A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Twitter Facebook Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències de la Comunicació  Informació acadèmica  Treball fi de grau 
 Preguntes freqüents Treball de Fi de Grau 
Plantilles, manuals i documents
Criteris d'avaluació del TFG
Calendari de tràmits / Llistat de Revisors

Preguntes freqüents Treball de Fi de Grau


FAQs Treball de Fi de Grau v. 4.3 (21 setembre 2016)

CURS 2016-2017

 
Requisits del Treball de Fi de Grau
 
1. S’ha de cursar obligatòriament el TFG?

Sí, atès que es tracta d’una assignatura obligatòria de 12 ECTS en els plans d’estudis de tots els graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació.
 
2. Quins són els requisits per poder matricular-se del TFG?
Cal haver superat tot el primer curs i 2/3 del total de crèdits del pla d’estudis, és a dir, 160 ECTS. Recordeu que cada curs té 10 assignatures de 6 crèdits, que fan un total de 60 crèdits per curs. Dos cursos complerts aprovats són 120 crèdits, tres cursos complerts aprovats són 180 crèdits.
 

3. Si prèviament al grau que estic cursant actualment, he cursat uns altres estudis oficials i he aprovat ja un TFG, ¿puc demanar un reconeixement pel TFG dels graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació?
No. La normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat al RD 1393/2007 en l’article 83.4 diu: "No es reconeix en cap cas el treball de fi d’estudis".
 
4. El TFG es pot avaluar amb l’avaluació per compensació?
No. El TFG i el pràcticum estan exclosos del mecanisme de l’avaluació per compensació segons especifica l'article 122.2 de la Normativa Acadèmica de la UAB. L'avaluació per compensació és un mecanisme que permet la compensació de qualificacions entre assignatures d'una titulació i que està regulada en la normativa acadèmica de la UAB.

 
Matrícula del TFG
 
5. Com es matricula el TFG?
Mitjançant l’automatrícula i, per tant, es fa per ordre de nota de l'expedient.
 
6. Qui proposa el tema, l'estudiant o el professor?
L'estudiant pot proposar un tema, però és el professor el que ha de jutjar la viabilitat i la pertinència del tema. Si l'alumne no té clar un tema pel TFG, també pot demanar al professor que li suggereixi temes.
 
7. Com es decideix el tema definitiu?
Un cop assignat el tutor l'estudiant ha de fer una primera tutoria amb ell a fi i efecte de delimitar conjuntament l'objecte d'estudi i la seva viabilitat. Un cop arribat a un acord entre ells, el 20 de desembre de 2016 com a data límit, s’haurà de lliurar el formulari de proposta del TFG a la gestió acadèmica i el document d'autorització per a la introducció de la versió digital del TFG als dipòsits digitals de la UAB i el CBUC. En el formulari de proposta ha de constar el títol provisional del treball i les signatures de tutor i alumne.
 
 
Modificacions i canvi de títol del Treball de Fi de Grau
 
8. Puc modificar el contingut del TFG?

Al llarg de la tutorització pot variar el contingut i el títol del TFG sempre i quan el tutor hi doni el vist i plau. No és necessari comunicar-ho a la gestió acadèmica atès que, en el moment que l’alumne farà entrega del TFG, també haurà de lliurar la fitxa resum; és en aquest document on el títol del TFG haurà de ser el definitiu.
 
9. Com he de notificar el canvi del títol del treball?
No cal notificar-ho a gestió acadèmica. El títol definitiu ha d’estar consensuat amb el teu tutor o tutora i serà el que consti a la fitxa resum del TFG que hauràs d’adjuntar en el moment del lliurament.
 
Modalitats del TFG
 
10. Es poden fer treballs en grup?
Sí, tot i que la normativa acadèmica de la UAB estableix en el seu article 119.4. que "l'avaluació del treball serà sempre individual, encara que l’activitat s’hagi elaborat col·lectivament". Per tant, la presentació i defensa del treball serà sempre individual. Per tant, es poden acceptar treballs individuals que formin part d'un projecte més ampli amb un màxim de 3 alumnes, sempre i quan siguin justificats, tinguin prou entitat, i estiguin tutoritzats pel mateix professor. Els alumnes membres del grup poden presentar el mateix document al revisor i al tutor. Aquests han de valorar si el treball presentat conjuntament per dues persones respon a 550 hores de treball autònom o a 825 si el treball és de tres estudiants per no perjudicar als alumnes que fan el treball de manera individual.
 
11. Es poden fer peces periodístiques, obres audiovisuals o projectes multimèdia?
Sí, són els anomenats Treballs fi de grau de projecte. Ara bé, són projectes. És a dir, la Facultat no exigeix, la peça audiovisual, publicitària o periodística en sí, tot i que no hi ha cap impediment per elaborar-la i presentar-la. És a dir, el TFG de projecte ha d'incloure tot el necessari per endegar el projecte: la planificació periodística, els antecedents, el llibre d'estil, el briefing publicitari o de RR.PP., el pressupost, el pla de rodatge, l'storyboard, el guió, el pla de producció, l'estudi de mercat i d'audiència, l'anàlisi de la competència, la planificació tecnològica, etc, Si s'ha elaborat el projecte en sí, o bé un fragment o bé un pilot, evidentment s'ha d'adjuntar al TFG i s'ha d'avaluar, però s'ha de tenir clar que el que s'avalua en el TFG de projecte és tant el producte final com saber planificar, dissenyar i fonamentar fins el mínim detall i amb nivell universitari un projecte professional i demostrar que s'han adquirit les competències del graus, entre les que hi destaquen les d'aplicar el pensament científic amb rigor, i demostrar coneixements i habilitats per desenvolupar un treball pràctic o teòric amb base científica.
 
12. Es pot deixar material de la facultat (càmeres, estudis de ràdio, etc) per fer el TFG?
No. Cada curs poden haver 400 i escaig matriculats al TFG. El volum tan gran d'alumnes impedeix cedir material de la facultat per fer els TFG per motius logístics i per evitar greuges comparatius entre alumnes. A més, el TFG de projecte, com ja s'ha explicat a l'anterior pregunta, no exigeix la realització física del producte audiovisual, periodístic o publicitari.
 
13. Es pot fer un treball de fi de grau de tipus teòric?
Sí. És l'anomenat treball de recerca. Consisteix en l'estudi d'un objecte d'estudi concret d'un aspecte del periodisme, de la publicitat o de la comunicació audiovisual.
 
14. Quina és l'extensió del treball de recerca teòric? i el de projecte?
El treball de recerca teòric té una extensió orientativa entre 12-15.000 i un màxim de 30.000 paraules (aproximadament entre 40 i 80 planes). L'extensió del TFG de projecte tindrà el format escrit que correspongui a cada projecte en funció de les seves característiques. Per tant, no hi ha límits en la extensió del treball, perquè cada TFG de projecte té les seves pròpies característiques que en determinaran la seva extensió. Els TFG es poden fer en català, castellà o anglès i amb un altre idioma si així ho autoritza la Comissió d’Avaluació del TFG.
 
15 . Hi ha un model de com s'ha d'estructurar el TFG de recerca?
 
L'estructura formal del TFG de recerca ha de seguir les següents pautes de presentació, tot i que el professor pot modificar-ne alguna part segons les necessitats específiques de cada TFG:
 
APARTATS DESCRIPTOR
Portada Cal emplenar la plantilla proporcionada per la facultat. on s'especifica el títol/subtítol del treball, nom i cognoms de l'alumne, nom i cognoms del tutor, universitat, facultat, titulació i any; la fitxa bibliogràfica per catalogar el TFG, si s'escau, al DDD i el compromís d'obra original. També es pot incloure en un altra pàgina agraïments/dedicatòries o cites cèlebres.
Sumari/Índex El treball ha de contenir un índex on s'assenyalin els diferents apartats del treball assenyalant les pàgines corresponents.
Introducció En la introducció s'ha de realitzar la presentació del treball, apuntar els motius i justificació.
Marc Teòric Ha d'exposar les teories existents i predominants de l'objecte d'estudi. S'ha de fer un recorregut per les principals teories, investigacions i tendències que abordin l'objecte d'estudi.
Metodologia Objecte d'estudi, objectius, hipòtesis o preguntes a investigar i indicar quins són els criteris metodològics, eines i procediments que s'han seguit per realitzar el treball de recerca. En aquest apartat també es pot fer una panoràmica dels diferents apartats que componen el treball.
Investigació de Camp Presentació de la recerca realitzada i anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts. Per il·lustrar aquestes dades poden utilitzar formes gràfiques (taules, quadres, ...) per a la seva presentació.
Conclusions En aquest apartat s'ha de donar resposta a les preguntes d'investigació o hipòtesis plantejades. És l'aportació personal de l'investigador sobre allò que ha investigat.
Bibliografia En aquest apartat s'han d'incorporar totes aquelles obres que han estat citades al llarg del treball (llibres, articles en revistes i articles a internet).
Annexos Incloure en aquest apartat tota aquella informació que es consideri imprescindible i interessant aportar i que serveix de suport a dades que han estat tractades tant en el marc teòric com en la investigació de camp.
 
 
16. Hi ha un model de com s'ha d'estructurar el TFG de projecte?
En el cas dels TFG de projecte el format serà el què correspongui a cada projecte en funció a les seves característiques. Tanmateix, la presentació formal de l’informe final del TFG de projecte ha de seguir unes mínimes pautes de presentació com les següents:
 
APARTATS DESCRIPTOR
Portada Cal emplenar la plantilla proporcionada per la facultat. on s'especifica el títol/subtítol del treball, nom i cognoms de l'alumne, nom i cognoms del tutor, universitat, facultat, titulació i any; la fitxa bibliogràfica per catalogar el TFG, si s'escau, al DDD i el compromís d'obra original. També es pot incloure en un altra pàgina agraïments/dedicatòries o cites cèlebres.
Sumari/Índex El treball ha de contenir un índex on s'assenyalin els diferents apartats del treball assenyalant les pàgines corresponents.
Introducció En la introducció s'ha de realitzar la presentació del treball, apuntar els motius i justificació, el ​​seu objecte, objectius, pertinença professional i indicar quins són els criteris metodològics que s'han seguit per realitzar el projecte. En aquest apartat també es pot fer una panoràmica dels diferents apartats que componen el treball.
Presentació formal projecte professional Aquest apartat és el més important del TFG. Consisteix en el desenvolupament del projecte professional que es presenta. Es recomana incloure tota la documentació complementària al projecte professional que es generi en cada àmbit professional i grau (pressupostos, estudis de mercat, etc.)
Annexos Incloure en aquest apartat tota aquella informació que es consideri imprescindible i interessant aportar.
 
 
 
Com lliurar el treball fi de grau
 
17. Quina és la data límit de lliurament del TFG en el curs 2016-2017?
Fins l’1 de juny del 2017. Si es lliura més tard, es qualificarà el TFG com un no presentat. En el cas de l’alumnat que presenti el TFG al setembre, la data límit de lliurament del TFG és l’1 de setembre del 2017.
 
18. Com s'ha de fer el lliurament del TFG?
Els treballs de fi de grau s'han de lliurar en un sol document mitjançant els dos sistemes següents:
1)     A través del Campus Virtual (secció 'lliurament de treballs' en format PDF, MP3, FLASH o MP4. Màxim 80MB). En el cas que superi aquest pes, s’ha de partir en dues parts o més.
2)     El nom del fitxer no ha de portar dades personals, com pot ser el NIU o el DNI.
3)     Com a document adjunt a un correu electrònic adreçat al tutor amb còpia al revisor, els noms i correus dels quals estaran penjats a la web de la facultat (treball fi de grau) i als plafons vora a la gestió acadèmica.
A banda, el tutor pot decidir si cal lliuraments addicionals en format paper del TFG, així com el format de l'arxiu adjuntat al correu electrònic.
El lliurament del TFG al Campus Virtual i mitjançant correu electrònic és obligatori. Excepcionalment, el tutor pot acceptar un sistema de lliurament alternatiu en el cas de què els mitjans tècnics o el propi TFG ho requereixin.
 
19. Hi ha algun model o plantilla per la portada del TFG? És obligatòria?
Sí. La facultat ha elaborat una plantilla en pdf de 3 pàgines on consta la portada, la fitxa per la catalogació del TFG al  Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB i una declaració de l'estudiant que el treball que presenta és original. Tots els treballs de la facultat, inclosos els de projecte, han de utilitzar aquesta plantilla.
 
20. Quins treballs es publicaran al Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB?
Es publicaran en el DDD tots els treballs fi de grau a partir d'una nota que serà fixada pel Deganat abans de la fi del curs acadèmic 2016-2017.
 
21. Per què s'han de publicar els TFG al DDD de la UAB?
El treball, un cop avaluat i si supera la nota establerta pel Deganat, s'ha de publicar per acomplir amb la política Institucional d'accés obert de la UAB (acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012) i s'haurà d'incloure al dipòsit digital de documents (DDD) de la UAB.
 
22. Es pot demanar l'embargament temporal o permanent de la publicació del TFG al DDD?
Sí. Per raons de confidencialitat de les dades, per voler publicar el TFG en una revista científica o per qualsevol altre raó, un estudiant no vol fer públic el seu TFG, es pot demanar l'embargament temporal o permanent del seu TFG (que pot ser de 12 mesos o de 24 mesos)  manifestant-lo en el document en el que es cedeix els drets de comunicació pública a la UAB i que es lliura juntament amb el formulari de proposta del TFG al principi del curs acadèmic. Aquest embargament, també es pot sol·licitar posteriorment a l'adreça bib.comunicacio@uab.cat. La data límit per a sol·licitar l’embargament és el 15 de juliol de 2017.
 
23. Com puc conèixer qui és el meu revisor?
A finals de febrer es publicaranal web de la Facultat dins d’Informació Acadèmica a l'apartat de Treball de Fi de Grau -> Gestió d’avaluació del TFG,  i als plafons vora la gestió acadèmica.
 
24. Hi ha altres convocatòries?
No. És una única convocatòria ordinària al mes de juny. Només per als estudiants que facin un intercanvi durant el mateix curs acadèmic en què realitzin el TFG, existeixen dues convocatòries extraordinàries. Aquests alumnes d'intercanvi podran escollir-ne una i fer el lliurament i la defensa al febrer o al setembre. Els alumnes que marxin en un programa d’intercanvi el segon semestre, podran lliurar i defensar el treball abans de marxar, al febrer, o bé al tornar, al setembre. Les tutories amb el tutor no es poden realitzar a distància, per tant, l’estudiant que gaudeixi d’un programa d’intercanvi (tot el curs) no podrà realitzar el TFG, excepte si, prèvia sol·licitud argumentada i presentada a la Comissió d'Avaluació del TFG abans de la matrícula del TFG, aquesta hi doni el vistiplau.
 
25. Hi ha reavaluació del TFG?
En cap de les convocatòries del TFG hi ha reavaluació per acord de la Junta de Facultat del 28 de febrer de 2014.
 
26. Qui avalua el TFG?
L’avaluació del TFG pel curs 2016-2017 la farà un tutor i un altre professor del mateix departament on s’ha matriculat el TFG, respectant la ponderació establerta a la memòria: 60% de la nota pel tutor i 40% pel revisor. S'ha d'obtenir una mitja igual o superior a 5 per aprovar el TFG.
 
La defensa oral
 
27. La defensa del treball és obligatòria?
Sí. En el curs 2016-2017, l'alumne haurà de fer la defensa oral davant del tutor.
 
28. Per què es obligatòria la defensa davant el tutor?
Perquè així ho exigeix la llei estatal (RD 1393/2007 i RD 861/2010), que parla en el seu article 12.3 que "Estas enseñanzas [universitarias oficiales de grado] concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de grado". A més, té incidència en la nota final perquè el tutor avalua, entre altres competències, la capacitat de raonar i defensar unes idees.
 
29. Quan i on s'ha de fer la defensa davant del tutor?
La defensa davant del tutor s'ha de fer durant la primera setmana de reavaluació entre el 2 i el 14 de juny de 2017. L'hora i el lloc de la presentació el determinarà el tutor i la comunicarà als estudiants amb prou antelació. Donat que la defensa del treball és una de les condicions que estableix la normativa estatal pel TFG, la no presentació a la defensa davant del tutor implicarà un no presentat.
 
30. Es pot ajornar o avançar la defensa oraldavant del tutor?
Si es donen motius greus i el professor tutor hi està d'acord, es pot avançar o ajornar la presentació pública davant del tutor entre l'1 de juny i el 30 de juny de 2017.
 
31. Com ha de ser la defensa oral?
La defensa del TFG pot ser definida com una exposició oral amb elements gràfics i audiovisuals si es requereixen, d’una durada aproximada de no més de 15 minuts i, en el cas del projecte professional, es pot afegir l'exposició d'un fragment o part del projecte o pilot.
 
Les notes
 
32. Si un professor és membre revisor, quan i com ha de lliurar les notes al tutor del treball?
La data límit que tenen els revisors per lliurar les notes al tutor del treball és el 16 de juny de 2017. Cal recordar que tots els professors revisors han de signar  l'informe avaluador del revisor, disponible a la web de la facultat, i argumentar prou la seva nota per tenir així prou elements de judici en cas de revisions de nota ordinàries i extraordinàries.
 
33. Quan es publicaran les notes del TFG?
Un cop recollides els tutors han de fer públiques les notes finals del TFG abans del 23 de juny de 2017.    
 
34. Com s'avalua un TFG?
Els criteris d'avaluació del TFG es poden trobar a la web de la facultat. Són diferents si es tracta d'un treball de recerca o un projecte i els TFG de cada grau avaluen competències específiques. El que és important destacar és que no només s'avaluen els coneixements, sinó també competències més generals com la planificació del treball per part de l'estudiant, el compliment de les tasques encarregades, l'assistència a les tutories, la capacitat de raonar i argumentar les pròpies idees, la comunicació i expressió escrita, etc.
 
35. Hi ha la possibilitat de treure  Matrícula d'Honor en el TFG?
Sí. Tots els treballs amb una nota superior o igual a 9 poden optar a la matrícula d'honor, tenint en compte que la UAB estableix un número limitat de matrícules d'honor per nombre d'alumnes matriculats. Com aquesta dada no la coneix el tutor, correspondrà a la Comissió  d'Avaluació del Treball de Fi de Grau, atorgar-les. Per tant, el tutor ho ha de sol·licitar a la Comissió de Treball de Fi de Grau enviant el treball, els fulls d'avaluació i un informe detallat del motiu de la nota a l'adreça electrònica tfg.fcc@uab.cat abans del 2 de juliol de 2017. La Comissió es reunirà durant la setmana de l’11 al 15 de juliol per atorgar-les i després ho comunicarà al tutor per tal que introdueixi la nota definitiva a les actes.
 
36. Quan es tanquen les actes del TFG?
Les actes del TFG es tanquen el 21 de juliol de 2017. Per tant, aquesta data és el límit per a que els tutors introdueixin les notes definitives. 
 
Revisió de les notes del TFG i resolució de conflictes
 
37. Puc demanar revisió de l’avaluació del TFG si estic en desacord amb la nota del tutor i/o del revisor?
Sí. Com en el cas de qualsevol altra assignatura, pots demanar una revisió ordinària amb el/la tutor/a. La revisió del tutor ha de ser personal i individualitzada i abans del 21 de juliol, data del tancament d'actes dels TFG. Podràs demanar al tutor una còpia de l’informe que sobre el treball ha fet revisori el tutor (Aquestes còpies dels informes són la constància documental requerida per sol·licitar la revisió extraordinària). Un cop feta la revisió i escoltades les al·legacions de l'estudiant, el professor pot mantenir o modificar la nota.
 
38. En el cas de què estigui en desacord amb la nota i amb la revisió ordinària, puc demanar una revisió extraordinària?
En cas de disconformitat amb la revisió del professor, pots sol·licitar la revisió extraordinària, la qual serà realitzada per professors que no han participat en la revisió ordinària ni en la correcció del TFG. Tens un termini de quinze dies naturals, – és a dir, del 22 de juliol al 5 de setembre de 2017 per aquest curs acadèmic–, per presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat una sol·licitud argumentada sobre els aspectes específics del TFG que, al teu parer, no han estat adequadament valorats per el tutor/revisor. Tingues en compte que no s'atendran les reclamacions que no presentin la constància documental d'haver fet la revisió ordinària (una còpia dels informes d'avaluació) i no justifiquin de manera raonada la necessitat d'una nova revisió. Les peticions incoherents, injustificades o poc argumentades seran desestimades. Per a més informació, podeu llegir les “Instruccions sobre la revisió extraordinària de la qualificació final de la Facultat de Ciències de la Comunicació” aprovades en la Junta del 5 de maig de 2016.
 
39. Si entre un estudiant i un professor sorgeix un conflicte referent a algun aspecte del TFG, què es pot fer?
Si sorgeix un conflicte, l'alumne o el professor han de intentar en primer lloc parlar entre ells per intentar solucionar-lo. Si no es resol, l'alumne pot recórrer a la persona encarregada dels TFG de cada Departament o al Coordinador de la seva titulació. En el cas de què s'adreci al Coordinador, aquest haurà de consultar també amb el Departament del professor tutor. Si encara no se soluciona, el Coordinador del grau o el Departament exposarà el conflicte al President de la Comissió d'Avaluació del TFG, que pot decidir sobre el conflicte o traslladar-lo a la Comissió d'Avaluació del TFG.
 
40. Si es suspèn el TFG, es pot aprofitar la feina feta per a la següent vegada que es matricula el TFG?
Sí, sempre que el nou tutor, sigui o no el mateix, hi estigui d’acord.
 
41. Si un professor detecta plagi, es suspèn el TFG?
Sí, amb un zero. Segons l'article 116.10 de la normativa acadèmica de la UAB, "En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació́, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir"
 
42. Què s’entén per plagi?
Segons el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), plagi és, en la seva segona accepció, "Part d’una obra d’altri inserida en la pròpia sense indicació de la font". Per més informació, podeu consultar la web del servei de biblioteques dedicada a les citacions i a la bibliografia.
 
Distribució de l'activitat docent
 
43. Quantes tutories i/o hores estan planificades?
El TFG es desenvoluparà a partir de sessions de tutoria amb pautes de treball marcades pel tutor assignat a cada estudiant a l’inici de curs. El temps mínim que ha de dedicar un professor a les activitats de supervisió d’un alumne de TFG inclosa l'avaluació, la revisió d'altres TFG i la presentació oral és de 15 hores.
 
44. Qui pot ser tutor o revisor del TFG?
Qualsevol professor a temps complet o associat de l'àrea de coneixement.
 
45.Quina és la càrrega docent per cada treball dirigit?
Segons el model de dedicació docent aprovat en Consell de govern i a partir dels 12 crèdits que té el TFG a la nostra facultat, és de 15 hores de seguiment, que inclou les tutories, l'avaluació i la presentació oral.
 
46. Quines són les funcions del professor tutor?
 
  • Participar a les sessions de formació específiques sobre el TFG organitzades des del Deganat.
  • Ajudar l’estudiantat a delimitar el TFG, establint objectius realistes en iniciar el procés.
  • Ajudar l’estudiantat a fixar una planificació i un ritme de treball adequats.
  • Supervisar l’estudiantat en la consecució dels objectius establerts.
  • Facilitar a l’estudiantat l’accés als recursos necessaris per al desenvolupament de les competències vinculades al seu TFG.
  • Avaluar l’estudiantat en l’assoliment de les competències vinculades al TFG.
  • Dins els terminis establerts, introduir a l’aplicatiu indicat les valoracions obtingudes per l’estudiant en el TFG.
  • Formar com a revisor de diferents treballs de fi grau en una ràtio de 1 a 1 (1 revisor per cada treball tutoritzat).
Inici Mapa del Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona