Sol·licitud de tesi doctoral en règim de cotutela internacional

La UAB podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la realització de tesis doctorals en règim de cotutela internacional. En aquest cas, els doctorands faran els seus treballs sota el control i la responsabilitat d’un director o directora de tesi doctoral en cadascun dels dos centres signants del conveni.

Només es podran signar acords durant el primer any de realització de la tasca investigadora, comptant com a data d’inici la d’admissió al programa de doctorat de la UAB. Has de tenir en compte que el temps aproximat de tramitació de la cotutela és de sis mesos. Per tant, cal que iniciïs el tràmit, presentant la sol·licitud a l'Escola de Doctorat, amb la suficient antelació.

En finalitzar el procés de defensa d'una tesi doctoral en règim de cotutela internacional, el doctorand/a podrà disposar de dos títols de doctor/a, un per cada centre, d'acord amb les condicions conveniades entre les dues institucions.

 

1
 

En primer lloc has d'acordar amb l'altra universitat els aspectes bàsics del conveni, tenint en compte que:
  • Temps d'estada a cada universitat: l'estada mínima a cadascuna de les universitats ha de ser de sis mesos, durant tot el període de realització de la tesis. Aquest temps pot ser fraccionat en els diferents cursos.
  • Pagaments: independentment del que demani l'altra universitat, les taxes administratives s'han de pagar cada curs acadèmic a la UAB. Les taxes acadèmiques poden ser pagades alternativament a cada universitat, d'acord amb el que es fixi al conveni.
  • Idioma de la tesi: tant en la redacció com en la defensa, l'idioma ha de ser una de les llengües acceptades per la universitat on es fa la defensa i s'ha d'acompanyar d'un resum en una de les llengües acceptades per l'altra universitat.
  • Composició del tribunal: entre tres i vuit membres més dos o tres suplents. La majoria de membres han de ser externs a les dues universitats. Els directors només poden formar part de tribunals de 5 o més membres.
  • Lloc de defensa de la tesi: has d'acordar si es farà a la UAB o a l'altra universitat.

Per facilitar el tràmit, et recomanem que utilitzis un dels nostres models (disposes de les versions català-anglès, català-francès i català-castellà al final d'aquesta pàgina), ja que contenen tota la informació necessària per signar la cotutela. No obstant això, també és possible, en alguns casos, utilitzar els models que et faciliti l'altra universitat. En aquests darrers casos, el termini de tramitació probablement s'allàrgarà, per la qual cosa caldrà presentar la sol·licitud amb més antelació.

2
 

Presenta a l'Escola de Doctorat una "Sol·licitud per fer una cotutela" (descarregable al final d'aquesta pàgina) dirigida a la Junta Permanent de l'Escola de Doctorat de la UAB (cal demanar cita prèvia).

Reserva cita prèvia a l'Escola de Doctorat

Si no pots venir personalment, pots autoritzar una altra persona a que entregui el document. Hauràs de fer-li una autorització per escrit on indiquis que l'autoritzes a realitzar el tràmit, adjuntant-hi el teu document d'identitat (DNI, NIE, passaport) més el document de sol·licitud.

La sol·licitud ha de ser original i estar signada per totes les persones indicades i l'has d'acompanyar de la proposta de conveni, per tal que des de l'Escola de Doctorat el revisem i li donem el vistiplau i se't resolgui la sol·licitud.

Per a consultes que no estiguin resoltes en aquesta pàgina, pots dirigir-te a: ed.comissions@uab.cat

3

Un cop resolta la sol·licitud per la Junta Permanent, podrà començar el procés de signatura, amb el suport de la Unitat Tècnica de Doctorat. Has de tenir en compte el nombre d'exemplars del conveni que et demani cada universitat.

  • Si s'inicien les signatures per la UAB, un cop aconseguides aquestes, s'enviaran tots els originals del conveni a l'altra universitat per aconseguir la resta de firmes. Quan estigui totalment signat, perquè la cotutela sigui vàlida caldrà que ens arribi, en el termini màxim de 6 mesos des de la data de resolució, un original complert.
  • Si s'inicien les signatures per l'altra universitat, quan ens arribi el conveni parcialment signat es completaran les signatures per part de la UAB i s'enviarà a l'altra universitat els originals que corresponen.
  • El/la doctorand/a té dret a tenir un dels originals.

A partir d'aquest moment, continuaràs l'elaboració de la tesi doctoral en les mateixes condicions generals dels doctorands de la UAB atenent, això sí, les especificitats del conveni de cotutela en tots els procediments que hi estiguin afectats, com ara els pagaments, el seguiment, el dipòsit o la defensa.

4

Caldrà haver justificat en el teu expedient, com a mínim, la realització de les activitats següents:

  • 62-Cotutela_Estada de recerca a la UAB
  • 63-Cotutela_Estada de recerca en centres estrangers, públics o privats

Per fer la gestió d'activitats, consulta el tutorial d'autoservei de la UAB.

Finalment, davant una única defensa de tesi doctoral, i segons els acords particulars del conveni, les universitats et lliuraran sengles títols de doctor/a un cop hagis fet a cada universitat els tràmits específics per a l'expedició del títol. La UAB inclourà a l'anvers del títol de doctor/a la diligència de "Tesi en règim de cotutela" amb la indicació de la universitat amb la qual s'ha fet la cotutela.

En el cas que hi hagi normatives de rang superior a la UAB que regulin les cotuteles, els acords previstos podrien quedar afectats per aquestes, com en els aspectes de lliurament de títols, composició del tribunal, etc.

 

Si no has trobat en aquesta pàgina la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.comissions@uab.cat.

 

Sol·licitud per fer una tesi en règim de cotutela internacional
Model de conveni per a tesi en cotutela internacional (català-anglès)
Model de conveni per a tesi en cotutela internacional (català-francès)
Model de conveni per a tesi en cotutela internacional (català-castellà)