FAS > Discapacitat > El piune > Presentació

La missió del PIUNE...

Treballem per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys.
Volem proporcionar un servei professional, confidencial i efectiu que doni resposta a les necessitats individuals dels estudiants amb discapacitats.

Ens regim pels següents principis...

Autonomia personal dels estudiants amb discapacitat entesa com la  capacitat de controlar, afrontar i prendre decisions personals sobre com viure d’acord amb les preferències individuals de cadascú.
Normalització, el principi en virtut del qual les persones amb discapacitat deuen poder dur una vida normal, accedint als mateixos llocs, àmbits, bens i serveis que estan a disposició de qualsevol altre persona.
Equitat en les polítiques d’intervenció i en les accions adreçades a garantir la igualtat dels estudiants universitaris amb discapacitat vers la resta d’estudiants de la universitat.
Participació de tots els agents i serveis de la UAB en el compliment de les polítiques d’igualtat –equip de govern, professorat, personal d’administració i serveis i estudiants—
Coresponsabilitat dels estudiants amb discapacitat amb l’assoliment dels seus objectius acadèmics

Què fem...

El PIUNE és un servei adreçat als estudiants. El principal objectiu és proporcionar assessorament i suport als estudiants amb discapacitat en les seves necessitats individuals, i coordinar-nos amb el professorat perquè puguin seguir els seus estudis acadèmics amb èxit.
Treballem també amb la resta de la universitat per millorar l’accessibilitat dels campus de la UAB, dels edificis i dels diferents serveis, i per posar a l’abast dels estudiants amb discapacitat tecnologies de la informació i la comunicació adaptades.
Fomentem la realització d’estudis i la investigació que puguin ser una contribució positiva per als estudiants amb discapacitat i hi participem activament en el seu desenvolupament.

- Assessorem i orientem sobre l’accés a la universitat als estudiants de secundària, als seus tutors i a la seva família per facilitar una transició òptima als estudis universitaris
- Coordinem visites prèvies a la preinscripció
- Assessorem sobre les tecnologies adaptatives
- Actuem d’enllaç per a les adaptacions d’edificis i espais
- Ajudem a trobar prenedors d’apunts i altres estudiants de suport a l’estudi
- Gestionem adaptacions específiques dels exàmens i altres sistemes d’avaluació
- Donem suport als estudiants en la cerca d’ajuts a l’estudi per equips i assistència personal
- Orientem sobre altres serveis i professionals que puguin donar suport als estudiants amb dificultats d’aprenentatge específiques
- Assessorem el professorat dels estudiants amb discapacitat
- Informem i assessorem els membres de la comunitat universitària
- Informem i assessorem els pares i els tutors acadèmics dels futurs estudiants

Com ho fem...

Intentem aconseguir els nostres objectius impulsant el desenvolupament de sinèrgies amb l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i de les diferents estructures i serveis de la universitat per atendre la diversitat de l’estudiantat.

Per a qui ho fem...

Proporcionem suport a estudiants i futurs estudiants amb discapacitat de la Universitat Autònoma de Barcelona que estiguin cursant estudis de primer, segon i tercer cicle, de grau i de màsters oficials matriculats. Poden fer ús del nostre servei estudiants amb discapacitat visual, auditiva o física, amb dificultats d’aprenentatge o amb problemes de salut mental. Els estudiants han de tenir el certificat de discapacitat.
També informem sobre totes les temàtiques relacionades amb la discapacitat i la universitat i assessorem al professorat dels estudiants amb discapacitat, a totes les persones de la comunitat i als pares i tutors acadèmics dels futurs estudiants de la universitat.
Animen a totes les persones amb discapacitat que vulguin estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona a que s’adrecin al PIUNE per rebre informació sobre la universitat i sobre els serveis que tindran al seu abast per facilitar que puguin estudiar amb nosaltres.

-Descarrega't el díptic informatiu del PIUNE.

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats