Coronavirus

Informació general


news     NOVETATS - Data d'actualització: 03/04/2020

 • Comunicat de la rectora sobre mesures respecte a la finalització del curs. [+]
 • Preguntes freqüents relatives a mobilitat. [+]
 • Instruccions de la gerència amb mesures i indicacions respecte a l’organització dels serveis de la UAB davant l'emergència sanitària. [+]
 • A la intranet de prevenció de riscos s’ha actualitzat la instrucció operativa sobre mesures preventives per a les persones que fan serveis essencials i s’ha afegit un document sobre Teletreball, infants i confinament. [+]
 • El Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) de la UAB posa a disposició de la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) el telèfon gratuït d'atenció psicològica 900 10 15 80. [+]
 • Instruccions per garantir la docència i l’avaluació de l’alumnat de programes de mobilitat internacional. [+]
 • La UAB posa a l'abast de la comunitat universitària un recull de recursos autoformatius per ajudar en aquests dies de confinament i de treball a distància. [+]


INFORMACIÓ GENERAL

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i el Reial Decret-llei 10/2020, la UAB ha de reduir l’activitat presencial a l'activitat essencial per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Atesa aquesta situació d’emergència i per tal de preservar la seguretat de les persones, cal restringir al màxim la presència al campus de tothom, garantint que habilitarem tots els mecanismes necessaris per al manteniment dels serveis essencials i perquè el personal d’aquesta universitat pugui fer les tasques que són imprescindibles.

El serveis que no es considerin essencials presencials no requeriran de personal al campus. La resta de serveis es mantindran actius, en la mesura del possible, de forma remota o virtual.

Les persones que hagin d’accedir ineludiblement a les instal·lacions de la universitat ho hauran de comunicar a les administracions de centres responsables dels edificis per facilitar la feina dels serveis de seguretat. 

S’han establert els mecanismes per garantir el màxim d’activitats possibles, inclosa l’atenció telefònica tot i que recomanem la comunicació per correu electrònic. En aquest sentit, us recordem alguns elements principals, que trobareu descrits a www.uab.cat/coronavirus:

 • Docència: s’han establert les instruccions i metodologies per tal que el professorat substitueixi les activitats acadèmiques presencials per activitats virtuals.
 • Recerca: en cas que s’hagi d’accedir de manera ineludible a les instal·lacions de la universitat, s’ha de comunicar a l’administració de l’edifici.
 • Administració: els diferents àmbits de l’administració (nòmines, compres, econòmic, acadèmic, TIC, etc.) es mantindran en funcionament sempre que sigui possible de forma remota.

L’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre donarà servei a través de la seu electrònica i el Punt d’Informació de la Plaça Cívica farà atenció a través del correu: informacio@uab.cat.

Es consideren serveis essencials presencials aquells que necessiten supervisió diària els següents:

 • Servei de Seguretat i Vigilància.
 • Servei de Granges i Camps Experimentals.
 • Servei d’Estabulari.
 • Laboratori de Psicobiologia.
 • Hospital Clínic Veterinari.

Per a qualsevol incidència al campus, inclosos temes de salut, podeu trucar al Servei de Seguretat i Vigilància al telèfon 93 581 25 25 (servei permanent durant les 24 hores).

L’Equip de Govern i la Gerència romandran disponibles virtualment per a qualsevol persona de la universitat.

Aquest seguit de mesures s’afegeixen a la suspensió de l’activitat acadèmica presencial i les indicacions adoptades d’acord amb les indicacions emeses pel govern de la Generalitat i es mantindran les properes dues setmanes. Atesa la situació canviant que estem vivint, aquestes mesures i indicacions poden anar-se revisant i actualitzant. El canal permanent de comunicació serà el portal web de la universitat (www.uab.cat/coronavirus) i el correu electrònic institucional. Continua oberta la bústia per a consultes: info.coronavirus@uab.cat.

SErvei

En l'actual context de crisis sanitària provocada pel coronavirus (COVID19) el Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) de la UAB posa a disposició de la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) el telèfon gratuït d'atenció psicològica (900 10 15 80), coordinat per la Unitat de Trauma, Crisi i Conflicte de Barcelona.

L'objectiu és donar suport psicològic, via telemàtica a les persones que mostrin dificultats d'adaptació psicològica davant la nova situació sanitària, o descompensació del seu estat emocional amb o sense diagnòstic psicològic previ.

També hem elaborat un seguit de decàlegs d'afrontament, que podeu trobar a la seva pàgina web.

A més, us facilitem la guia publicada pel COPC amb recomanacions de gestió psicològica durant quarantenes per malalties infeccioses. [+]

Salut

Trobareu les recomanacions i instruccions operatives adoptades per a la situació a la intranet.

La nova eina STOP COVID 19 CAT contribueix a detectar la malaltia, fer seguiment dels pacients, vigilar els símptomes i determinar l'evolució de la malaltia a Catalunya per a la presa de decisions.

El personal en situació d'Incapacitat Temporal haurà de fer arribar a la Unitat de Nòmines els corresponents comunicats que el Centre d'Atenció Primària, que els pot sol·licitar per telèfon o a través de l'app La Meva Salut. Els documents s'hauran d'enviar per correu electrònic a l'adreça: seguretat.social@uab.cat en qualsevol format (document escanejat, foto,..) sempre i quan es garanteixi la llegibilitat del contingut.

cv

Per a facilitar el treball des de fora de la Universitat hem organitzat les diferents eines i serveis disponibles, que permeten realitzar les tasques habituals, per a cadascun dels col·lectius de la comunitat universitària (Estudiants i PDI).

Posem a disposició del professorat i l'alumnat les eines per tal de facilitar la docència virtual durant el període d'aturada de l'activitat lectiva presencial:


Oportunitats

Centrat en la pedagogia, no en la plataforma: els atributs de la classe física no garanteixen que sigui efectiva. Inverteix temps en pensar com utilitzar les noves tecnologies i el temps de dedicació a cadascuna. Pensa com han de ser les estratègies que trasllades a la docència virtual, que noves perspectives vols incorporar.

Aprofita les característiques de la interactivitat: cada tecnologia ens pot facilitar noves modalitats d’aprenentatge. A més, molts estudiants són nadius digitals i estan més acostumats a les tecnologies remotes. Aprofita aquests avantatges i aplica’ls a la docència virtual.

Aquesta és una oportunitat per innovar: l’entorn virtual ens obre noves modalitats d’ensenyament i per aprofitar aquesta dificultat a la que ens enfrontem per experimentar nous mètodes i eines d’aprenentatge.

 

formacio

Posem a la vostra disposició un recull de recursos autoformatius que us poden ajudar en aquests dies de confinament i de treball a distància. Els trobareu classificats per ubicació i temàtica. 

En primer lloc, hem creat un espai al campus virtual de la UAB on trobareu agrupats materials formatius: 

 1. Comunicació i connectivitat.
 2. Protecció de dades.
 3. Prevenció de riscos en un entorn de teletreball.
 4. Treball per objectius (per a persones teletreballadores).
 5. Direcció per objectius (per a persones supervisores).

Introducció al MS Office 365. Inclou One Drive, Outlook, Office, One Note i Teams.  

Per accedir per primera vegada a l’aula virtual us haureu d’inscriure en el següent enllaç  

Per a posteriors vegades, accediu-hi des del següent  enllaç.   

 

MÉS RECURSOS DE MS OFFICE 365 

 

ONE NOTE: Primers passos i principals funcionalitats

TEAMS:  

 1. Primers passos i principals funcionalitats 
 2. Bones pràctiques aplicades a la gestió de grups de treball amb Teams: 
 • Orientació com aplicar el teams a docència.
 • Orientació com aplicar el teams a PAS.


SHARE POINT: Primers passos i principals funcionalitats.

ONE DRIVE: Primers passos i principals funcionalitats.

ALTRES APLICACIONS OFFICE 365

 

 

CANAL TIC

El CANAL TIC actualitza periòdicament les publicacions del seu blog:


Us recordem algunes mesures recomanades per facilitar la vostra feina, la seguretat i l’accessibilitat de les dades que necessiteu per treballar:

 • Eviteu guardar dades i fitxers al disc dur de l’ordinador de sobretaula o a llapis USB degut al perill que es perdin les dades si el dispositiu falla i a la dificultat per accedir-hi des d’altres dispositius.  La recomanació és guardar els fitxers a OneDrive.
 • Recomanem també moure els fitxers d’us habitual i que considereu imprescindibles,  de les unitats de xarxa (M:, N:,...) cap a OneDrive, ja que així podreu accedir-hi fàcilment des de qualsevol dispositiu on els necessiteu.
 • Constateu quins recursos necessiteu per fer la vostra feina que requereixin un procediment especial (per exemple, iniciar-los des d’un ordinador concret o estar a dins de la xarxa UAB). Contacteu amb el CAS si preveieu alguna d’aquestes situacions.
 • Si necessiteu fer ús del vostre certificat digital per fer tràmits telemàtics o signar documents, cal que feu una copia del mateix per poder-la instal·lar a l’ordinador que convingui. Si el que necessiteu és utilitzar el certificat digital d’altri, cal que contacteu amb certificacio.digital@uab.cat.

Sempre que sigui possible, quan necessiteu assistència contacteu amb el Centre d'Assistència i Suport per correu electrònic cas@uab.cat. Això permetrà evitar congestió telefònica i optimitzar els recursos.

faqs

La UAB està oberta?

Cal restringir al màxim la presència al campus de tothom, garantint que habilitarem tots els mecanismes necessaris per al manteniment dels serveis essencials i perquè el personal d’aquesta universitat pugui fer les tasques que són imprescindibles. Les persones que hagin d’accedir ineludiblement a les instal·lacions de la universitat ho hauran de comunicar a les administracions de centres responsables dels edificis per facilitar la feina dels serveis de seguretat. Les persones que hagin de venir al campus hauran de seguir estrictament les mesures de seguretat establertes per Salut.

Com es prepara la UAB per a un brot?

La UAB duu a terme una planificació detallada d’escenaris sobre què fer en cas de brot COVID-19. Aquesta planificació d’escenaris se centrarà en el que es podria fer si la situació es deteriora. Estem emetent comunicacions periòdiques al personal i als estudiants sobre precaucions per prevenir la infecció.

Què fa la Universitat per minimitzar el risc d’infecció?

La Universitat tracta de reduir els riscos generals i específics per al personal mitjançant accions adequades de control de la infecció i centra les operacions de neteja en superfícies que són tocades amb freqüència per reduir la probabilitat de transmissió. També està garantint que els distribuïdors de sabó dels lavabos estiguin completament proveïts.

El Departament de Salut estableix mantenir les mesures genèriques de protecció individual aplicables actualment enfront de malalties respiratòries, que inclouen:

 • Rentar les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
 • Tapar la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar les mans de seguida.
 • Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no compartir les pertinences personals.
 • Evitar compartir menjar, estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.


Es veuran afectats els exàmens i les avaluacions?

La docència presencial serà substituïda per docència virtual. El professorat establirà les pautes de funcionament amb el seu alumnat. La docència virtual efectuada durant el període de suspensió de les classes presencials formarà part de l’avaluació de les assignatures.

En el cas de les assignatures pràctiques, activitats en laboratori, sortides de camp i altres casos que no es puguin realitzar de manera virtual, el professorat proposarà accions específiques de substitució i les comunicarà a l’alumnat. Pel que fa a les pràctiques acadèmiques externes curriculars, en el cas que no es puguin realitzar perquè la institució de destí ha pres mesures que ho impedeixen, es valoraran les opcions alternatives en cada cas.

Heu tingut algun cas fins ara?

Sí, hem tingut casos de persones per contactes provinents de zones d’afectació. La Universitat manté un contacte regular amb el Departament de Salut de la Generalitat.

Puc treballar des de casa?

El personal tindrà opció a possibles alternatives per desenvolupar la seva feina prèvia consulta amb el seu cap. Les alternatives poden incloure treballar a distància o de manera més flexible (per exemple, ajustar els horaris d’inici i finalització per evitar hores punta en els desplaçaments). La capacitat de fer-ho variarà segons la feina, les circumstàncies i la tecnologia disponible.

Tinc circumstàncies especials que m'impossibiliten la presència al lloc de treball, què faig?

El personal en aquestes circumstàncies ho haurà de tractar amb el seu cap orgànic de cara a buscar una solució en el marc de la normativa vigent.


Què he de fer si sospito que podria tenir coronavirus?

Si s’ha tornat d’una zona afectada en els darrers 14 dies o s’ha estat en contacte estret amb un cas confirmat cal evitar el contacte amb altres persones, no anar al CAP i trucar al 061 per seguir les instruccions del Departament de Salut. 

L'app de Salut Respon té un apartat de coranovirus amb un qüestionari molt simple amb respostes "Si o No". Et demanen un número de telèfon per a posar-se en contacte amb la persona que tingui criteris de coronavirus. Un dels objectius de crear aquest apartat és no saturar els nombres d'emergències 061 i 112.


Sóc de MUFACE, estic cobert? com he d'actuar?

Tots els mutualistes estan coberts al 100% i seran atesos seguint el protocol indicat per les autoritats sanitàries. Les persones amb símptomes -tos, febre i / o manca d'aire-, hauran de trucar (abans d'anar a urgències) als següents números de telèfon: 

 • Telèfon per a dubtes i informació: 955545060
 • Telèfon ciutadans amb símptomes: 900400061


Sóc estudiant, què passa amb les pràctiques que estic realitzant?

Pots consultar tota la informació sobre el funcionament del Servei d'Ocupabilitat, les pràctiques extracurriculars i les pràctiques internacionals durant aquest període d'excepcionalitat en aquest enllaç

L'Hospital Clínic Veterinari romandrà obert?

L'Hospital Clínic Veterinari UAB està rebent moltes consultes, motiu pel qual ha creat aquesta pàgina on tracta de donar resposta a alguns dels dubtes més freqüents.

Més informació:

 

Mobililitat internacional

Mobilitat

En la situació actual d’emergència global per la pandèmia del COVID 19, tots els projectes de mobilitat internacional que encara no s’han iniciat queden ajornats sine die.

Els procediments administratius per a organitzar i resoldre les mobilitats del curs 2020-2021 seguiran el seu curs però la materialització de qualsevol mobilitat que s’hagi d’executar a partir de la declaració d’emergència nacional, queden ajornats.

La informació sobre mobilitat s’anirà actualitzant en la mesura que les directrius de les autoritats públiques variïn respecte a la situació actual.


Retorn de zones de risc de transmissió comunitària

Es recomana als membres de la comunitat universitària que romanen en zones de risc de transmissió comunitària que consultin a la respectiva oficina consular espanyola en el país de destí per conèixer de primera mà possibles restriccions a la mobilitat, tant de sortida del país com d’entrada a Espanya.

En cas de retorn, tot i que tinguin un estat de salut bo i no presentin la simptomatologia assimilable a la COVID-19, igualment han de confinar-se a la seva residència i seguir les instruccions que les autoritats dictin. L’alumnat que torni en aquest període haurà d’informar la coordinació d’intercanvis del seu centre i considerar la possibilitat de modificar la matricula si és el cas.


Preguntes freqüents relatives a mobilitat

Més informació

 

Per a una informació més detallada, es pot accedir als portals següents: