Qualitat docent

Formació a mida

Formació a mida

Convocatòria d'ajuts per a la formació a mida de 2022

Bases aprovades per la Comissió d’Economia i Organització del dia 22 de gener i la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de gener de 2021.

 

Objecte de la convocatòria

Des de la Coordinació de Formació i Innovació Docent de l’Institut de Ciències de l'Educació i la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional (UFIDP) s’obren, com a mínim, dues convocatòries anuals d’ajuts per a la formació a mida amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives especifiques per a la millora de la docència de la comunitat universitària.

Bases

 

Quantia de l’ajut

Es podrà finançar una quantitat màxima per activitat formativa, que dependrà de les sol·licituds acceptades i del pressupost anual destinat a la convocatòria. En cap cas, es subvencionaran més de 8 hores per activitat formativa.

El pressupost per aquesta convocatòria és de 8.000€.

 

Termini de presentació segona convocatòria.

 • Sol·licituds: Del 23 de maig al 10 de juny de 2022.
 • Sol·licituds amb signatura del deganat: Data límit el 15 de juny de 2022.
 • Resolució provisional: 30 de juny 2022.
 • Termini al·legacions: Del 30 de juny al 14 de juliol 2022
 • Resolució definitiva: 27 de juliol de 2022.
 • Desenvolupament d’activitats formatives: Del 15 de setembre al 15 de desembre del 2022.

 

Sol·licituds
Per la presentació de sol·licituds cal:

 1. Emplenar el formulari que inclou informació sobre la justificació de l’activitat i informació descriptiva d’aquesta (durada, dates, continguts) encara que sigui de caràcter provisional. 
 2. Un cop rebuda la sol·licitud via e-formulari, la Coordinació de Formació i Innovació Docent i la UFIDP us enviarà una còpia en format PDF d’aquesta, per tramitar la signatura electrònica del deganat o equivalent.
 3. Enviar la còpia signada a formacio@uab.cat 

En planificar la proposta de formació a mida, cal tenir en compte que la durada de les activitats ha de ser d’un màxim de 8 hores de formació i que cal garantir un mínim de 10 docents inscrits.

 

Línies estratègiques:

Es valorarà positivament que els activitats formatives donin resposta als objectius de millora de la qualitat docent prioritaris per a la universitat, definits en les línies estratègiques següents:

 1. Metodologia i recursos innovadors per a la docència mixta.
 2. Compromís social: APS en el marc dels ODS.
 3. Avaluació de competències en la docència mixta.
 4. L’acció tutorial en l’ensenyament universitari.
 5. Perspectiva de gènere en la docència
 6. Aprenentatge basat en desafiaments (Aquesta línia s’emmarca en la iniciativa institucional per a potenciar la innovació i la participació en el projecte ECIU University).

 

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2022, per la qual s’atorga els ajuts de la primera convocatòria de formació a mida 2022 (provisional)

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2022, per la qual s’atorga els ajuts de la primera convocatòria de formació a mida 2022 (definitiva)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2022, per la qual s’atorga els ajuts de la segona convocatòria de formació a mida 2022 (provisional)