Activitats presencials 2019-2020

Són cursos de periodicitat setmanal o quinzenal que tracten diferents temàtiques amb l’objectiu d’aprofundir en un tema transversal o bé específic. Les sessions són, en la majoria de casos, de 3 hores cadascuna.
La durada pot ser de  20 o 30 hores, algunes de les quals poden ser virtuals i estan reconeguts com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat corresponent s'ha d'assistir a un mínim del 80% de les hores presencials de durada i, si fos el cas, el 100% de les tasques no presencials.
 
Canvi Climàtic II: conseqüències a l’entorn proper
Disseny de projectes de llengua i literatura a secundària
Escriptura d'articles de didàctica: escriure per pensar la pràctica
Pronunciació anglesa per a professionals de l’ensenyament
Treball per projectes a primària
Aprenent a entendre els infants amb TEA a l’escola
Canvi climàtic I: estat actual de la problemàtica
Capacitació en debat parlamentari britànic per a professorat
Com treballar a l’aula amb activitats competencials, afavorint la creativitat, el treball cooperatiu i l’autoavaluació

Modalitat: curs semipresencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius.
Durada: 60 hores (48 presencials + 12 no presencials). 
Calendari: dimarts, del 21 de gener al 12 de maig de 2020.    
Horari: de 18 a 21h.
Lloc de realització: Casa de Convalescència, Barcelona. Sant Antoni M. Claret, 171, cantonada Sant Quintí.
Preu: l’ICE de la UAB organitza aquesta formació en col·laboració amb el Departament d’Educació. Curs gratuït.
Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Llistat de persones acceptades, en llista d'espera i no acceptades

Aquest curs sorgeix de la necessitat de cobrir la demanda creixent d’acompanyament dels centres quan es proposen canvis profunds enfocats a la millora dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge. L’acompanyament en processos de canvi exigeix professorat preparat per atendre les diverses necessitats dels centres. Per tant, cal que el personal formador conegui diferents tipologies de formació, cal que tingui un coneixement aprofundit dels processos d’aprenentatge de les diferents àrees de coneixement; cal que comparteixi el marc d’una concepció global de l’aprenentatge i que adquireixi els coneixements i les habilitats necessàries per ajudar els centres a fer un diagnòstic de necessitats, a crear les estructures idònies per facilitar els canvis, a  documentar els processos, etc.
 
El curs hauria de permetre assumir aquesta demanda creixent de professorat preparat per acompanyar centres en processos de canvi i per dinamitzar xarxes de centres. També podria ser un instrument que permeti la interacció entre els equips de personal formador actualment existents a les diferents institucions educatives i un element clau per al rejoveniment i relleu generacional d’aquests equips.

Objectius
Dotar del coneixement i les eines necessàries el futur personal formador per tal que puguin aportar el suport teòric i pràctic, l’acompanyament i la seguretat necessàries per dur a terme les transformacions i els canvis  que es plantegin els centres a partir de les preguntes que es fan en reflexionar sobre ells mateixos, les pràctiques d’aula, l’organització i els mecanismes interns.

Metodologia
El curs combinarà teoria i pràctica. D’una banda presentant els marcs conceptuals de referència i l’ús de metodologies interactives i cooperatives: estudi de casos, discussions, activitats individuals i de grup, entre d’altres. De l’altra, potenciant la implicació màxima dels assistents en l’aprenentatge i el desenvolupament de les competències necessàries. El personal formador del curs són persones amb experiència en la formació docent i l’assessorament a centres i amb un ampli coneixement en la matèria. També es convidaran centres educatius de referència que explicaran les seves experiències de canvi.
El treball complementari a les hores presencials del curs es basarà a portar a la pràctica el model teòric treballat i consistirà a aportar pràctiques reals de centre per tal de ser analitzades.

Programa

Mòdul I  (24 hores)
Dotar a les persones participants d’un marc conceptual compartit sobre els processos d’aprenentatge de l’alumnat, els processos de millora als centres i el paper d’un assessor extern.
 • Models de formació en centre. Habilitats específiques de les persones formadores
  Jesús Moral (Departament d'Educació)
  • El rol de l'acompanyament a centres com a agent de la transformació educativa.
 • Models de formació en centre. Habilitats específiques de les persones formadores
  Màrius Martínez
  • El procés de formació en centre
  • Dinàmiques participatives
  • Creació d'identitat de formador
 • Concepció d’ensenyament-aprenentatge
  Conxita Màrquez
  • Ensenyament-Aprenentatge. Constructivisme
   • Models intuïtius d'aprenentatge. Teories d'aprenentatge més rellevants
   • Concepte d'idees prèvies/concepcions alternatives
  • Cicle Aprenentatge. Context
   • La seqüenciació de les activitats d'aprenentatge
   • Un breu repàs al que entenem per competència
  • L'avaluació (formativa i formadora). Exemples primària i secundària
   • Elements per a una avaluació gratificant per a l'alumnat i els docents, i que serveixi per aprendre
   • Avaluació formativa/formadora. Disseny i ús de rúbriques. Diversitat i avaluació
 • Les competències bàsiques
  Joan Josep Llançana
  • ​​​​​​​L'ensenyament i l'aprenentatge competencial a l'educació obligatòria
   • El marc normatiu: el decret de currículum i l'ordre d'avaluació
   • Observació i presa de decisions en el PEC i en les programacions didàctiques
 • La mirada des de les diferents disciplines
 • Acompanyament de centres amb la mirada des de la disciplina de: LLENGUA
  Mireia Manresa/Rosa Gil
 • Acompanyament de centres amb la mirada des de la disciplina de: CIÈNCIES
  Begonya Oliveras/Conxita Márquez
 • Acompanyament de centres amb la mirada des de la disciplina de: ART
  Dimas Fàbregas
 • Acompanyament de centres amb la mirada des de la disciplina de: MATEMÀTIQUES
  Equip ICE, La cultura matemàtica dels infants

Mòdul II  (15 hores)
Establir les característiques específiques dels assessoraments a centres i potenciar en les persones formadores el coneixement i les habilitats necessàries per facilitar la seva tasca.
Explorar els mecanismes interns dels centres (lideratges, planificació col·laborativa...). Aprendre a observar i a fer diagnosis contemplant el mapa de talents (forces internes, planificació de processos de formació, connexions externes...).
 • El procés d’acompanyament a centres  
  Albert Díez, Rosa Gil, Mireia Manresa 
  • ​​​​​​​L'amic crític. Observem
  • Pla d'acompanyament. Organització i planificació
  • Anècdotes i incidents crítics
  • Consolidació i sostenibilitat del projecte
 • Les estructures de centre. Dificultats i resistències
  Màrius Martínez
  • ​​​​​​​Conversa amb la participació d'equips directius:
  • Escola Joan Maragall de Rubí
  • Institut de Matadepera
 • Documentació dels processos de canvi. Avaluació de canvis i millores
  Màrius Martínez
  • ​​​​​​​Necessitat de documentar
  • Com la documentació ens explica, sense voler, el projecte educatiu del centre
  • Reflexió sobre la pròpia pràctica docent

Mòdul III (12 hores no presencials)
Anàlisi de pràctiques de centre. Portar a la pràctica el model teòric reflexionant durant el curs. 
 • Presentació i planificació de la pràctica. Exposició per part dels participants. Anàlisi i valoració 
  Albert Díez, Rosa Gil, Mireia Manresa.
  • Exposició, anàlisi i valoració de les tasques encomanades als assistents com a treball pràctic

Avaluació i certificació:
Formarem docents preparats per assumir l’acompanyament dels centres educatius en processos de canvi.
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores presencials del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat i del 100% dels treballs complementaris encarregats durant el curs.

Professorat:
Albert Díez. Mestre d'educació primària especialitzat en ciències i matemàtiques i membre de l'equip docent de l'ICE de la UAB.
Dimas Fàbregas. Mestres especialista d'educació artística visual i plàstica. Formador/assessor en aprenentatge interdisciplinar. Membre de l'Equip de formadors d'Aliances MAGNET de la Fundació Jaume Bofill. Director de l'Escola La Immaculada de Vilassar de Dalt.
M. Rosa Gil. Psicopedagoga. Doctora en Psicologia i Llicenciada en Pedagogia Terapèutica. Ha estat membre de l'equip docent de la UAB, vinculada durant molts anys a l'EAP de Terrassa i actualment jubilada. 
Joan Josep Llansana. Inspector a Sant Adrià del Besós. Professor associat al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB.
Mireia Manresa. Llicenciada en Filologia Catalana per la UdL, doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la UAB i membre de l'equip docent de l'ICE de la UAB.
Conxita Màrquez. Mestra, llicenciada en Ciències Geològiques i doctora en Didàctica de les Ciències Experimentals. Professora agregada i cap del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB.
Màrius Martínez. Doctor en Ciències de l'Educació. Professor del Departament de Pedagogia Aplicada i Vicerector de Relacions internacionals de la UAB.
Begonya Oliveras. Llicenciada en Ciències Químiques, doctora en Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals per la UAB i membre de l'equip docent de l'ICE de la UAB. 
 
Amb la col·laboració d’equips directius de centres, que exemplificaran i concretaran els casos tant a primària com a secundària.

Preinscripció: fins al 16 de desembre de 2019.
Publicació llistat de persones admeses: 20 de desembre de 2019.
Matrícula de persones admeses: fins al 17 de gener de 2020.

Llistat de persones acceptades, en llista d'espera i no acceptades

Coordinació del curs:
Maria Dalmases, membre de l'equip docent de l’ICE de la UAB
maria.dalmases@uab.cat

Aquesta proposta formativa pretén acompanyar els docents en el disseny, la implementació i l’anàlisi de pràctiques d’aula de diferents àmbits. Les sessions es programaran de manera que permetin una reflexió fonamentada de les activitats que els docents hagin dut a terme. Les trobades seran de tres hores, un cop al mes aproximadament, de manera que hi hagi temps per dur a la pràctica el que es proposi.
Són activitats de 30 o 40 hores, entre presencials i treball autònom, i estan reconegudes com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat corresponent s'ha d'assistir a un mínim del 80% de les hores presencials de durada i, si fos el cas, el 100% de les tasques no presencials.
 
Llegir i escriure a educació infantil i a cicle inicial

Els itineraris temàtics són una proposta formativa pensada per tractar diferents aspectes relacionats amb un tema o fil conductor comú. S’estructuren en cinc sessions que es poden cursar per separat o bé com un conjunt articulat. Les sessions es divideixen en una primera part expositiva i en una segona part on s’aborda el contingut de manera pràctica. 
Cada sessió serà de 3 hores. 
Us podeu inscriure per sessions independents a un màxim de 3 o a tot el cicle de cinc sessions.
Els certificats de les sessions matriculades de manera independent no seran acumulables i no estan reconeguts pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
El cicle de cinc sessions està reconegut com a formació permanent del professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat corresponent us heu de matricular a tot el cicle i assistir a un mínim del 80% de les hores de durada i, si fos el cas, el 100% de les tasques no presencials.
Per obtenir la certificació haureu de signar cada dia els fulls corresponents, que trobareu a l'entrada de l'edifici fins a les 19:30h.

A continuació teniu els itineraris que en aquests moments tenim previst oferir. Properament n'obrirem la inscripció.

- Aprendre amb les tecnologies: tendències actuals
L'educació literària a primària i a secundària