A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Avaluació  Practicum i treball de fi d'estudis 
Proces i Convocatòries
Revisió d'avaluació
Avaluació davant d'un tribunal
 Practicum i treball de fi d'estudis 
Convocatòria extraordinària de fi d'estudis
Avaluació per compensació
Normativa

Practicum i treball de fi d'estudis


Pràctiques externes i Pràcticum
Per a la realització de les pràctiques es requerirà el conveni corresponent de cooperació amb l'empresa o institució on es duguin a terme. L'avaluació es realitzarà d'acord amb els criteris fixats a la guia docent, tenint en compte la memòria que ha de presentar l'estudiant, que haurà de ser avaluada pel tutor intern a partir de l'informe del tutor extern.

Treballs finals d'estudis
La informació sobre els treballs de final de grau i de màster haurà de fer-se pública a la guia docent i contenir la informació següent:


a. Els criteris a partir dels quals els serà avaluat el treball.
b. Les activitats programades de seguiment i tutoria del treball.
c. El format en què s'haurà de presentar el treball (estructura, extensió o suports documentals).
d. La data límit de presentació del treball.
e. Els procediments de revisió.


L'avaluació del treball serà sempre individual, encara que l'activitat s'hagi realitzat col·lectivament.

Treball de Fi de Grau        
Els estudis de grau han de concloure amb l'elaboració i presentació d'un treball que permeti una avaluació global de les competències associades al títol. El treball de fi de grau es realitza sempre al darrer curs.

Treball de Fi de Màster
Consisteix en l'elaboració d'una memòria escrita i la seva exposició pública davant una comissió nomenada per la comissió del màster. Per a la qualificació final es podran tenir en compte també altres consideracions addicionals, com ara l'avaluació de la memòria per part d'un ponent, l'informe del director o tutor del treball o l'informe de l'entitat externa on es desenvolupa si és el cas.

 

 

 

 
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona