Activitats amb reconeixement acadèmic de crèdits

La UAB t'ofereix la possibilitat d'obtenir crèdits acadèmics reconeguts en els estudis de grau. Si vols saber quines són totes les activitats que pots reconèixer, consulta el cercador d'activitats amb reconeixement acadèmic.

Pots descarregar-te el formulari per sol·licitar el reconeixement en aquest enllaç i, a continuació, t'oferim informació dels diversos serveis i entitats vinculats a la UAB que proposen aquestes activitats dins els àmbits de la participació, esport o terceres llengües.

 

Ocupabilitat


Servei d'Ocupabilitat de la UAB

El Servei d’Ocupabilitat centra la seva tasca en orientar, acompanyar i donar suport a l’alumnat i les persones titulades de la UAB, en relació amb l’ocupabilitat i la inserció laboral. Organitza activitats focalitzades en el coneixement del món sociolaboral que proporcionin els mitjans i l’orientació professional especialitzada per a la millora de l’ocupabilitat des de la responsabilitat social.
 
Pots consultar aquest enllaç per obtenir més informació sobre els tallers que organitzen.


Participació

Diferents entitats i programes de la UAB que treballen en l'àmbit de la participació proposen activitats culturals, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil que estan reconegudes com a crèdits acadèmics.

Fundació Autònoma Solidària (FAS)

La FAS contribueix en la construcció d'una universitat més solidària i més compromesa amb la realitat social, mitjançant la participació voluntària de la comunitat universitària. Organitza a la UAB activitats per promoure la transformació social.

Pots consultar la pàgina de la FAS per informar-te del conjunt d'activitats que organitzen.

Observatori per a la Igualtat

L’Observatori per a la Igualtat es dedica a l'estudi i la diagnosi de les desigualtats a la universitat i a l'elaboració de propostes d'actuació encaminades a corregir-les. Una de les tasques principals és la sensibilització i la creació d’un estat d’opinió en relació amb aquesta temàtica. S'organitzen diverses activitats de sensibilització i de promoció de la participació de la comunitat per a la creació d'una universitat més inclusiva.

A la pàgina de l'Observatori tens més informació del material que ofereixen i les tasques que desenvolupen.

Unitat de Cultura en Viu

Programa de producció, creació i promoció cultural de la UAB. S'ha construït des de l'atenció a les necessitats de la comunitat universitària i el suport a l'acadèmia. És per això que les activitats estan centrades a incentivar la creativitat, el desenvolupament del sentit crític i l'apropament als processos de creació i gestió artística.

Uneix-te als grups estables i informa’t de la resta d’activitats que organitza Cultura en Viu.

Unitat de Dinamització Comunitària

Aquest programa té per objectiu fomentar la participació més enllà de les aules, afavorint el creixement i consolidació del teixit associatiu, així com donant suport a la representació estudiantil. A més a més, es desenvolupa una programació estable per tal de dinamitzar la comunitat a través d’activitats que treballen per la internacionalització i la creació de xarxes.

A la pàgina de Dinamització Comunitària trobaràs més informació sobre les activitats que organitzen.

 

Servei d'Activitat Física (SAF)

El Servei d'Activitat Física (SAF) és el gestor de les instal·lacions esportives de la UAB i qui organitza i promou la pràctica d'activitat física a la universitat.

El SAF ofereix cursos relacionats amb la salut i l'activitat física, pots trobar-ne tota la informació a la pàgina web del SAF.

 

Terceres llengües

Pots obtenir reconeixement acadèmic addicional per la formació en terceres llengües.

Pots consultar les equivalències del nivell B1 o superior dels certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany i italià) a les taules publicades per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC). Per altra banda, si has realitzat algun curs sense aconseguir el certificat abans d'estudiar a la UAB, caldrà que facis una prova de nivell.
Si disposes d'un certificat d'idiomes obtingut abans de cursar els teus estudis a la UAB el podràs reconèixer.

RECONEIXEMENT DE L'ANGLÈS

Sempre i quan l'activitat o assignatura no pertanyi a una titulació orientada a la formació en aquesta llengua o bé formi part d'un mínor en formació de llengües, podràs obtenir el reconeixement en el següents casos:

RECONEIXEMENT  D'ALTRES LLENGÜES I SISTEMES DE COMUNICACIÓ

  • Cursos de llengua de signes i del sistema de lecto-escriptura Braille, superats a institucions reconegudes pels departaments competents en matèria d'educació, a raó d'1,5 crèdits per cada nivell superat.

RECONEIXEMENT PER LA FORMACIÓ EN CATALÀ
 

  • Nivell C2 de Català, 3 crèdits.

RECONEIXEMENT  D'ALTRES LLENGÜES ESTRANGERES
  • Estada en una universitat estrangera dins d'un programa de mobilitat, cursant un mínim de 30 cr. en d'altres llengües estrangeres.
  • Per al reconeixement de crèdits per activitats formatives que impliquin una millora en el domini d'altres llengües estrangeres, s'aplicaran els mateixos criteris que els definits per a la formació en anglès, sempre que es tracti de la llengua estrangera amb què has accedit a la universitat mitjançant les PAU.
  • Per la formació en una llengua estrangera diferent d'aquella amb què has accedit a la universitat mitjançant les PAU, pots reconèixer 3 crèdits per cada nivell superat, d'acord amb l'escala de nivells del Servei de Llengües de la UAB i a partir del nivell 1 d'aquesta escala.