Treball Campus > Estudiants i titulats > Convocatòria beques pràctiques 2016/2017 > Sol·licitud, documentació i resolució

Convocatòria
 Sol·licitud, Documentació i Resolució 


1. Formulari de sol·licitud
2. Documentació requerida
3. ResolucióRESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA


Resolució Quarta convocatòria

NOU!! 4ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa Propi Pràctiques, curs 2016-2017.Resolució Tercera convocatòria

3ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa Propi Pràctiques, curs 2016-2017.


Resolució Segona convocatòria

2ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa Propi Pràctiques, curs 2016-2017.


Resolució Primera convocatòria

1ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa Propi Pràctiques, curs 2016-2017.


Les sol·licituds del programa Erasmus+ Pràctiques que inicien les seves estades pròximament poden procedir a preparar la documentació d’inici d’estada. Recordem que les estades amb beca zero poden obtenir finançament en posteriors convocatòries si realitzen la documentació del programa.

Les sol·licituds del Programa Propi Pràctiques seleccionades poden iniciar la documentació d’alta de la beca que trobaran a l'apartat 2. Documentació requerida.
Les persones amb sol·licitud en la llista d’espera figuren per ordre de puntuació obtinguda i queden en aquesta situació a l’espera de renúncies de les persones admeses. En cas de vacants el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà als candidats. S’informa també, que les sol·licituds en llista d'espera poden realitzar l’estada a través de “beca zero”, és a dir, tramitar la documentació necessària del programa sense finançament per obtenir el reconeixement acadèmic i poder presentar-se de nou a properes convocatòries.
Les persones amb sol·licitud exclosa en l’apartat d’observacions poden veure'n el motiu.
1. Formulari de sol·licitud

El període i el formulari de sol·licitud de les places de mobilitat per ambdós programes roman permanentment obert, des de la publicació de la convocatòria, el 9 de maig de 2016, fins a l’1 de febrer de 2017. El procediment de presentació de sol·licituds serà a través del següent formulari en línia:

En aquest formulari caldrà complimentar les dades requerides i adjuntar en el moment de sol·licitud la documentació acreditativa que consta en l’apartat 2. Documentació requerida.
 

Tornar a dalt2. Documentació requerida

Tota la documentació de la convocatòria s’ha de tramitar de manera electrònica. Tan sols cal conservar durant l’estada i entregar al Servei d'Ocupabilitat, presencialment o per correu postal (Servei d'Ocupabilitat de la UAB, edifici N, baixos, 08290 Cerdanyola del Vallès), en format original, els dos documents en què consta i es demana expressament.
A continuació, es detallen els documents requerits en cada moment del procés:

a) En el moment de fer la sol·licitud
La sol·licitud es formalitza a través d’un formulari en línia en què cal completar la informació demanada i adjuntar la documentació obligatòria següent:

  • Document de conformitat de la facultat o el centre adscrit, amb les signatures corresponents.
  • Document d’acceptació de l’entitat d’acollida signat o un correu electrònic de l’entitat d’acollida, on consti explícitament l’acceptació de l’estada, el nom i els cognoms de l’estudiant, les dates en les quals es farà l’estada i les dades de l’empresa o institució on es durà a terme l’estada.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Expedient baremat de les titulacions anteriors (només per a estudiants de màster i doctorat que no hagin cursat aquests estudis previs a la UAB).
  • Document de compromís per optar a la Menció de Doctor Internacional (només per a estudiants de doctorat).
Addicionalment, per apujar nota en el procés de selecció es pot aportar:
  • Acreditació del coneixement de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida i/o del país on es faci l’estada.
  • Acreditació del coneixement d’anglès (vàlid per a tots els països). Per a més informació podeu consultar l’annex 2.


b) A partir de la data de la resolució i, com a mínim, quinze dies abans d’iniciar l’estada
Els participants de cada programa, tant si han obtingut finançament com si no n’han rebut (Beca Zero), per poder tenir l’empara i estar dins del marc del programa al qual han optat, han de presentar obligatòriament la documentació degudament completada que es detalla a continuació:

Quan l’estudiant fa entrega d’aquesta documentació, el Servei d'Ocupabilitat elabora el conveni per a cada persona beneficiària i l’envia a través del correu electrònic. Aquest conveni l’estudiant l’ha de retornar com a mínim tres dies abans de l’inici de l’estada a través del correu electrònic. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques ha d’estar signat per l’estudiant. En el cas del Programa Propi de Pràctiques ha d’estar signat per l’estudiant i pel degà/na o pel coordinador/a de titulació de la seva facultat o centre adscrit.

  • Conveni de pràctiques signat, en el cas de les estades d’Erasmus+ Pràctiques.

c) Durant l’estada i, com a màxim quinze dies després d'haver iniciat l'estada
En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:

En el marc del Programa Propi Pràctiques:

Aquesta documentació és necessària per a poder efectuar el primer pagament corresponent al 70% de la beca.


e) En finalitzar l’estada i, com a màxim, tres setmanes desprès de la data final d’estada
En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:

En el marc del Programa Propi Pràctiques:

  • Arrival and Attendance Certificate (cal entregar el document original degudament completat).
  • Conveni de pràctiques (cal entregar el document original degudament completat).

L’endarreriment en els terminis de presentació de la documentació justificativa de la mobilitat suposa l’endarreriment en el pagament de l’ajut econòmic corresponent. La no-presentació de la documentació justificativa de la mobilitat suposa el reintegrament de la totalitat de l’ajut percebut per l’estudiant. En cas que no es presenti algun dels documents, l’estudiant no pot gaudir del reconeixement corresponent a la mobilitat.

Tornar a dalt


3. Resolució

En el quadre següent es concreta i es resumeix la informació relativa al calendari de la convocatòria, les dates de resolució i la distribució de les places:

  Data límit de sol·licitud Data de resolució Distribució de places
Primera resolució 1.6.2016 15.6.2016 40 %
Segona resolució 1.9.2016 15.9.2016 30 %
Tercera resolució 1.11.2016 15.11.2016 20 %
Quarta resolució 1.2.2017 15.2.2017 10 %
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals fa pública la proposta d’adjudicació de les places i de la llista d’espera. Els participants que en la resolució quedin en llista d’espera amb Beca Zero, facin l’estada i presentin la documentació requerida, poden cursar de nou la sol·licitud a través del formulari (sense la documentació addicional) per obtenir finançament en resolucions següents.
Les estades no es poden iniciar fins, com a mínim, el dia següent de la data de resolució. Aquells estudiants que vulguin iniciar-la immediatament després de la resolució, han d’enviar al Servei d'Ocupabilitat la relació de documents necessaris que consten en l’apartat de 2. Documentació requerida com a mínim quinze dies abans d’iniciar l’estada.

Tornar a dalt

 


 

Servei d'Ocupabilitat UAB
Plaça Cívica. Edifici N. Baixos
occupational.mobility@uab.cat
Telèfon: 93 581 4890

i també

A les Oficines d'Intercanvi de cada centre
 

Mobilitat i intercanvi UAB Mobilitat i intercanvi UAB

 

ACCIÓ Generalitat ACCIÓ Generalitat

 

ICEX ICEX

 

Stages Parlament Europeu Stages Parlament Europeu

 

Stages Comissió Europea Stages Comissió Europea

 

Stages Nacions Unides Stages Nacions Unides

 

Vulcanus in Japan Vulcanus in Japan

 

Contacta amb nosaltres Contacta amb nosaltres

 

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona