Itinerari Justícia i equitat educatives

Itinerari Justícia i equitat educativa

Modalitat: sessions formatives telemàtiques per videoconnexió.
Adreçat a: professorat d'educació primària i d'educació secundària.
Durada: 15 hores tot l'itinerari. 2,15 hores cada sessió.
Calendari:

 • Sessions internivells: 3, 15 i 29 de setembre i 13 d'octubre de 2020.
 • Sessions específiques primària: 8 i 16 de setembre i 6 d'octubre de 2020.
 • Sessions específiques secundària: 22 de setembre, 5 i 20 d'octubre de 2020.

Horari: de 17:30 a 19:45 h.
Lloc de realització: retransmissió en directe.
Matrícula: 
Us podeu inscriure a tot el cicle de set sessions (4 sessions internivells + 3 sessions específiques) o per sessions independents.
Si us matriculeu de tot el cicle, en el moment de fer la inscripció haureu de triar les tres sessions específiques. Llavors restareu també matriculats de les sessions comunes de manera automàtica.

Preu:

 • Primera conferència: gratuïta i oberta.
 • Tot l'itinerari (4 sessions internivells + 3 sessions específiques): 37 €.
 • Cada sessió matriculada de manera única: 7 €. 

Què és l'itinerari?
Una proposta que vol reunir veus diferents de l'àmbit educatiu per tal de reflexionar sobre qüestions que afecten el dret a l'educació i la qualitat formativa en el nostre context social.
Es tracta d'explorar i analitzar aspectes del fet educatiu com ara les condicions de vinculació i participació dels diferents agents de la comunitat educativa en la institució escolar i la manera com aquestes condicions influeixen en l'aprenentatge.
Ens centrem especialment en la necessitat de pensar-hi i actuar-hi igual com fem amb relació a la fonamentació pedagògica i didàctica, per tal d'avançar cap a entorns d'aprenentatge justos, equitatius i efectius.

Funcionament de l'itinerari

 • Hi haurà quatre sessions generals, adreçades a professorat de tots els nivells educatius i d'altres tres orientades bé a educació primària, bé a educació secundària i batxillerat.
 • L'itinerari complet implicarà, doncs, 7 sessions. Totes aquestes sessions seran de 2 hores i 15 minuts de videoconferència síncrona (1 hora/1 hora i 15 minuts de paraula per a la persona ponent/formadora, més el temps posterior que duri la conversa oberta amb el/la ponent i les persones assistents).

Programa:
3 de setembre. Educació i justícia social: Reptes per avui i per demà
Adreçat a: sessió internivells
Ponent: Aina Tarabini-Castellani Clemente
L’educació en general i l’escola en particular són eines fonamentals d’igualació social. Sense escola no hi ha possibilitats d’equitat i cohesió social. Ara bé, quines són les condicions perquè l’escola actuï veritablement com a eina de justícia social? Quins són els principals reptes del nostre sistema educatiu, des d’una perspectiva àmplia de justícia, que contempli la redistribució, el reconeixement, la representació i la cura? Com podem garantir una escola que generi les mateixes condicions d’ensenyament i aprenentatge per a tots els centres, docents i estudiants? En aquesta sessió reflexionarem sobre aquestes i altres preguntes, tot parant una atenció especial a com la situació de confinament i tancament presencial de les escoles a causa de la COVID-19 suposa un nou envit per garantir una escola per a tothom, en el sentit més ampli de la paraula.

8 de setembre. Què hem après de la Covid-19 que ens ajudi en la tornada a l'escola? (Conferència en castellà)
Adreçat a: sessió educació primària
Ponent: Gino Ferri
Hem viscut la imprevisible necessitat de confinar la població, d’avui per demà, cosa que ens ha va portar de manera immediata a cercar solucions perquè l'escola pogués continuar a distància.
Ara és important que ens plantegem preguntes que ens ajudin a tornar a l'escola de manera presencial tot aprofitant de la millor manera l'experiència viscuda. ¿qué escuela se ha vivido durante el confinamiento?

 • Quina educació hem viscut?
 • Què podem aprendre de l'experiència dels mesos passats?
 • Com aquests aprenentatges ens poden ajudar a crear una escola que pugui acomplir amb la seva funció al segle XXI?

Durant la sessió aprofundirem en aquestes qüestions des d'una perspectiva global, amb el fi d'imaginar noves oportunitats i possibilitats.

15 de setembre. Interessos de l'alumnat i trajectòries personals d'aprenentatge
Adreçat a: sessió internivells
Ponent: César Coll Salvador
Les trajectòries personals d’aprenentatge, enteses com el conjunt d’aprenentatges que tenen el seu origen en els diferents contextos d’activitat pels que transiten les persones, són la principal via d'accés al coneixement en les societats actuals. Malgrat la multiplicació i la diversificació dels contextos d’activitat que intervenen en aquestes trajectòries, l’educació escolar té una importància decisiva en la seva configuració. D’una banda, és un context específicament dissenyat o organitzat per oferir a tot l’alumnat les mateixes oportunitats i recursos per aprendre. D’altra banda, és l’únic espai institucional des del qual es pot ajudar a l’alumnat a connectar els aprenentatges que tenen el seu origen en diferents contextos d’activitat, a fer-se conscients de les seves particulars trajectòries personals d’aprenentatge, a revisar-les i, si s’escau, a reconfigurar-les i enriquir-les. Això implica, però, posar el focus de l’acció educativa en les trajectòries personals d’aprenentatge, en les quals els aprenentatges escolars ocupen un lloc de primera importància, però en cap cas únic. En aquest canvi de focus el treball amb i a partir dels interessos de l’alumnat és un aspecte clau.

22 de setembre. Educació i gestió d'incidents crítics
Adreçat a: sessió educació secundària i batxillerat
Ponent: Núria Suñé Soler
El docent davant dels conflictes a l'escola.

29 de setembre. El rol docent en un context complex
Adreçat a: sessió internivells
Ponent: Lídia Casanovas Abancó
El món canvia i això transforma també les realitats a les aules. Això ja estava passant abans que arribés la Covid19. En aquesta època de confinament, les desigualtats i les diferències s’han posat més de manifest. Als centres educatius i al carrer, cada cop es fan més palesa la diversitat. Els reptes que se'n deriven són enormes i ens involucren tothom. La tasca educativa és complexa i necessita mestres i docents, capaços de donar suport a les realitats i reptes diversos, connectats amb el propi poder. No ho sabem tot, i és més, no ho hem de saber tot. Tanmateix, enfrontar-se a les pors, als dubtes, a la inseguretat, a les situacions de conflicte, a qüestions d’autoritat i de poder, i altres malestars i reptes diversos, no és senzill. Per aquest motiu, reflexionar sobre el rol i la tasca docent, conèixer-se més a nivell personal i professional i fer-ho en companyia d’altres persones que viuen situacions semblants, pot ser un suport clau. En un sentit diríem que el rol del docent és el mateix. En un altre sentit, cadascú de nosaltres entenem el rol de docent de maneres diferents. És clau ser més conscients del propi posicionament i la pròpia visió del rol. Donar espai a la recerca de l’autenticitat personal en el rol docent és un aspecte clau que volem abordar.

5 d'octubre. Treball amb joves a l'aula
Adreçat a: sessió educació secundària i batxillerat
Ponent: Carles Vila Mumbrú
Reflexionarem sobre qui són aquests nois i noies que tenim a l’aula i sobre si hi ha quelcom que els diferencia de joves de generacions anteriors. Ens fixarem, de manera crítica, sobre com ens hi relacionem i sobre quins són els elements que posem en l’espai relacional que construïm amb ells i elles. Ens preguntarem com mirem aquests nois i noies, com mirem les relacions que hi construïm i com mirem els conflictes que ocorren a l’Institut. Ens movem des de la nostra experiència personal i professional, les nostres creences, la nostra formació i els nostres ideals; ens plantejarem quin impacte tenen amb la realitat juvenil que trobem a les aules.

6 d'octubre. L'escolta i el valor de les diferències entre l'alumnat
Adreçat a: sessió educació primària
Ponent: Rosa Gil Juan
Què necessiten els estudiants? Com els hem d’acompanyar perquè aprenguin?

13 d'octubre. Escola i comunitat: rol educatiu de les famílies en un marc d’escola democràtica
Adreçat a: sessió internivells
Ponent: Marta Comas Sàbat
La situació de confinament ha fet palès el pes de les condicions familiars i el capital cultural de les famílies en l’aprenentatge i les desigualtats que aquest bagatge genera. També s’ha posat de manifest la distància real entre famílies i mestres i la importància d’escurçar-la i iniciar un itinerari educatiu en coresponsabilitat. Per això ara més que mai caldrà articular propostes de participació i apoderament de les famílies que garanteixin un continuum educatiu entre la llar i l’escola.

20 d'octubre. Una mirada restaurativa
Adreçat a: sessió educació secundària i batxillerat
Ponent: Montse Pedrol Llirinos
Quan parlem d’innovació educativa, quina importància li donem a la convivència i al clima d’aprenentatge en els nostres centres? Com cuidem les relacions entre alumnes, docents i famílies?Les pràctiques restauratives ofereixen un ventall d’eines proactives més enllà de la resolució dels conflictes. Cal una transformació i una mirada diferent així com un canvi de paradigma.

26 d'octubre. La persona i l'aprenentatge
Adreçat a: sessió educació primària
Ponent: Pere Alzina Seguí
Es pot abordar l’aprenentatge al marge de la dignitat personal i la justícia social?


Certificació:
Els certificats de les sessions matriculades de manera independent no seran acumulables i no estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
El cicle de set sessions està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat corresponent us heu de matricular a tot el cicle i assistir a un mínim del 80% de les hores de durada. Per obtenir la certificació hi haurà establert un sistema de verificació d'assistència.