UAB

Pràctiques

Coordinadora: Dra. Judith Gifreu Font

El programa de pràctiques externes de la Facultat de Dret va néixer amb la idea fonamental que els/les alumnes tinguin ocasió d’acostar-se a la realitat del Dret dins els àmbits jurídics, tant de l’empresa privada com d’entitats públiques. 
El desenvolupament d’aquestes pràctiques es fa mitjançant una assignatura optativa de 12 crèdits, la qual queda distribuïda en temps i horari segons les necessitats de l’entitat que acull als/a les alumnes, amb la recomanació que el període total no superi els dos mesos, per tal que el rendiment de les hores en pràctiques sigui prou efectiu. Es tracta de pràctiques no remunerades, que segons la legislació aplicable, acrediten que no hi ha relació laboral entre l’estudiant i l’entitat de destí, i que des de la perspectiva formativa de l’estudiant serveixen per oferir una visió pràctica d’alguns àmbits jurídics.
Per tal que l’estudiant pugui dur a terme les seves pràctiques és preceptiva l’existència d’un conveni entre la facultat i l’entitat en qüestió. Actualment, la facultat té conveni amb més de 360 entitats, entre les que es troben nombrosos despatxos d’advocats, notaries, ajuntaments, oficines judicials, fiscalia, advocacia de l’Estat, serveis jurídics de diferents associacions, per citar-ne algunes. Així mateix, la Facultat de Dret té convenis amb institucions i despatxos d’advocats d’arreu del món, per a possibilitar que l’alumne pugui fer les seves pràctiques a l’estranger.
Una vegada efectuades les pràctiques, l’alumne/a lliurarà una memòria de les mateixes a la Facultat. Igualment, el/la tutor/a de l’entitat de destí  omplirà  una fitxa de valoració on  farà constar una proposta de nota que s’inclourà dins l’expedient acadèmic l’estudiant.