A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIË ACAD╚MICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Estudiants  Representaciˇ als departaments 
Els estudiants tenen representació a la Junta de Facultat, a les comissions delegades de la Junta i als departaments del centre. A banda, els estudiants també estan representats en els òrgans de govern de la UAB. Altres formes d'organització presents a la facultat i que estan dirigides pels mateixos estudiants són les associacions, els col·lectius i els grups assemblearis.
Representants a la Junta de Facultat
Representants al Claustre de la UAB
 Representaciˇ als Departaments 
Associacions
Delegats

Representaciˇ als Departaments


Els estudiants tenen representació en els departaments de la facultat. Cada departament preveu, en el seu reglament intern, com ser-ne un dels seus representants.

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació

En l’article 12 diu: «Els/les representants dels estudiants hauran de presentar els seus credencials per escrit al Director del Departament en un termini màxim de vuit setmanes a partir de l’inici del curs».

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

En l’article 3 diu: «Poden adscriure’s al departament:

1) Els/les estudiants de 2n cicle que s’hagin matriculat a un nombre superior del 80% dels crèdits optatius impartits per l’Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.

2) Els/les estudiants de 3er cicle que cursin programes de doctorat organitzats pel Departament de Psicologia Clínica i de la Salut o programes en els que el Departament hi col·labori, sempre i quan tinguin inscrita la seva tesi doctoral al Departament.»

L’adscripció dels/de les estudiants de 2n i 3r cicles al Departament podrà fer-se prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, del resguard de matrícula dintre del termini de tres mesos posteriors a la matriculació.

Els/les estudiants que s’adscriguin al Departament de Psicologia Clínica i de la Salut no podran estar adscrits/es simultàniament a cap altre Departament.

Departament de Psicologia Social

En l’article 3 diu: «Poden adscriure’s al departament:

1) Els i les estudiants de grau que s’hagin matriculat de crèdits impartits pel Departament de Psicologia Social.

2) Els i les estudiants de postgrau que cursin programes organitzats pel Departament de Psicologia Social o programes en els que el departament hi col·labori, en aquest darrer cas sempre i quan tinguin inscrita la seva tesi doctoral al Departament de Psicologia Social.»

L’adscripció dels i de les estudiants de grau al Departament podrà fer-se durant els tres mesos següents a la seva matriculació prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, del resguard de matrícula.

Els i les estudiants de postgrau podran adscriure’s al Departament durant els tres mesos següents a la seva matriculació prèvia presentació, a la Secretaria del Departament, de la matrícula o de la inscripció de Tesis al Departament.

Els i les estudiants que s’adscriguin al Departament de Psicologia Social no podran estar adscrits/es simultàniament a cap altre Departament.
Els i les estudiants perdran la seva condició d’adscrits al complir-se un any de la seva adscripció, o bé per demanda pròpia expressa.

El Departament farà públic el procés d’adscripció dels i de les estudiants.

Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut

En l’article 9, apartat d diu: «Una representació d’estudiants de 2n i 3r cicles que estiguin adscrits al Departament fins a un màxim del 10 % dels membres descrits en els punts a), b) i c) del present apartat.»

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Aut˛noma de Barcelona