Convocatòria 2016


Calendari de la convocatòria: De l'1 de desembre de 2015 fins el 30 de gener de 2016
 
Dotació pressupostària total: 10.000€ del projecte GG201583 de la Unitat de Dinamització Comunitària
 
Qui pot sol·licitar els ajuts:
a) Les associacions d’estudiants legalment constituïdes i inscrites en el Directori.
b) Els consells d’estudiants, tant el General de la UAB com els territorials dels diferents Centres.
c) Altres grups d’estudiants que vulguin accedir a les convocatòries d’ajuts caldrà que ho facin a través dels consells d’estudiants i que per tant siguin presentades per aquests.
 
Documentació
Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir per cada activitat la fitxa d'activitats que trobareu al final d'aquesta pàgina.
 
Tutorització: Podeu sol·licitar una tutoria enviant un correu a suport.participacio@uab.cat. Les tutories es realitzaran entre el 12 i el 20 de gener de 2016.

Per poder fer una bona tutorització de la sol·licitud, cal que vingueu amb la fitxa de sol·licitud  emplenada amb el màxim d’informació de l’activitat i amb dubtes el més concrets possibles.
 
Quantia màxima de l’ajut
1. Per cada activitat, fins al 70% del pressupost total o com a màxim 600 €.
2. Per col·lectiu beneficiari, com a màxim 1.500€.
3. Cada col·lectiu rebrà ajut com a màxim per a 3 activitats.
 
Transferència de l’ajut concedit
En el moment de la resolució: el 60%
Sempre que s'hagi lliurat la documentació necessària per a fer el pagament.
En el moment de la justificació: el 40%
Sempre que s'hagi justificat adequadament les despeses de cada activitat.
 
Criteris de baremació
1. Dinamització del Campus.
2. Promoció de la igualtat d’oportunitats.
3. Treball en xarxa.
4. Recerca, difusió i aprenentatge de l’estudiant.
 
Composició de la Comissió d’avaluació:
Vicerectora d’Estudiants i Cooperació, 2 tècnics/ques de la Unitat de Dinamització Comunitària, 1 representant del CEUAB i 2 estudiants membres de col·lectius inscrits en el Directori triats per sorteig.
 
ON LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ?
Les sol·licituds d’ajuts cal lliurar-les al Registre de la UAB a l’atenció del Vicerectorat d’Estudiants i Cooperació.
Podeu trobar el Registre central de la UAB al vestíbul principal de l'edifici del Rectorat.
Adreça postal és:

Registre General de la UAB.
Edifici A. Rectorat
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Horari: de 9h a 18h, de dilluns a divendres.

Només s’accepten les fitxes proposades per la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ
Podeu descarregar-vos la següent documentació:

Resolució ajuts 2016
Fitxa de sol·licitud d'ajut per una activitat
Bases reguladores 2016
Annex de baremació 2016