Pla d'Acció Tutorial (PAT)

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és un conjunt d'accions encaminades a donar el màxim suport a l’estudiant durant la seva estada a la Universitat per a que realitzi amb èxit els seus estudis. Comprèn el suport necessari per a la seva integració a la dinàmica del Centre on cursa els estudis i a la Universitat, el seguiment al llarg dels seus estudis, l'orientació en la selecció d'assignatures optatives i mencions i, per últim, l'orientació laboral, passant per les possibilitats de mobilitat i de pràctiques externes.

Tanmateix, l’Escola d’Enginyeria organitza un seguit d’activitats adreçades als alumnes de batxillerat i cicles formatius per tal de promocionar els estudis d’enginyeria entre el col·lectiu d’alumnes que en un futur poden accedir a la universitat.

Seguidament es descriuen per als estudis de Grau i els de Màster les accions que conformen del Pla d'acció tutorial de l’Escola d’Enginyeria.

 

 
   

Accions de Promoció

   

Jornades de Portes Obertes (primera setmana de febrer)

Adreçades a estudiants de primer i de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior. S’organitzen conjuntament amb l’Àrea de Comunicació i Promoció. Tenen com objectiu facilitar el coneixement directe del campus i les característiques dels estudis que imparteix la UAB. Es realitzen al llarg de tres dies del mes de febrer. Membres de l’Equip de Direcció, coordinadors de titulació i professorat de l’Escola informen els estudiants interessats en els diferents graus que oferta l’Escola d’Enginyeria sobre els Plans d’Estudi, els serveis de l’Escola i la UAB, les pràctiques externes, les sortides professionals, etc.

Participació al Saló de l’Ensenyament (segona setmana de març)

A mitjans de març se celebra durant cinc dies el Saló de l’Ensenyament a l’espai de la Fira de Montjuïc de Barcelona, adreçat als potencials estudiants dels graus de les universitats. L’Equip de Direcció de l’Escola d’Enginyeria, coordinadors de grau i professors responen a les diferents qüestions formulades pels visitants i resolen dubtes.

Dia de les famílies (primera setmana de maig)

Amb l’objectiu de donar a conèixer a futurs estudiants universitaris i les seves famílies el campus de la UAB, els estudis impartits i els serveis de la universitat, a principis de maig se celebra aquesta activitat durant el matí d’un dissabte. Després d’una xerrada informativa, els assistents es divideixen en grups i visiten les instal·lacions de l’Escola (aules, laboratoris i altres) acompanyats d’un sotsdirector i un professor que tenen com a missió guiar-los i resoldre els possibles dubtes.

Visita a instituts de secundària: dates a demanda

Consisteix en un paquet d'activitats destinades als alumnes d'ESO i Batxillerat, per ajudar a entendre i arrelar l'Enginyeria en els instituts d'ensenyament secundari (IES) i fomentar noves vocacions d'enginyeria entre l'alumnat. Aquestes activitats corresponen a les àrees de Telecomunicació i Informàtica i s’ofereixen a través de la plataforma Escolab. El Centre proposa, en unes dates concretes de febrer, la visita als laboratoris de l'Escola on es realitzen aquests tallers.

Programa ARGÓ (abril a juny)

El Programa Argó és un projecte institucional de la UAB que s’inscriu en el marc de les accions impulsades des de la universitat per establir vincles amb la secundària, fomentar la col·laboració internivells i contribuir a la millora del pas dels estudiants de la secundària a la universitat. Des del Programa s’impulsen diverses línies de treball: assessorament a treballs de recerca de batxillerat, estades d’estudiants de batxillerat a la UAB, pràctiques en centre de treball per alumnes de CFGS, Premi Argó, formació permanent per a professorat de secundària, recerca sobre la transició, etc.

En el marc d’aquest programa, l’Escola d’Enginyeria també col·labora amb l'ICE de la UAB per a avaluar treballs de recerca de batxillerat.

First Lego League

L'Escola d'Enginyeria de la UAB organitza cada febrer, un dels tornejos classificatoris FIRST LEGO League, al qual els estudiants de secundària participen amb els seus robots LEGO. Es tracta d’un torneig internacional on els participants dissenyen, construeixen i programen robots utilitzant la tecnologia LEGO® MINDSTORMS®.

 

El torneig FIRST LEGO League enfronta equips d'entre 3 i 10 estudiants de 10 a 16 anys, que han de resoldre diferents desafiaments relacionats amb el repte de l’edició, mitjançant els seus robots LEGO. Per a aconseguir-ho hauran de pensar com autèntics enginyers i científics. La intenció és que els joves investiguin i resolguin desafiaments científics actuals, apliquin conceptes matemàtics i científics en la vida real, desenvolupin habilitats i competències com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació, participin i es diverteixin en el torneig.

La jornada se celebra a l’Escola d’Enginyeria de la UAB al llarg de tot un dia. Els Premis al Guanyador dels Tornejos Classificatoris FLL donen accés a la Gran Final FLL Espanya.

Accions de comunicació

Continguts del web

Informació al web de l’Escola d’Enginyeria adreçada als futurs estudiants i als estudiants que estan cursant algun grau a l’Escola.

Correu electrònic i mailing a coordinadors dels respectius graus

Cada grau disposa d’una direcció institucional pròpia de correu electrònic on s’atenen dubtes i s’informa dels temes relacionats amb cada estudi (veure adreces e l’inici del PAT de Grau).

Xarxes socials digitals i contacte amb Alumni UAB

L’Escola d’Enginyeria té presència en les diferents xarxes socials per afavorir la seva visibilitat, promoció i captació de nous estudiants i per informar de les activitats pròpies de cada grau: Facebook, Twiter i Instagram. La comunitat Alumni UAB neix com a punt de trobada entre antics companys i companyes de promoció i com a plataforma per establir interrelacions entre totes aquelles persones vinculades a l'Escola d'Enginyeria de la UAB des de la seva fundació.

Des de fa anys, els responsables de la Xarxa Alumni són presents a l’Acte de graduació (novembre) de les promocions d’estudiants. Es vol també que sigui un lloc on compartir les experiències dels professionals formats en aquesta Escola amb els nous Titulats a fi d'ajudar-los en el procés d'inserció laboral. Les activitats actuals i futures de la Xarxa Alumni Enginyeria són: reunions informals de titulats, cursos de formació permanent en els diferents àmbits de l'enginyeria, xerrades, conferències i debats impartits per experts en enginyeria, cursos d'emprenedoria i d'orientació professional

   

Accions de Promoció Nou Accès

   

Sessió d'acollida (segona quinzena juliol)

És la rebuda que es fa als futurs estudiants una vegada se'ls ha comunicat a quins estudis de la seva selecció en el procés de preinscripció tenen accés. Durant aquesta sessió, que s'anuncia via portal web del Centre i, de manera personalitzada, via telefònica, s'orienta als futurs alumnes per al procés de matrícula. S'informa de les possibilitats de temporalització dels estudis (via lenta), de les principals normatives de la Universitat (fent especial èmfasi en el règim de permanència) i de les accions propedèutiques que el Centre ofereix. La realitza la Gestió acadèmica del Centre amb el suport de l'Equip de direcció i coordinadors de titulació.

Accions propedèutiques (primera setmana de setembre)

Adreçades als estudiants de primer curs, es realitzen durant els primers dies del mes de setembre. Tenen l'objectiu de reforçar els coneixements dels estudiants en algunes matèries on s'han detectat mancances generalitzades en la formació prèvia que impedeixen, en alguns casos, l'adequat seguiment de les assignatures relacionades per part de l'estudiant. Es programen en forma de tallers pràctics en grups de 20-25 alumnes. Tradicionalment s'han programat els Tallers de matemàtiques per a enginyers, dirigits a tots els estudiants de 1r curs del Centre. Actualment l’oferta es concreta en:

  • Tallers de matemàtiques (per a tots els estudiants de nou accés de l'Escola)
  • Tallers d’electricitat i electrònica (per als estudiants de nou accés del Grau d'Enginyeria informàtica i Graus de Telecomunicacions).
  • Introducció a la programació (per als estudiants del Grau d'Enginyeria informàtica, Graus de Telecomunicacions i Grau de Gestió aeronàutica).
  • Introducció a l'aviació comercial (per als estudiants del Grau en Gestió Aeronàutica).
  • Curs propedèutic de física per a estudiants de Ciències (per als estudiants del Grau en Enginyeria Química, a realitzar a la Facultat de Ciències).
  • Curs propedèutic de química (per als estudiants del Grau en Enginyeria Química, a realitzar a la Facultat de Ciències).
 

Al portal web de l'Escola es proposa un breu test d'autoavaluació d’alguns d’aquests cursos. Si l'estudiant no el supera amb èxit, es recomana que s'inscrigui a l'acció propedèutica corresponent.

Sessió de benvinguda (primer dia de classe al setembre)

És la rebuda dels estudiants de 1r curs per part de les coordinacions de titulació. Es du a terme el primer dia de curs. Durant la sessió de benvinguda el coordinador presenta als estudiants els aspectes més rellevants dels estudis, dóna consells pel que fa al seguiment de les assignatures, coneixement del professorat, del centre i de la Universitat. És el marc més adequat per a que els estudiants coneguin la figura del Coordinador, les tasques que realitza, tinguin aquesta figura de referència durant els seus estudis i coneguin també la persona que assumeix aquestes tasques.

També intervenen en aquesta sessió el Servei d'informàtica, el Servei de biblioteques, el Servei d'activitat física, el Servei de llengües i les associacions que s'emmarquen dins Estudiants i cultura. Després de la sessió de benvinguda l'estudiant té una molt bona informació general sobre els aspectes més importants dels seus estudis i de la Universitat, així com les dades necessàries per poder ampliar allò que consideri convenient.

Prova de nivell d’anglès (primer dia de classe al setembre)

Als estudiants de nou ingrés, el dia de la matrícula, se’ls fa una prova de nivell per tal que sàpiguen quin és el seu nivell actual i el que haurien d’acreditar en l’acabar el grau (https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/cursos/proves-de-nivell-uab-idiomes-1345815747307.html).

Recomanacions pels estudiants que s'acullin a la via lenta (informació al web)

A tall d'orientació per als estudiants que decideixen seguir els seus estudis per via lenta, es recomana la matrícula de determinades assignatures que els permetran seguir aquesta via de manera més senzilla i lògica. Amb aquests consells s'evita que l'estudiant deixi de matricular-se d'algunes assignatures que li seran indispensables per a cursar-ne d'altres en el curs següent:

   

Màsters

   

Sessions de benvinguda (inici curs al setembre)

És la rebuda dels estudiants de nou accés als Màsters per part de les coordinacions. Es realitza el primer dia de curs. Durant la sessió de benvinguda el coordinador presenta als estudiants els aspectes més rellevants dels estudis, es donen consells pel que fa al seguiment de les assignatures, coneixement del professorat, del centre i de la Universitat. És el marc més adequat per a que els estudiants coneguin la figura del Coordinador, les tasques que realitza, tinguin aquesta figura de referència durant els seus estudis i coneguin també la persona que assumeix aquestes tasques.

Xerrades d'orientació per optativitat, Treball fi de màster (TFM) i sortides professionals (durant el segon semestre)

El Coordinador de titulació ajudat pels professors responsables de les assignatures optatives dins els diferents títols donen els detalls d'aquestes assignatures pel que fa a continguts, metodologia, etc. Els estudiants tenen d'aquesta manera informació de primera mà sobre les característiques de l'optativitat d'un títol(d’una titulació) i poden adreçar directament les seves qüestions als professors que coneixen a fons les particularitats de cada assignatura. Dins d’aquesta optativitat, s’inclouen, en alg uns màsters les pràctiques externes sobre les que, generalment informa el mateix coordinador. També és el coordinador l’encarregat d’informar sobre la realització del TFM (temes, tutors, etc.).

Per últim, els estudiants de Màster tenen també la oportunitat d’assistir a les xerrades i activitats que realitzen diverses empreses i institucions en col·laboració amb l’Escola al llarg del curs.

Tutories

En cas que necessitin aclarir dubtes, comentar particularitats, i altres, els estudiants de l'Escola es poden posar en contacte amb els diferents professors presencialment, mitjançant el correu electrònic o telefònicament per tal d'acordar data i hora de trobada. D'aquesta manera es garanteix que l'estudiant serà atès en un horari convenient tant per a l’estudiant, com per al professor.