Publicar

Tria on publicar

Recursos d’interès a l’hora d’escollir revista científica on publicar

Bones pràctiques

Recomanacions a tenir en compte en la creació, publicació i difusió d’una publicació científica

Dades de recerca

Dades de recerca en els diferents programes de finançament, repositoris d’accés obert i plans de gestió de dades (DMP)

Requeriments de projectes

Marc legal en matèria d'accés obert que afecta a publicacions derivades de projectes amb finançament públic d’àmbit local, estatal o internacional

DOI

DOI (Digital Object Identifier) és un identificador únic i permanent d’objectes digitals que demanen les editorials per a les seves publicacions

Revisió d'experts

Sistema de peer review, o el procés d’avaluació dels treballs de recerca que utilitzen les revistes científiques per avaluar la qualitat dels articles que s'hi volen publicar

Propietat intel·lectual i accés obert

Web sobre propietat intel·lectual i accés obert amb preguntes més freqüents (PMF)