Centre de Visió per Computador (CVC)

Tots els centres>

Descripció

El Centre de Visió per Computador (CVC) és una institució sense ànim de lucre líder en recerca i desenvolupament en el seu camp. Va ser fundat l’any 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de fer una investigació d’excel·lència mitjançant la generació de coneixement de qualitat i la transferència de tecnologia cap a la societat oferint, alhora, valor afegit a las empreses. Està format per més de 130 investigadors i especialistes de tot el món.

La visió per computador és una tecnologia horitzontal amb diverses aplicacions a biomedicina, mobilitat, seguretat, producció, societat, media... Les seves activitats es centren en la investigació de frontera, en la transferència de tecnologia i la formació.

Les línees estratègiques que defineixen la missió del centre es resumeixen en un model que combina talent científic i tecnològic per afavorir el flux entre investigació bàsica i la transferència del coneixement cap a la societat.

Vinculació amb la UAB

El CVC és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser creat el 1994, per Decret 226/1994, de 13 de juliol, d’integració de la Generalitat de Catalunya en el consorci Centre de Visió per Computador (CVC) i d’aprovació dels seus Estatuts (DOGC 1950, de 21 de setembre de 1994).

Des de la seva creació, el CVC integra el Servei de Tractament d’Imatges, un servei científico-tècnic de la UAB. Així mateix, el CVC és un institut universitari de recerca adscrit a la Universitat Autònoma, segons l’ordre UNI/76/2005, de 2 de febrer (DOGC4338, de 8 de març de 2005).

Àrees estratègiques de recerca

Sistemes avançats d'ajuda a la conducció. Desenvolupament de sistemes que apunten a fer més segures les tasques  del conductor, interpretant l'entorn del vehicle.

Color en context. Creació d'algoritmes computacionals que simulin la percepció humana i la categorització de color.

Anàlisi de documents. Anàlisi de documents combinant l'anàlisi d'imatges i tècniques de reconeixement de patrons per a processar i extreure informació de documents de diferents fonts.

Avaluació de seqüències d'imatges. Té com objectiu entendre i interpretar el comportament humà en imatges i qualsevol altre suport multimèdia.

Imatge mèdica. Desenvolupament d'informació significativa a nivell estructural, anatòmic i funcional dels òrgans humans que serveix per guiar els procediments d'intervenció, planificar operacions i ajudar al seguiment de les malalties dels pacients.

Reconeixement d'objectes. Disseny i construcció de sistemes robustos i ràpids capaços de reconèixer persones i objectes, i els seus atributs, en entorns no controlats.

Visualització gràfica i modelatge. Desenvolupament d'eines matemàtiques, entorns interactius i de realitat augmentada de visualització. El camp d'aplicació principal és el processament d'imatges biomèdiques.

Visió industrial. Desenvolupament d’aplicacions de la visió per computador per a la indústria.

Serveis d'interès per la comunitat UAB CEI

Serveis científico-tècnics
Ofertes de feina i beques
Agenda d’esdeveniments
Projectes
Galeria Multimèdia CVC


129

Investigadors

9

Grups de recerca

1.988.298

Euros de pressupost

70

Projectes de recerca i de transferència

50

Articles publicats

11

Tesis doctorals

Contacte

Responsable: Dr. Josep Lladós Canet

Adreça: Campus UAB, Edifici O (08193) Bellaterra

Telèfon: 93 581 18 28

E-mail: cvc@cvc.uab.cat

Web: http://www.cvc.uab.es/