Pràctiques ExternesResponsable de les Pràctiques Externes:
Jordi Garcia Orellana (C3/344 -Física de les Radiacions)


Els alumnes de Física podran cursar l'assignatura de Pràctiques Externes amb alguna de les Empreses, Serveis o Instituts amb qui el Departament de Física estableixi un conveni de col·laboració. L'objectiu principal d'aquesta assignatura és el d'introduir l'alumne/a en el món laboral tot oferint-li una possible futura via d'inserció laboral.


Algunes característiques de l'assignatura de Pràctiques Externes:

 • L'esperit de l'assignatura és que les pràctiques es cursin fora de la UAB.
 • Assignatura optativa de 12 ECTS = 300 hores de dedicació de l'alumne/a.
 • L'assignatura té un periode flexible de matrícula que s'estén al llarg del curs acadèmic.
 • No es podrà fer el mateix treball en les Pràctiques Externes i en el Treball de Grau. En cas de detectar una duplicitat, el TFG quedarà automaticament suspès.
 • Les pràctiques es podran cursar en tres períodos: primer semestre, segon semestre i estiu.


Procediment:

 1. L'alumne/a es dirigeix al professor responsable de les Pràctiques Externes i determinen l'empresa on realitzar les pràctiques.
 2. L'alumne/a omple la "Fitxa de pre-inscripció" (document que es mostra al final d'aquest apartat) i es posa en contacte amb l'empresa per omplir la "Fitxa del Pla de Treball" que serà signada pel responsable del conveni o tutor de l'empresa.
 3. L'alumne portarà la "Fitxa de pre-inscripció", la "Fitxa del Pla de Treball" i el full de "Dades Formalització del Conveni", aquest darrer sense signar, al responsable de pràctiques per la tramitació del conveni.
 4. L'alumne/a, amb el vist i plau del Responsable de les Pràctiques Externes, formalitza el conveni i es matricula de l'assignatura a l'Administració de Ciències.
 5. En finalitzar les pràctiques, l'alumne lliurarà al professor responsable de Pràctiques Externes una breu memòria del treball realitzat (es mostra un exemple al final de l'apartat), cal que adjunti una carta de valoració del seu tutor a l'empresa. La memòria s'ha de lliurar 15 dies abans del tancament d'actes.
 6. El professor responsable de les Pràctiques Externes valorarà el treball realitzat i li atorgarà una qualificació abans del tancament d'actes del corresponent període.Documentació necessària per a la realització de les Pràctiques Externes i la seva matriculació:


_ Fitxa Pla de Treball
_ Fitxa de pre-inscripció
_ Dades Formalització Conveni
_ Model informe final pràctiques externes
_ Fitxa d'avaluació Pràctiques Externes
_ LListat Històric d'empreses
Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona