Plan de estudios Grado en Estudios de Francés y Español

Guías docentes de las asignaturas

Primer curso

- Llengua Espanyola Oral i Escrita
- Introducció a la Literatura Espanyola I
- Ús de la Llengua Francesa Oral
- Francès Instrumental I
- Introducció a la Lingüística
- Introducció a la Llengua Espanyola
- Introducció a la Literatura Espanyola II
- Francès Instrumental II
- Introducció a la Cultura Francesa
- Literatura Francesa i Espanyola Comparades     


Segundo curso

- Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
- Literatura Francesa Contemporània
- Llengua Francesa Oral i Escrita I
- Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
- Morfologia de l'Espanyol
- Morfosintaxi de la Llengua Francesa
- Ús de la Llengua Francesa Escrita
- Literatura Francesa del s. XIX
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
- Literatura Espanyola Contemporània
       

Tercer curso

- Literatura Espanyola del s. XVII
- Literatura Francesa: Edat Mitjana i Renaixement
- Fonètica i Fonologia de la Llengua Francesa
- Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
- Lexicologia de la Llengua Francesa
- Comentari Lingüístic de Textos Literaris
- Literatura Francesa: Classicisme i Il·lustració
- Comentari de Textos Literaris     


Cuarto curso

Treball de Fi de Grau


Asignaturas optativas

- Idioma Modern I (Anglès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Basc)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Anglès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Basc)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)     
- Pràctiques Externes
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa I
- Tècniques d'Expressió Oral i Escrita en Llengua Francesa II
- Semàntica i Pragmàtica de la Llengua Francesa
- Lingüística Francesa Comparada
- Organització Sociopolítica dels Països Francòfons
- Literatures Francòfones
- Anàlisi Lingüístic de Documents Orals i Escrits en Llengua Francesa
- Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
- Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània
- Història de la Llengua Francesa
- Llengua Francesa Oral i Escrita II
- Perspectives Crítiques de l'Anàlisi de la Literatura en Francès
- Història de la Llengua Espanyola
- Literatura Espanyola Medieval
- Literatura Espanyola del Segle XVI
- Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
- Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
- Dialectologia de l'Espanyol
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
- Gramàtica Històrica de l'Espanyol


Mención de Lingüística         
             
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició     


Mención de Literatura Comparada

- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II     


Mención de Alemán

- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
                   
Mención de Italiano              
                   
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües     


Mención de Gallego

- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega

- Cultura i Societat Gallegues     


Mención de Euskera

- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Descripció Lingüística de la Llengua Basca
- Història de la Llengua Basca  

TAMBIÉN SE PUEDEN CONSULTAR LAS GUÍAS DOCENTES EN LA PÁGINA

http://ddd.uab.cat/collection/procur