Graus - Accés Les vies d'accés als estudis i els seus requisits

Preguntes freqüents sobre el desenvolupament de les PAU

Preguntes freqüents sobre el desenvolupament de les PAU

1. LES PAU

Els resultats de les PAU caduquen?

La fase general de les PAU té validesa indefinida, però la fase específica té validesa per als dos cursos acadèmics següents.

Es pot usar el català i el castellà?
Cal usar el català a les proves de Llengua Catalana i Literatura, i Literatura Catalana, i el castellà a les proves de Llengua Castellana i Literatura, i Literatura Castellana. L'idioma estranger s'ha d'utilitzar a la prova de llengua estrangera. En totes les altres matèries, l'estudiant tria la llengua (català o castellà) en què vol fer l'examen.

Quantes vegades em puc presentar a les PAU?
Disposes d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar la prova, tant de la fase general com de la fase específica. Un cop aprovada, es pot repetir tants cops com es vulgui per tal d'intentar superar la nota. Sempre es tindrà en compte la nota més alta, de manera que un nou intent mai no pot perjudicar.

Hi ha un límit d'exàmens als quals em puc presentar?
El decret no preveu un límit de proves a les quals es pot presentar l'estudiant. A Catalunya s'ha establert el nombre màxim d'assignatures de les quals et pots examinar en la fase específica, i és de 3; així, cada alumne ha de fer com a mínim 5 exàmens i en pot fer com a màxim 8. S'han dividit les PAU en tres dies, en horari de matí i de tarda. Consulta el calendari per planificar el temps.

Vaig fer les PAU fa uns anys. Puc examinar-me aquest any de la fase específica de les PAU?
Sí. La qualificació de les PAU que vas obtenir fa uns anys et serà reconeguda com si fos la fase general de les PAU i, si vols, podràs examinar-te de la fase específica.


2. SUPERAR LES PAU

Quants estudiants aproven les PAU?

La majoria d'estudiants les superen (91,63 % a les PAU de juny de 2013). Convé, però, no limitar-se a l'aprovat i treure la millor nota possible, ja que aquesta nota influeix a l'hora d'obtenir plaça als estudis universitaris desitjats. Enguany tens la possibilitat d'examinar-te de la fase específica de les PAU per tal de millorar la nota obtinguda a la fase general. Les matèries de les quals et pots examinar voluntàriament han de ser de la branca de coneixement dels estudis als quals sol·licites l'admissió. Fins a l'any 2009, els estudiants que van fer les PAU podien tenir una puntuació de 0 a 10 i ara pots obtenir de 0 a 14 punts.

Si no aprovo alguna de les matèries de la fase específica, em baixa la nota global de les PAU?
No baixa la nota d'accés. Les assignatures de què t'has d'examinar a la fase específica de les PAU només serveixen per apujar nota. Si no aproves alguna d'aquestes assignatures, no es té en compte a l'hora de calcular la nota d'accés de les PAU.

Cal aprovar tots els exàmens de la fase general per poder aprovar les PAU?
No. Cada examen té una puntuació d'entre 0 i 10 i la nota de la fase general de les PAU és la mitjana aritmètica de les notes dels exàmens; per tant, una nota pot ser compensada per una altra nota. A més, aquesta nota es pondera amb la nota mitjana del batxillerat, sempre que sigui més gran o igual a 4, en la proporció següent: 40 % per a la nota de la fase general i 60 % per a la nota mitjana del batxillerat.

Es pot suspendre les PAU i accedir a la universitat?
Sí. Amb una nota de la fase general de les PAU superior o igual a quatre, que val un 40 %, es pot fer la mitjana ponderada amb la nota de batxillerat, que val un 60 %. Si el resultat és igual o superior a cinc, se superen les PAU.

Com sabré si he superat les PAU?
A = 0,60 · (nota de batxillerat) + 0,40 · (nota de la fase general de les PAU)
Has superat les PAU si el càlcul resultant de la fórmula anterior (A) és més gran o igual a 5, tenint en compte que només es fa el càlcul si la nota de la fase general de les PAU és igual o superior a 4.

Com es calcula la nota de la fase específica de les PAU?
Has de triar les matèries de les quals et vols examinar a la fase específica, en funció del títol de grau al qual vulguis accedir. A la llista de ponderacions pots trobar els paràmetres pels quals es multiplicarà la qualificació de cadascuna de les assignatures examinades en aquesta fase. Aquestes ponderacions són diferents segons les titulacions i també segons les universitats. Per tant, obtindràs una nota d'admissió diferent per cada títol de grau i universitat en què sol·licitis l'admissió.
Fórmula per calcular la nota de la fase específica de les PAU (B):
B = M1 · a + M2 · b
On M1 i M2 són les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica i a i b paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1-0,2)

Com es calcula la meva nota d'accés a la universitat?
Fórmula per calcular la nota d'accés a un títol de grau, tenint en compte que obtindràs una nota d'admissió diferent per cada títol de grau i universitat en què sol·licitis l'admissió (C):
C = 0,60 · (nota de batxillerat) + 0,40 · (nota de la fase general de les PAU) + M1 · a + M2 · b
On M1 i M2 són les dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica, i a i b paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1-0,2)


3. ELS EXÀMENS

On cal anar a fer els exàmens?

A través dels centres de secundària s'informa de tots els detalls sobre les proves (llocs, aula, horari, etc.). Els estudiants que fan matrícula lliure poden demanar la seva aula a l'Àrea d'Afers Acadèmics de la UAB (a.afers.academics@uab.es).

Què puc fer si em coincideix l'horari d'exàmens a la selectivitat?
Adreça't a l'Oficina d'Organització de les PAU, que et comunicarà una nova data per fer un dels dos exàmens i t'orientarà en el procediment que has de seguir.

És obligatori presentar-se a totes les proves matriculades a les PAU?
És obligatori presentar-se a totes les matèries matriculades en la fase general. No és obligatori presentar-se a les matèries matriculades en la fase específica.

Puc examinar-me d'una matèria cursada a primer curs de batxillerat o fins i tot no cursada?
El nou model d'accés és més obert i més flexible. Cada estudiant defineix la seva pròpia opció d'examen, tenint en compte les matèries de batxillerat que pertanyen a les proves d'accés a la universitat, i pot examinar-se de matèries no cursades sempre que siguin vinculades a les proves.

Si he fet un batxillerat de la modalitat de ciències i tecnologia, puc examinar-me a les PAU de matèries adscrites a la branca de coneixement d'arts i humanitats?
Sí, cada estudiant tria les matèries de les quals es vol examinar, en funció del títol de grau al qual vol accedir.


4. LA PONDERACIÓ

Totes les matèries de modalitat puntuen igual?

No. El paràmetre de ponderació d'una matèria adscrita a la mateixa branca de coneixement que el títol de grau és 0,1, però les universitats poden apujar-lo fins a 0,2 en aquelles matèries que considerin més idònies per seguir amb èxit el grau concret.

Una mateixa matèria de modalitat puntua més com a opcional a la fase general o com a optativa a la fase específica?
La nota M, sobre 10 punts, d'una matèria de modalitat en la fase general es multiplica primer per 0,2 en fer la mitjana aritmètica amb les altres matèries de la fase general i després per 0,4 en ponderar-la amb la nota mitjana del batxillerat. Així la contribució de la nota M en la nota final és 0,08. En la fase específica, la nota M es multiplica per 0,1 o 0,2 segons el paràmetre de ponderació. Aleshores la contribució de M és 0,1 o bé 0,2.

Si m'examino de tres matèries a la fase específica de les PAU, es tindran en compte totes tres?
Per calcular la nota global de les PAU es tindran en compte només les dues millors notes de la fase específica després de la ponderació.

Es valoren les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica abans o després de la ponderació?
Es valoren després de la ponderació.