Els estudis

CFGS en Comerç Internacional

Aquestes són les Unitats Formatives de les quals et podràs matricular per cada curs, amb el seu corresponent nombre d’hores i què s'imparteix cada matèria

En el cas d'estar cursant el 3x2, els Mòduls marcats amb (*) es convaliden. 

Primer curs
Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP01 Gestió administrativa del comerç internacional (*) UF1. Organismes i normes internacionals 22
UF2. Intercanvis intracomunitaris 22
UF3. Operacions amb països tercers 33
UF4. Gestió duanera 33
MP02 Finançament internacional UF1. Instruments per a la gestió de riscos de canvi 33
UF2. Finançament del comerç exterior 22
UF3. Instruments financers de suport a l'exportació 22
MP04 Gestió econòmica i financera de l'empresa (*) UF1. Emprenedoria, creació d'empresa, i inversió i finançament 33
UF2. Operativa de compravenda i tresoreria 33
UF3. Comptabilitat i fiscalitat empresarial 44
MP05  Transport internacional de mercaderies (*) UF1. Transport internacional terrestre: carretera i ferrocarril 66
MP06  Logística d'emmagatzematge (*) UF1. Marc legal i règims d'emmagatzematge en el comerç nacional i internacional 33
UF2. Organització dels espais i del procés d'emmagatzematge 33
UF3. Gestió i supervisió d'estocs 33
MP07  Màrqueting internacional UF1. Estratègies d'internacionalització de l'empresa 33
UF2. Màrqueting operacional i internacional 44
UF3. Pla de màrqueting internacional 22
MP08  Sistema d'informació de mercats UF2. Explotació de la prospecció 33
UF1 Prospecció de mercats internacionals 33
MP09  Negociació internacional UF1. Contractació internacional 33
UF2. Estratègies de negociació internacional 33
MP11 Anglès (*) UF1. Anglès tècnic (primer) 66
MP12  Segona llengua estrangera: Francès (*) UF1. Segona llengua estrangera: Francès (primer) 66
MP13  Formació i orientació laboral (*) UF1. Incorporació al treball 33
UF2. Prevenció de riscos laborals 33
MP16 Xinès comercial (mòdul propi) (*) UF1. Xinès comercial (primer) 66
 
Segon Curs
Codi Mòdul professional Codi - Unitat Formativa Hores
MP03  Mitjans de pagament internacionals UF1. Selecció i gestió de mitjans de pagament simples 22
    UF2. Selecció i gestió de mitjans de pagament documentaris 44
MP05  Transport internacional de mercaderies UF2. Transport internacional marítim i aeri 66
MP10 Comerç digital internacional UF1. Eines pel comerç digital internacional 44
    UF2. Pla de màrqueting digital internacional 22
MP11 Anglès UF1. Anglès tècnic (segon) 66
MP12  Segona llengua estrangera: Francès UF1. Segona llengua estrangera: Francès (segon) 66
MP14  Projecte de comerç internacional UF1. Projecte de comerç internacional 264
MP15 M015. Formació en centres de treball Formació en centres de treball 416
MP16 Xinès comercial (mòdul propi) UF1. Xinès comercial (segon) 33