Filiació

Recomanacions UAB per la signatura científica

Recomanacions als autors de la UAB per a la correcta signatura i filiació de la producció científica
  • Els autors han d'incloure sempre els crèdits institucionals. El Codi de bones pràctiques en la recerca (Acord del Consell de Govern de 30 de setembre de 2020) estableix que: "Tot el personal investigador ha de fer constar en els treballs que publica la seva pertinença a la UAB. En el cas de personal investigador adscrit a altres estructures de recerca (instituts, observatoris, etc.), aquesta filiació a la UAB ha de quedar també clarament identificada. La filiació a la UAB ha de seguir les instruccions del vicerectorat competent en matèria d’investigació per a la normalització de la signatura i la filiació del personal investigador de la UAB."

Recomanacions generals

  • Els autors han de triar un nom únic d'entre les diverses formes possibles.
  • La filiació ha de seguir el següent ordre: Nom del departament, centre o institut (nom complet en l’idioma original), institució de la qual depèn (universitat), adreça postal, ciutat i país (recomanable en anglès).
  • En cas de filiació múltiple cal fer constar totes les filiacions institucionals vinculades amb l'autor.
  • En el cas de centres mixtos que depenen de diverses institucions és recomanable especificar el nom del centre i les institucions de les quals depèn. Informeu-vos de l'existència de recomanacions específiques per part del vostre centre.


Altres recomanacions