ORCID

El sistema d'identificació ORCID (Open Researcher and Contributor ID) presenta una sèrie de característiques que el fan destacar respecte els altres sistemes:

  • Aquesta iniciativa és l'única que està àmpliament recolzada pels principals editors (Nature Publishing Group, Thomson Reuters, Elsevier...) i també per institucions de recerca (CERN, MIT, California Tech...).
  • Identificador basat en la norma ISO 27729:2012: cada investigador pot disposar d'un codi permanent i unívoc.
  • El sistema permet la interoperabilitat entre les principals bases de dades bibliogràfiques. Per exemple, actualment es pot enllaçar amb els sistemes Scopus AuthorID i ResearcherID.
  • S'integra en el cicle de l'edició científica, com pot ser l'enviament d'articles científics a les editorials.
  • Cobreix les necessitats de tots els actors (autors, editors, institucions) i és compatible i integrable en altres sistemes. Segueix un ritme creixent d'implantació, fet que el converteix en un candidat a sistema global.
  • És l’identificador recomanat per la UAB i el CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya). Permet fer visible la producció científica del personal investigador al Portal de la Recerca de Catalunya.


Guies amb més informació


Interacció ORCID + Scopus


Interacció ORCID + Publons (Web of Science)