del context competencial.
 • Compartir experiències exitoses reals (Pròpies o no) amb els altres membres del grup per al creixement del mateix.
 • Ser capaços de generar activitats i publicacions coherents amb un segell que identifiqui el grup.
 • Ampliar el grup de manera progressiva.
 • Formar-nos en la temàtica escollida.
 • Formar professorat.

Coordinació:
Mònica Suils, professora de ciències del Col·legi Jardí. Llicenciada en Biologia.

Responsable ICE: Begonya Oliveras Prat. 

Descripció de l’equip:
Al 1996-1997 es constitueixen dos grups de Ciències Experimentals. Un que treballa aspectes generals de didàctica de l’àrea i l’altre que va realitzar un material didàctic escrit de suport a un material realitzat per la Direcció General de l’Energia, sobre l’energia i sobre l’estalvi d’energia. Actualment el grup, en fase de rejoveniment, es centra fonamentalment en l’auto-formació i en la reflexió compartida en relació a la pròpia millora didàctica en l’àrea de Ciències Experimentals. Fan transferència de moltes maneres, a través d’un bloc, una site, comunicacions en congressos, penjant el material elaborat a l’ARC, ...

Objectius:

 • Que els ciutadans adquireixin i usin el coneixement científic i tecnològic, amb una clara orientació social, destacant els valors i les conseqüències socials de la ciència i la tecnologia.
 • Que en l’educació obligatòria s’analitzin i estudiïn els grans problemes socials relacionats amb la ciència i la tecnologia en un context real o versemblant.
 • L’autonomia de l’aprenentatge i la interacció social, mitjançant la i introducció de processos d’aprenentatge a partir del treball per projectes, del plantejament de problemes i amb la introducció de processos d’aprenentatge cooperatiu.

Coordinació:
Esther Sancho Samper, funcionària del Departament d'Educació i llicenciada en Filologia Catalana per la UAB. Ha realitzat un Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic. Actualment, treballa com a professora de Llengua i Literatura Catalana a l'INS Tiana. 

Responsable ICE: Laura Santa Cruz Parrilla. 

Descripció de l’equip:

Objectius:

 

Coordinació:
Mireia Pérez Peitx, mestra d'Educació Primària del Departament d'Ensenyament i professorat de la UB, on es va doctorar. 

Responsable ICE: Maria Dalmases Arnella. 

Descripció de l’equip:
El grup es va constituir com a resultat de les inquietuds que el professorat de totes les etapes educatives manifestava en les diferents activitats de formació permanent que es duen a terme a l’ICE. Està format per professorat amb experiència en les diferents etapes educatives (Infantil, Primària, Secundària, Universitat), amb l’objectiu de reflexionar, compartir i establir criteris per a l’educació en valors a l’escola. El punt de partida de l’equip són les lectures i aportacions d’alguns pedagogs, filòsofs i pensadors contemporanis.

Objectius:

 • Desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar‐les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral.
 • Trobar sentit al que ja fem els docents, aprendre a reflexionar-hi i aprendre a modificar el que calgui.

Continguts (Temàtiques abordades, àmbits de treball, etc.)
L’educació és constitutivament ètica. La relació educativa no comença ni amb el currículum, ni amb l’aplicació de la millor tècnica, ni amb tenir molts recursos. Comença quan es percep que entre l’adult i l’infant hi ha alguna cosa, una experiència de relació, de presència, de ser-hi al costat.