Vés al contingut principal

Política d'Igualtat de Gènere

GENDER EQUITY POLICY ICTA_UAB

Fidel al compromís d'avançar cap a l'equitat de gènere a tots els nivells, l'ICTA-UAB ha desenvolupat la seva Política d'Igualtat de Gènere, a través de la qual pretén implementar accions que enforteixin la presència i el paper de les científiques i dels científics no binaris a la institució, visibilitzin les seves aportacions en matèria de recerca i permetin el desenvolupament i implementació de protocols per fer front a la discriminació per raó de gènere i a l'assetjament sexual.

La iniciativa s'emmarcada en les polítiques que està desenvolupant la UAB com ara el "IV Pla d'Acció per a l'Equitat de Gènere a la Universitat Autònoma de Barcelona 2019-2023", i al programa d'Excel·lència Maria de Maeztu 2020-2023 de l'ICTA -UAB.

Després d'anys en què s'havien realitzat activitats per fomentar el debat i la reflexió sobre les relacions de poder i els conflictes entre grups, el 2021 es va crear un grup de treball format per investigadors predoctorals i postdoctorals dedicat específicament a l'equitat de gènere i les relacions de poder. Durant el 2022 es va dur a terme una auditoria interna que ha permès definir els objectius i les accions de la Política d'Igualtat de Gènere.

Línies estratègiques i els seus objectius específics

 1. Representació de les dones i els científics no binaris

  1.1. Procurar l'equilibri de gènere en totes les categories professionals de l'ICTA-UAB, mantenint la paritat en les que ja existeix (doctores i postdoctores) i treballant per l'augment del nombre de científiques i científics no binaris en llocs de responsabilitat i la millora condicions laborals en tots els àmbits.

  1.2. Aconseguir l'equitat de gènere en la representació institucional, eliminant les barreres que impedeixen a les científiques i als científics no binaris accedir als llocs de direcció.
   
 2. Condicions de treball i conciliació de la vida laboral i familiar

  2.1. Millorar l'estructura contractual de científics masculins, femenins i no binaris, tendint a la paritat en totes les tipologies i recolzant les sol·licituds d'investigadors i investigadors no binaris per a llocs permanents.

  2.2. Equilibrar l'estructura salarial en tots els àmbits, eliminant les diferències de gènere així com els factors que puguin suposar una discriminació directa o indirecta.

  2.3. Desenvolupar criteris de gènere en els mecanismes de reconeixement i desenvolupament professional que afectin l'estabilitat salarial i laboral de les dones científiques i professionals no binaris.

  2.4. Facilitar el coneixement de les mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar i garantir el dret a adoptar-les, sense que aquesta conciliació perjudiqui la carrera científica de les dones.
   
 3. Sensibilització en matèria de gènere

  3.1. Promoure la sensibilització institucional sobre l'equitat de gènere a tots els nivells i grups de recerca, per consolidar una cultura institucional lliure de discriminació per raó de gènere i altres variables interseccionals.

  3.2. Aprofundir en la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les àrees de treball i grups de recerca, fomentant una cultura que promogui l'equitat de gènere al llarg de la carrera científica i incorporant aquesta dimensió com a factor/indicador de qualitat de la recerca.
   
 4. Llenguatge no sexista i inclusiu

  4.1. Promoure l'ús del llenguatge inclusiu i la perspectiva de gènere a la comunicació de l'ICTA-UAB.

  4.2. Augmentar la visibilitat de l'excel·lència acadèmica de les científiques de l'ICTA-UAB en termes de recerca i de transferència de coneixement.
   
 5. Prevenció de la discriminació i assetjament per raó de gènere

  5.1. Garantir un entorn de treball lliure de discriminació i d'assetjament sexual o per raó de gènere mitjançant l'aplicació dels instruments necessaris per prevenir-lo i abordar-lo.