Reglament


Aprovat pel Consell de Departament el 20 de desembre de 2004
Ratificat pel Consell de Govern el 27 de gener de 2005

INDEX

TÍTOL PRIMER: NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS

Article 1: Denominació i finalitat
Article 2: Règim jurídic
Article 3: Membres
Article 4: Funcions
Article 5: Adscripció

TÍTOL SEGON: ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS

Article 6: Tipus d’òrgans

Capítol Primer: El Consell de Departament

Article 7: Naturalesa i funcions
Article 8: Composició
Article 9: Competències
Article 10: Funcionament
Article 11: Adopció d’acords

Capítol Segon: Les directores i directors de Departament

Article 12: Naturalesa i funcions
Article 13: Elegibilitat
Article 14: Elecció
Article 15: Durada del mandat i substitució
Article 16: Cessament
Article 17: Competències

Capítol Tercer: Altres òrgans

Article 18: L'equip de direcció
Article 19: La Secretària o el Secretari
Article 20: El Coordinador/a de Tercer Cicle
Article 21: La Comissió de Tercer Cicle

TÍTOL TERCER: LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 22: Modificació del reglament
Article 23: Subdivisió del Departament

Disposició addicional

--------------------------------------------------------------------------------

TÍTOL PRIMER: NATURALESA, COMPOSICIÓ, ESTRUCTURA I FUNCIONS

Article 1: Denominació i finalitat

1. El Departament de Psicologia Clínica i de la Salut està constituït per l'àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
2. El Departament de Psicologia Clínica i de la Salut és l'estructura que té com a finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca en aquesta àrea.

En l'àmbit de la docència, coordina els ensenyaments propis d'aquesta àrea de coneixement que s'imparteixen en les diferents facultats i escoles, d'acord amb la programació docent de la Universitat Autònoma i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau.

En l'àmbit de la recerca, promou i dona suport a les activitats i iniciatives d'investigació i transferència de coneixement del seu personal acadèmic.

Article 2: Règim jurídic

La creació del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut va ser acordada pel Consell de Govern de la U.A.B. el 10 de Novembre de 2004 i el seu funcionament es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel present Reglament.

Article 3: Membres

1. En compliment de l'article 21 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona són membres del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut::
- El personal acadèmic i el personal investigador en formació del Departament.
- Els i les estudiants que s'hi adscriguin, d'acord amb el que s'estableix en els punts 2, 3 i 4 del present article.
- El personal d'administració i serveis del Departament.

2. Poden adscriure's al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut:
- Els/les estudiants de 2n cicle que s'hagin matriculat a un nombre superior del 80% dels crèdits optatius impartits per l'Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
- Els/les estudiants de 3r cicle que cursin programes de doctorat organitzats pel Departament de Psicologia Clínica i de la Salut o programes en els que el Departament hi col·labori, sempre i quan tinguin inscrita la seva tesi doctoral al Departament.

3. L'adscripció dels/de les estudiants de 2n i 3r. cicle al Departament podrà fer-se prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, del resguard de matrícula dintre del termini de 3 mesos posteriors a la matriculació.

4. Els/les estudiants que s'adscriguin al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut no podran estar adscrits/es simultàniament a cap altre Departament.

5. La Guia de l'estudiant de la Facultat de Psicologia informarà del procés d'adscripció dels/de les estudiants al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

Article 4: Funcions

1. Són funcions del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut:

a. Coordinar i impartir els ensenyaments corresponents a l'àrea de coneixement de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic d'acord amb els plans d'estudis i la programació de les facultats i escoles de la U.A.B. en les que imparteix docència.
b. Assignar la docència en cada matèria de la seva competència, al personal acadèmic i al personal investigador en formació amb obligacions docents.
c. Impulsar les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic.
d. Fomentar la creació de grups d'investigació i promoure projectes d'investigació.
e. Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats, programes de doctorat i fomentar l'elaboració de tesis doctorals.
f. Participar en les tasques de formació permanent dels/ de les professionals graduats/des i col•laborar en les tasques d'extensió universitària.
g. Fomentar l'actualització científica i pedagògica dels seus membres.
h. Fomentar la realització de programes d'ensenyament i investigació interdisciplinaris, interdepartamentals i interuniversitaris.
i. Promoure la difusió de l'activitat investigadora del Departament.
j. Promoure i realitzar contractes en l'àmbit de la recerca amb persones físiques, entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d'acord amb la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i la normativa que els desenvolupi.
k. Promoure i realitzar contractes en l'àmbit de la docència amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d'acord amb la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i la normativa que els desenvolupi.
l. Promoure i realitzar contractes en l'àmbit de l'assistència i serveis amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d'acord amb la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i la normativa que els desenvolupi.
m. Participar en els processos d'avaluació de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.
n. Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal de l'administració i serveis del Departament, en els termes previstos al Títol III dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
o. Servir de canal d'informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la societat.
p. Gestionar la seva dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tinguin assignats.
q. Proposar la plantilla de professorat del Departament, prioritzant les necessitats en funció del dèficit.
r. Vetllar per a que es compleixi la legislació vigent i les normatives específiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, en matèria de càrrega docent del professorat.
s. Proposar els membres de les comissions que han de resoldre els concursos per cobrir les vacants de professorat del Departament.
t. Participar en els òrgans de govern de la Universitat i del Centre, en els termes previstos en els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i en el Reglament del centre on s'imparteix la docència.
u. Vetllar pel compliment docent del professorat i per l'adequació del medi on es realitzen les activitats.
v. Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts i els reglaments de la Universitat Autònoma de Barcelona els hi atribueixin.

2. Plurianualment, i a instàncies dels òrgans de govern, el Departament de Psicologia Clínica i de la Salut farà pública una memòria d'activitats en la qual donarà a conèixer els resultats assolits individualment i col•lectivament en la docència i la recerca. L'òrgan responsable d'elaborar i fer pública l'esmentada memòria serà l'Equip de direcció.

Article 5: Adscripció

El Departament de Psicologia Clínica i de la Salut està adscrit a la Facultat de Psicologia. Aquesta adscripció ha estat aprovada pel Consell de Departament i ratificada pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.

TÍTOL SEGON: ÒRGANS DE GOVERN I ALTRES ÒRGANS

Article 6: Tipus d’òrgans

1. Són òrgans de govern del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut:
a. El Consell de Departament.
b. La Directora o Director del Departament

2. El Departament també compta amb els següents òrgans de suport a la direcció i govern:
a. L'Equip de direcció.
b. La Comissió de Tercer Cicle.

Capítol Primer: El Consell de Departament

Article 7: Naturalesa i funcions

El Consell de Departament, presidit per la Directora o Director, és l'òrgan col·legiat de govern del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.

Article 8: Composició

1. Són membres del Consell de Departament de Psicologia Clínica i de la Salut:
a. Tot el personal acadèmic doctor
b. Una representació del personal acadèmic no doctor. Aquesta representació ha de correspondre a un nombre de persones equivalent al nombre de contractes amb dedicació exclusiva que es puguin calcular a partir del nombre total d'hores de dedicació d'aquest sector de docents.
c. Una representació del personal investigador en formació. Un nombre mínim de 2 i fins un nombre màxim que no superi al 25% del total del personal acadèmic doctor (apartat a).
d. Un representant del personal d'administració i serveis.
e. Una representació de 2 estudiants dels adscrits al Departament. D'aquests dos, un haurà de ser de 2n cicle i un de 3r cicle.

2. La constitució del Consell de Departament de Psicologia Clínica i de la Salut es realitzarà mitjançant l'elecció de representants pels seus respectius col•lectius. Aquesta elecció s'efectuarà mitjançant sufragi universal lliure i secret. El procés electoral estarà regit per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Reglament electoral de la UAB en el que disposa al Títol I. La durada de la representació serà per un període de 3 anys, a excepció dels/de les estudiants, l'elecció dels quals es durà a terme anualment.

Article 9: Competències

En compliment dels Articles 93, 135 i 150 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona són competències del Consell de Departament de Psicologia Clínica i de la Salut:

a. Elaborar, aprovar i modificar el Reglament de funcionament del Departament, en el marc de les directrius establertes pel Consell de Govern.
b. Convocar les eleccions a Director o Directora del Departament, Secretària o Secretari del Departament i Coordinador/a de Tercer Cicle.
c. Elegir i revocar el Director o Directora del Departament, Secretària o Secretari del Departament i Coordinador/a de Tercer Cicle.
d. Aprovar la relació i distribució de les despeses i la seva execució.
e. Aprovar la memòria anual de les seves activitats.
f. Ratificar els acords presos per l'Equip de direcció derivats d'un encàrrec del Consell del Departament.
g. Elaborar els informes que siguin de la seva competència i, especialment, els relatius a la creació de nous departaments, així com la creació, modificació o supressió de titulacions i dels seus corresponents plans d'estudis, quan afectin a temes relatius a la seva àrea de coneixement.
h. Ratificar la coordinació i programació de la tasca docent del Departament i proposar programes de doctorat i de postgrau o qualsevol altra activitat de formació continuada.
i. Formular a la Junta de Facultat o d'Escola els suggeriments que estimi oportuns en relació amb els plans d'estudis.
j. Aprovar anualment els plans docents.
k. Instar la creació d'instituts universitaris d'investigació i d'altres centres de recerca.
l. Aprovar l'organització de cursos d'especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, dins de l'àrea de coneixement del Departament i especialitats i fomentar la coordinació d'aquestes activitats amb d'altres departaments.
m. Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a la realització de treballs científics, tècnics, docents i de serveis, assistència i/o intervenció.
n. Vetllar per l'adequació de la plantilla de professorat a les necessitats docents.
o. Proposar la convocatòria de places de professorat dels cossos docents universitaris, de professorat contractat i d'ajudants.
p. Proposar i aprovar els perfils del professorat, per tal de cobrir les necessitats docents del Departament.
q. Proposar la contractació de professorat emèrit i visitant.
r. Proposar i aprovar la contractació de personal, a efectes de recerca, per a efectuar treballs temporals o específics.
s. Proposar i aprovar per a la seva designació els membres de les comissions de selecció del personal docent i investigador, funcionari i contractat, d'acord amb els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.
t. Aprovar la creació de noves comissions o la supressió d'alguna d'elles quan ho cregui necessari i supervisar-ne la gestió.
u. Assumir qualsevol altra competència que li atribueixin els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i la resta de normes aplicables

Article 10: Funcionament

1. Les reunions del Consell de Departament de Psicologia Clínica i de la Salut poden ser ordinàries o extraordinàries i s'han de celebrar durant el període laboral.

2. El Consell de Departament es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim un cop cada trimestre acadèmic per a informar de la gestió realitzada pel Director/a del Departament i per l'Equip de direcció. El Consell de Departament es reunirà, en sessió extraordinària, quan el convoqui el Director/a del Departament o a sol•licitud d'un terç dels seus membres.

3. La petició de convocatòria a instància d'un terç dels membres del Consell de Departament s'ha de dirigir al Director o Directora i es farà per escrit i anirà signada per tots els/les sol•licitants. L'escrit ha de contenir una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per a ser incorporats a l'ordre del dia. El director o directora de Departament ha de procedir a la convocatòria de la sessió dintre els deu dies següents a la petició.

4. Qualsevol membre del Consell de Departament podrà proposar que s'incloguin punts en l'ordre del dia i les propostes presentades per un 20% dels membres tindran caràcter vinculant, sempre que es comuniqui com a mínim 2 dies hàbils abans del Consell de Departament.

5. Per a la vàlida constitució del Consell és necessària la presència al menys del Director o Directora i del Secretari o Secretària, o qui els substitueixi, i de la meitat dels seus membres en primera convocatòria i, com a mínim d'un 30% dels seus membres en segona convocatòria que tindrà lloc mitja hora més tard que la primera.

Article 11: Adopció d’acords

1. Els acords al Consell de Departament de Psicologia Clínica i de la Salut poden adoptar-se per assentiment, o per votació ordinària o secreta, en conformitat amb les regles següents:
a. Es consideren aprovats per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició.
b. Quan no es produeixi una aprovació per assentiment, es farà una votació ordinària, que es realitzarà aixecant la mà, en primer lloc, els/les que aprovin la proposta, a continuació els/les que la desaprovin i, finalment, els que s'abstinguin.
c. La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan així ho decideixi la Directora o Director del Departament o a sol•licitud del 20% dels presents. En tot cas ha de ser secreta l'elecció de la Directora o Director del departament.
d. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han d'estar presents, al menys el 30% dels membres del Consell de Departament, a més de la Directora o Director i la Secretària o Secretari o persones que els substitueixin.

2. Els acords, en cas de votació, s'adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords que segons previsions específiques hagin d'adoptar-se per majoria qualificada.

Capítol Segon: Les directores i directors de Departament

Article 12: Naturalesa i funcions

La directora o el director del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut exerceix les seves funcions de direcció i gestió ordinària i ostenta la representació del Departament.

Article 13: Elegibilitat

1. La directora o el director del Departament és elegit/da pel Consell de Departament i nomenat pel Rector o Rectora entre el professorat doctor amb dedicació exclusiva que pertanyi als cossos docents universitaris, la candidatura del qual hagi tingut prèviament el suport d'un terç dels membres del Consell de Departament, tal com es determina a l'article 109 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Per a ésser Director o Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut cal, a més, tenir un mínim de dos anys d'antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

3. És causa d'incompatibilitat, a més de les d'inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern, tal com disposa l'article 50.3 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Article 14: Elecció

1. La convocatòria d'elecció de Director o Directora de Departament correspon per delegació del Consell de Departament a l'Equip de direcció, i es farà amb un mínim de trenta dies d'antelació abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit. Aquesta convocatòria haurà d'anar acompanyada del calendari electoral, tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s'estableixen en el Títol I del Reglament electoral de la UAB.

2. El Consell de Departament es reunirà en sessió extraordinària per a l'elecció del Director o Directora i aquesta constituirà l'únic punt de l'ordre del dia.

3. Cada membre del Consell de Departament disposa d'un sol vot que ha d'exercir presencialment. L'exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.

4. Les paperetes de vot per a l'elecció del Director o Directora han de ser de vot a candidat/a o bé de vot en blanc.

5. En el supòsit de vàries candidatures, es proclamarà Director o Directora el/la candidat/a que hagi obtingut la majoria absoluta. En el cas que cap candidat/a no hagi obtingut la majoria absoluta, es procedirà a una segona votació entre els/les dos candidats/es que hagin obtingut més vots. En la segona votació es proclamarà Director o Directora el/la candidat/a que obtingui la majoria simple de vots.

6. En el supòsit d'una sola candidatura, únicament s'ha de fer una votació i es proclamarà el/la candidat/a si obté, almenys, la majoria simple de vots

Article 15: Durada del mandat i substitució

1. El mandat del Director o Directora del Departament és de tres anys i renovable per un sol període consecutiu.

2. En cas d'absència o malaltia, el Director o Directora del Departament serà substituït pel Secretari o Secretària del Departament. La situació d'absència s'ha de comunicar al Consell de Departament quan la substitució sigui per períodes llargs. En cap cas la substitució es podrà perllongar més de sis mesos consecutius.

Article 16: Cessament

La revocació del Director o Directora de Departament pot ser proposada per un terç dels membres del Consell de Departament. La presentació de la proposta obliga al Consell de Departament a reunir-se en un termini màxim de deu dies. Després del debat, es farà la votació de la proposta, que reeixirà si obté el vot favorable de dos terços de la totalitat de membres del Consell de Departament.

Article 17: Competències

En compliment de l'article 111 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona són competències del Director o Directora del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut:
a. Representar el Departament.
b. Dirigir, coordinar i supervisar l'activitat del Departament.
c. Dirigir i coordinar l'Equip de direcció.
d. Convocar i presidir el Consell de Departament i l'Equip de direcció, i executar els seus acords.
e. Administrar les partides pressupostàries i vetllar per la correcta execució dels pressupostos econòmics.
f. Supervisar les tasques del personal d'administració i serveis adscrit al Departament.
g. Vetllar perquè es compleixi el Reglament del Departament.
h. Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables al Departament.
i. Vetllar perquè els membres del Departament compleixin els deures i els siguin respectats els seus drets, d'acord amb les normes específiques que els regulin.
j. Vetllar per l'assoliment progressiu de la plantilla de professorat del Departament
k. Promoure i impulsar la recerca, les publicacions i la projecció exterior del Departament.
l. Assumir qualsevol altra competència que puguin atribuir-li les lleis o els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i, en particular, aquelles que en l'àmbit del Departament no hagin estat atribuïdes a altres òrgans.

Capítol Tercer: Altres òrgans

Article 18: Equip de direcció

1. L'Equip de direcció és l'òrgan de suport del Consell de Departament i col•labora amb el Director o Directora en la organització del Departament i en totes les tasques que són competència del Departament.

2. Són membres de l'Equip de direcció del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut:
a. El/la Director/a del Departament.
b. El/la Secretari o Secretària de Departament.
c. Una representació del personal docent de mínim una persona i fins a un nombre màxim que no superi el 25% del personal docent a temps complet.

3. Són competències de l'Equip de direcció:
a. Informar als membres del Consell de Departament.
b. Vetllar per l'execució dels acords del Consell de Departament.
c. Proposar els representants del Departament en les comissions ordinàries dels Centres on s'imparteix docència.
d. Proposar la creació de noves comissions o la supressió d'alguna d'elles quan ho cregui necessari.
e. Supervisar la gestió dels/de les representants del Departament en les comissions.
f. Elaborar el pressupost i vetllar per la seva execució i redactar la memòria econòmica.
g. Elaborar el pla docent definitiu i organitzar la tasca docent del Departament
h. Elaborar la memòria d'activitats en la qual es donarà a conèixer els resultats referents a la docència i la recerca pel Departament.
i. Elaborar l'ordre del dia del Consell de Departament.
j. L'Equip de direcció també es reunirà per tractar assumptes que el director o qualsevol altre membre de l'Equip de direcció, consideri excepcionals i per als que sigui impossible reunir el Consell de Departament. En aquest cas, els acords adoptats per l'equip de direcció hauran de ser comunicats als membres del Consell i ratificats en els 10 dies següents en la reunió extraordinària del Consell de Departament.
k. Vetllar per la conservació dels locals que ocupa el Departament i dels materials que pertanyen al Departament.
l. L'Equip de direcció pot convocar qualsevol representant del Departament perquè informi d'assumptes relacionats amb la seva tasca i responsabilitats en el Departament.

4. El funcionament de l'Equip de direcció es regirà pels següents criteris:
a. Es reunirà com a mínim un cop al mes durant el període lectiu.
b. També podrà reunir-se quan ho demani qualsevol dels seus membres.
c. Podrà reunir-se quan ho demani qualsevol representant del Departament en alguna comissió dels centres on s'imparteix docència.
d. Les sessions seran convocades pel Director o Directora del Departament.
e. Tots els membres de l'Equip de direcció tenen veu i vot.

5. L'elecció dels membres de l'Equip de direcció es durà a terme en una sessió extraordinària del Consell de Departament, en votació nominal i secreta entre les candidatures presentades.

6. Els membres de l'Equip de direcció es renovaran sempre que es produeixi l'acabament del mandat del Director o Directora del Departament.

7. L'Equip de direcció es renovarà cada tres anys.

Article 19: La Secretària o el Secretari de Departament

1. Funcions

El Secretari o Secretària del Departament, que ho és també del Consell de Departament, té com a funcions:
a. Ser fedatari o fedatària dels actes o acords que s'hi produeixen.
b. Aixecar actes tant de l'Equip de direcció com del Consell de Departament.
c. Custodiar la documentació del Departament.
d. Desenvolupar aquelles funcions que li delegui el Consell de Departament i l'Equip de direcció.
e. Col·laborar amb el/la Director/a del Departament i l'Equip de Direcció en l'organització de l'activitat del Departament.

2. El Secretari o Secretària del Departament serà escollit pel Consell del Departament.

3. La durada de l'exercici de les seves funcions serà la mateixa que la del Director o Directora del Departament, i serà renovable per un sol període.

Article 20: Comissió de Postgrau

1. El Coordinador o Coordinadora de Tercer cicle és l'encarregat/da de gestionar i promoure els diferents estudis de Tercer cicle del Departament.

2. Són competències del/de la Coordinador de Tercer cicle:
a. Dirigir, coordinar i supervisar l'activitat de la Comissió de Tercer cicle.
b. Convocar les reunions de la Comissió de Tercer cicle.
c. Vetllar pel compliment de les disposicions aplicables al Tercer cicle.
d. Assumir qualsevol altra competència que li pugui atribuir el Consell de Departament o l'Equip de direcció.

3. El Coordinador o la Coordinadora de Tercer cicle serà escollit per Consell de Departament entre els professors dels programes que tinguin un mínim de 5 any d'experiència docent en programes de doctorat..

4. La durada de l'exercici de les seves funcions serà la mateixa que la del Director o Directora del Departament i renovable per un sol període consecutiu.

Article 21: El Coordinador o la Coordinadora de Postgrau

1. La Comissió de Tercer cicle és l'òrgan ordinari encarregat de l'organització, gestió i supervisió dels programes i estudis de doctorat i de postgrau del Departament.

2. Són membres de Comissió de Tercer cicle del Departament:
a) El/la Coordinador/a de tercer cicle que actuarà com a President
b) Un representant de cada Programa de doctorat del Departament
c) Un representant dels/de les Coordinador/es de Màsters i Postgraus del Departament.

Si el Coordinador de Tercer Cicle, és a la vegada coordinador d'un programa de doctorat, el Consell de Departament designarà un representant del programa de doctorat per ocupar la plaça prevista a l'apartat b de la Comissió.

3. Son competències de la Comissió de Tercer cicle:
a) Coordinar, definir i impulsar l'oferta de tercer cicle del Departament.
b) Vetllar per la qualitat dels continguts dels programes de tercer cicle.
c) Canalitzar noves propostes de tercer cicle presentades pel Professorat del Departament.
d) Informar al Consell de Departament sobre la proposta de programes de doctorat, mestratges, postgraus o altres activitats de formació continuada
e) Estudiar i emetre informes sobre propostes de tercer cicle presentades per altres departaments
f) Aprovar la inscripció de tesis doctorals
g) Proposar els premis extraordinaris de doctorat i establir el procediment per atorgar-los.
h) Establir un procediment d'avaluació de les activitats de tercer cicle del departament i col•laborar amb l' Escola de Postgrau en els sistemes d'avaluació.
i) Fer el seguiment dels objectius relacionats amb el tercer cicle que s'hagin establert en ela Acords Interns de Planificació.
j) Proposar el nomenament dels tribunals per atorgar la suficiència investigadora.
k) Qualsevol altra gestió relacionada amb el tercer cicle que li sigui encomanada per el Consell de Departament o per el director/a del Departament.

4. El funcionament de la Comissió de Tercer cicle es regirà pels següents criteris:
a. Es reunirà de manera ordinària un cop al mes durant el període lectiu.
b. De manera extraordinària es podrà reunir tantes vegades com sigui necessari.
c. Les reunions seran convocades pel/ per la Coordinador/a de Tercer cicle.
d. Les reunions extraordinàries es podran fer a petició de qualsevol membre de la Comissió.
e. L'ordre del dia de les reunions serà fixat pel/ per la Coordinador/a de Tercer cicle.
f. Qualsevol membre de la Comissió podrà proposar punts per a l'ordre del dia amb 2 dies hàbils d'antelació com a mínim. Igualment, qualsevol membre del Departament podrà fer-ho amb la mateixa antelació mitjançant un escrit dirigit al Coordinador/a de Tercer cicle.

TÍTOL TERCER: LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 22: Modificació del Reglament

La modificació o reforma del present Reglament pot ésser acordada, per votació majoritària de dues terceres parts del Consell de Departament, a proposta d'un 20% dels membres del Consell de Departament.. La modificació o reforma del Reglament haurà de ser ratificada pel Consell de Govern.

Article 23: Subdivisió del Departament

El Departament de Psicologia Clínica i de la Salut pot proposar, per acord del Consell i per majoria de les dues terceres parts, la seva subdivisió o la seva unió amb un altre departament.

Disposició addicional

Als efectes d'aquest Reglament, s'entén que:

- Hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.
- Hi ha majoria absoluta quan s'expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre resultant de dividir per dos el total d'electors i electores o dels membres de ple dret d'un òrgan.
- Hi ha majoria qualificada quan el nombre mínim de vots en un mateix sentit és superior al de la majoria simple i diferent al de la majoria absoluta.
- Aquestes regles són també d'aplicació quan es procedeixi a l'elecció de persones.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Suport Departamental
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935813831

d.psic.salutarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona