Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)

Tots els centres>

Descripció

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un Consorci de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Generalitat de Catalunya creat a l’any 1991. La relació amb la Generalitat es duu a terme mitjançant el Departament d’Economia i Coneixement (DECO). Pel fet de tenir personalitat jurídica pròpia, l’IFAE pot contractar personal i endegar projectes propis i externs de forma autònoma.
 
L'Institutcompren personal propi, personal de la UAB i de l’ICREA, emmarcat en una de les dues divisions que conformen el centre: la Experimental i la Teòrica. La missió essencial de l'IFAE és la recerca als camps de la Física de Partícules Elementals, de l'Astrofísica d'Altes Energies i de la Cosmologia, en els seus vessants teòrics i experimentals. Els coneixements tecnològics de la Divisió Experimental s'apliquen també a la Física Mèdica, per a la detecció dels raigs X i gamma, al camp del diagnòstic per la imatge.
 
L’IFAE disposa de serveis d’enginyeria (mecànica, electrònica i informàtica) amb importants espais i dispositius que proporcionen un suport imprescindible a les activitats experimentals de l’institut i, addicionalment, a projectes externs.

Vinculació amb la UAB

L'IFAE té estatut d’institut universitari adscrit a la UAB, la qual cosa permet al seu personal participar a les activitats docents de la UAB, impartint assignatures de grau i de màster i dirigint tesis de doctorat. El personal de l’IFAE, d’ICREA i de la UAB col·labora en activitats de recerca teòriques i/o experimentals i signen conjuntament les publicacions que genera.

Al campus de la UAB, l’IFAE utilitza totalment o parcialment tres edificis: el principal, el C7B, al Campus Ciències Nord, de aproximadament 1.800 m2; els tallers i laboratoris, amb aproximadament 900 m2; i l’edifici prefabricat CM7, amb 200 m2. Aquests edificis es troben a una distància entre si de menys de 200 metres. El règim d’ús d’aquestes instal·lacions està regulat per convenis específics entre l’IFAE i la UAB.

Àrees estratègiques de recerca

A la Divisió Experimental hi ha tres àrees de recerca:

- Experiments de partícules elementals amb les col•laboracions d’ATLAS al CERN, CDF al Fermilab de Chicago (col·lisions de protons) i al laboratori JPARC al Japó (neutrins).
- Detecció de raigs gamma galàctics i extragalàctics d’altíssimes energies, amb els telescopis MAGIC a las Canàries i amb el futur Cherenkov Telescope Array.
- Observacions astronòmiques enfocades als efectes de l’energia i de la matèria fosca, amb dispositius a Xile (en marxa) o a Canàries (en construcció).

A la Divisió Teòrica es poden identificar tres línies:
- Fenòmens del Model Estàndard.
- Teories i fenòmens més enllà del Model Estàndard.
- Astrofísica, cosmologia, gravitació.

Serveis d'interès per la comunitat UAB CEI

Ofertes de feina
Serveis científico-tècnics
Màsters
Doctorats

89

Investigadors (2011)

20

Enginyers o tècnics

9

Grups de recerca

1.121.000

Euros de pressupost (2011)

145

Articles publicats (2011)

8

Tesis doctorals llegides (2011)

Contacte

Responsable: Matteo Cavalli-Sforza

Adreça: Edifici CN – Campus UAB (08193) Bellaterra

Telèfon: 93 58119 84

E-mail: secretaria@ifae.es

Web: http://www.ifae.es/eng/