Activitats 2022-2023

Catàleg formatiu febrer-juny 2023

 
Aprofundiment i actualització docents

Cursos que tracten diferents temàtiques amb l’objectiu d’aprofundir en un tema transversal o específic.

 

Guia bàsica per a la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula, només es farà la devolució de l'import en els casos de malaltia greu o d'accident i sempre que no hagi començat el curs. El tràmit es farà mitjançant sol·licitud al Registre de la UAB, amb la documentació corresponent que acrediti la situació al·legada.

 
Catàleg formatiu octubre-desembre 2022 

Presentem una proposta formativa que té per objectiu acostar punts clau del nou currículum als docents i posar aquests aspectes pedagògics i didàctics en relació amb les pràctiques d'aula.  

Gràcies al suport del Departament d’Educació la inscripció dels cursos i de l'itinerari indicats és gratuïta.

Itinerari 

Els itineraris tracten diferents aspectes d’un tema específic. De la mà d'experts, ens acosten a qüestions rellevants en el debat educatiu amb la intenció d'aportar-hi llum des de diverses perspectives, de manera que això ajudi a emmarcar i actualitzar la pràctica docent. 

En aquesta ocasió, perquè ens orientin cap a un coneixement aprofundit dels nous currículums comptem amb mestres, professors i especialistes en educació amb un gran bagatge professional i expertesa en diferents punts especialment rellevants en el nou marc: personalització de l’aprenentatge, plurilingüisme escolar, benestar emocional i l’escola; relació entre competència comunicativa i aprenentatge, i avaluació en els processos competencials. 

Cursos d’aprofundiment i d’actualització 

Són cursos que tracten diferents temàtiques amb l’objectiu d’aprofundir en un tema transversal o específic. 

 
Itineraris 

Els itineraris són una proposta formativa pensada per a tractar diferents aspectes d’un tema específic o per a acostar-s'hi des d'un fil conductor comú que lligui punts diferents.  

Es tracta de sessions amb experts que s'acosten a qüestions rellevants en el debat educatiu amb la intenció d'aportar-hi llum des de diverses perspectives, de manera que això permeti generar una panoràmica que ajudi a emmarcar-hi la pràctica docent. 

Cursos d'acompanyament de la pràctica docent

Una proposta formativa per a acompanyar els docents en el disseny, la implementació i la reflexió sobre pràctiques o situacions d’aula de diferents àmbits. Les sessions es programen de manera que permetin una reflexió fonamentada de les activitats que els docents preparin o duguin a terme.  
Són cursos de 30 o de 40 hores, que poden incloure presencialitat, connexions telemàtiques síncrones i treball autònom. 
Per tenir dret al certificat corresponent s'ha d'assistir a un mínim del 80% de les hores de treball síncron, bé sigui presencial, bé a distància o en línia; o bé n'inclogui de totes dues modalitats, i, també, superar el 100% de les tasques previstes com a treball autònom.  

Cursos d'aprofundiment i d'actualització

Són cursos que tracten diferents temàtiques amb l’objectiu d’aprofundir en un tema transversal o específic. 

Modalitat asíncrona

Aquests cursos es basen en el treball autònom a partir de les propostes de recursos, materials i activitats en una aula virtual. 
Per tenir dret al certificat corresponent s'han de superar el 100% de les tasques encarregades. 

Modalitat híbrida 

Aquests cursos es basen en sessions síncrones, virtuals o presencials, complementades amb hores de treball autònom. 
Per tenir dret al certificat corresponent s'ha d'assistir a un mínim del 80% de les connexions sincròniques i superar el 100% de les tasques encarregades. 

 

Guia bàsica per a la matrícula

Un cop formalitzada la matrícula, només es farà la devolució de l'import en els casos de malaltia greu o d'accident i sempre que no hagi començat el curs. El tràmit es farà mitjançant sol·licitud al Registre de la UAB, amb la documentació corresponent que acrediti la situació al·legada.