Dotació econòmica i destinacions

CONVOCATÒRIA 2016/2017
 
Criteris d’elegibilitat

Qui pot participar en una estada de docència?

Per poder gaudir d'un ajut de mobilitat docent és imprescindible que el sol·licitant pertanyi al col·lectiu del Personal Docent i Investigador o del Personal Investigador en Formació o del personal Investigador Post-doctoral de la UAB o d'un centre adscrit. Podeu consulta més detalls en la convocatòria.

Períodes d’estada

Les estades de mobilitat de personal docent han de tenir una durada d’entre 2 dies a 2 mesos, exclosos els dies de viatge. El període màxim que es finançarà és de 5 dies.
Càrrega lectiva de l’estada: Mínim de 8 hores de docència setmanals (per a períodes d’entre 2 i 5 dies).  

Requisits
  
Per poder sol·licitar un ajut econòmic per a la realització d'una mobilitat docent (TSA) és imprescindible que existeixi un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre la UAB i la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. Podeu consultar el llistat d'acords vigents de la UAB per a TSA a l'Oficina d'Intercanvis (Gestió Acadèmica) de la vostra facultat. En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a l’Àrea de Relacions Internacionals de la UAB abans que l'estada es realitzi.

Les institucions d'ensenyament superior sòcies han d'acordar amb anterioritat a la realització de l'estada el Programa d’Ensenyament (Teaching Programme) que seguiran els professors visitants que es troba en l'annex 2 de la convocatòria.
  
Així, mateix, per poder fer una estada Erasmus cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus (veure llistat a l’apartat d’Informació general).
 
Les estades de mobilitat docent Erasmus corresponents al curs 2016/17  es podran dur a terme entre l’1 de juny de 2016 i el 30 de setembre de 2017.
 
Nombre de places

Per al curs 2016/17 encara no sabem el nombre de places que disposem per a la mobilitat de personal per a docència. Tant aviat com el SEPIE els faci públics, s’actualitzarà la informació a la convocatòria. Per aquesta raó, la data de la primera resolució del curs 2016/17 pot endarrerir-se si la publicació de fons per a aquesta acció es publica amb posterioritat.

 
DOTACIÓ ECONÒMICA
 
El personal docent rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seves despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada. Com a referència adjuntem els imports vigents pel curs 2015/16:

Viatge

Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en què es desenvolupi l'activitat corresponent, segons el que s'indica a continuació:

Distància en quilòmetres Quantitat a percebre
Entre 100 y 499 km: 180 € per participant
Entre 500 y 1999 km: 275 € per participant
Entre 2000 y 2999 km: 360 € per participant
Entre 3000 y 3999 km: 530 € per participant
Entre 4000 y 7999 km: 820 € per participant
Entre 8000 y 19999 km: 1100 € per participant
 
Subsistència

Les quantitats dependran del país de destinació (en funció del grup indicat al requadre).

Països de destinació Quantitat diària a percebre
Grup A- Dinamarca, Holanda, Irlanda, Regne Unit, Suècia
 
 
120€
Grup B- Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia
 
 
105€
Grup C- Alemanya, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Eslovàquia, Letònia, Malta, Portugal
 
 
90€
Grup D-Croàcia, Eslovènia, Estònia, Lituània
 
 
75€
 Més informació:

 Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N – Plaça Cívica)
Correu electrònic: erasmus.staff@uab.cat