Cicles Formatius de Grau Superior

Matrícula

 

Els alumnes admesos s'han de matricular la primera quinzena del mes de juliol a la secretaria del centre; se’ls comunicarà via correu electrònic l'adreça de la pàgina web es podrà demanar dia i hora. És imprescindible realitzar la matrícula en els terminis previstos per assegurar la plaça.

En funció de la disponibilitat de places, el centre obrirà un període extraordinari de matrícula el mes de setembre.

La matriculació al CFGS en Comerç Internacional es fa a la secretaria del centre de Formació Professional:

Av. de Can Domènech, s/n. Edifici Blanc, planta baixa,
Vila Universitària
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra.

Abans de venir, comproveu que porteu tota la documentació.

Consulteu el calendari de matrícula i el tutorial.  

Procediment a seguir per la matrícula NO presencial 

Encara que per la matrícula s'ha d'assistir presencialment, sempre que la distància no ho permeti, per residir fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, i s'acrediti, es podrà realitzar el tràmit on-line.

 
Posa't en contacte amb la secretaria del centre (formacio.professional@uab.cat), tot adjuntant els documents escanejats necessaris per la matrícula. Posteriorment s'hauran de presentar els originals a la secretaria de gestió acadèmica.  

La documentació a lliurar és:

-     Formulari de sol·licitud de matrícula  (Consulta el document: INFORMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES DELS ALUMNES ALS CENTRES FUAB)
-    Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.

  • Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si es tracta d'estrangers extracomunitaris, es necessita NIE i PASSAPORT.

-    Original i fotocòpia dels documents que acreditin l’accés al cicle:

  • Títol de batxillerat.
  • Títol de tècnic, tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  • Títol de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Titulació universitària o equivalent.
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • Proves d'accés a cicles formatius de grau superior del Departament d'Ensenyament.

-    Certificat d'expedient acadèmic amb la nota mitjana (han d'incloure tots els cursos)
-    1 fotografia de carnet en color
-    Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI).
-    Original i fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social (si no se’n disposa, s’ha de demanar a la Tresoreria de la Seguretat Social).
-    Dades bancàries (únicament en el cas de fraccionar en dos pagaments).
 

El estudiants que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se'ls matricularà condicionalment a l’espera que l’estudiant presenti la documentació a la secretaria del centre o la envïi per correu ordinari degudament compulsada per la seva verificació.


En el cas d'estudiants amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació i se’ls matricularà condicionalment a l’espera de la resolució (no es podrà sol·licitar el títol si no ha entregat l’acreditació dels estudis homologats).

Els estudiants que no lliurin la documentació requerida en el període establert, la matrícula els serà considerada nul·la.

Els estudiants que no es matriculin en el període establert es considerarà que renuncien a la plaça adjudicada.

Si un cop finalitzat el procés de matrícula queden places vacants en un mòdul o unitat formativa del CFGS, el centre podrà admetre matrícules parcials en aquest mòdul o unitat formativa.

Import matrícula

- Primer curs 4.695€
- Segon curs 3.650€

Si no s'ha fet la reserva de plaça de 500€ dins del període de preinscripció, en el moment de formalitzar la matrícula, s'haurà d'abonar-lo. Aquest import es descomptarà del total de la matrícula de primer curs.

La reserva de plaça, es retornarà íntegrament per causes imputables a la Fundació UAB.
 
La matrícula inclou:

- Assegurança escolar
- Classes de preparació exàmens d'acreditació d'idiomes
- Forma't al Port (1r curs)
- Llibres de text.
- Sortides i activitats programades.
- Gestió de pràctiques.
- Acreditació d’idiomes.
- Subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype.
- Taxa de matrícula
- Assegurances

La matrícula no inclou:

- Forma't al Port 260€ segon curs