Treball Campus > Estudiants i titulats > Característiques i formalització

Convenis de pràctiques extracurriculars


Què són?

Són els documents mitjançant els quals es regulen les condicions que vinculen els estudiants, les entitats col·laboradores (empreses i institucions) i la Universitat per a la realització d'estades de pràctiques externes d’estudiants universitaris en empreses o institucions, o a la pròpia universitat. Aquestes estades de pràctiques estan regulades pel Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, i per la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB.

Característiques:

 • L'objectiu de les estades de pràctiques a les entitats col·laboradores és que els estudiants puguin aplicar i completar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici de les activitats professionals, facilitin la seva empleabilitat i fomentin la seva capacitat d'empreneduria.
 • Han de tenir establert un Projecte Formatiu, segons el model aprovat per la UAB, on s'especifiquin, entre d'altres aspectes, les tasques en què col·laborarà l'estudiant, ja que li han de proporcionar uns coneixements pràctics de la seva professió futura; és a dir, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.
 • Han de contemplar la figura d'una persona tutora de l'entitat col·laboradora, amb els coneixements adients, que ha de definir el Projecte Formatiu, vetllar per la formació de l'estudiant i avaluar-lo realitzant un informe al final de l’estada, que enviarà a Treball Campus en un termini màxim de 15 dies.
 • No se'n deriven obligacions pròpies d'un contracte laboral. La relació que s'estableix és acadèmica i no laboral.
 • Es contempla que l'estudiant rebi de l'empresa o institució l'aportació d'una quantitat en concepte de borsa o ajut a l'estudi que té una retenció mínima del 2% de l'IRPF
 • En cas que hi hagi borsa o ajut a l'estudi, l'empresa/institució ha de donar d'alta l'estudiant al Règim General de la Seguretat Social, tal i com s'estableix en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, ja que aquestes estades cotitzen a la Seguretat Social. Per veure les instruccions de l'alta i la cotització cliqueu aquí i per veure els imports de les cotitzacions que s'han d'aplicar, cliqueu aquí.
 • Els estudiants aporten una assegurança que cobreix la responsabilitat civil de la seva estada de pràctiques.
 • El nombre d’hores setmanals recomanat és de 20-25, en cas de ser superior s’estudiarà la compatibilitat acadèmica.
 • La durada màxima de l'estada és de 750 hores en un any acadèmic, en horari compatible amb els estudis. L'any acadèmic 2015-2016 comença el 07/09/2015 i acaba el 09/09/2016. L’any acadèmic 2016-2017 comença el 05/09/2016 i acaba el 08/09/2017.
 • L’estudiant, en finalitzar la seva estada de pràctiques, haurà de realitzar una memòria final , que lliurarà a Treball Campus en un termini màxim de 15 dies.
 • La tramitació dels convenis es fa mitjançant l'aplicació de gestió Nexus i és imprescindible entrar les dades com a mínim 6 dies laborables anteriors a la data d'inici de l'estada de les pràctiques per a les entitats col·laboradores i 20 dies per a la mateixa UAB (sempre i quan es compleixin tots els requisits establerts).

Requisits:

 • Tant l'estudiant com l'empresa/institució han d'estar inscrits a NEXUS, l'aplicació de gestió de la intermediació laboral i de pràctiques de Treball Campus.
 • Els estudiants han de tenir matrícula vigent i l'expedient acadèmic obert l'any acadèmic en el qual volen realitzar l'estada de pràctiques i han d'acreditar l'assegurança complementària que cobrirà la responsabilitat civil (la poden sol·licitar des de la gestió acadèmica del seu centre o directament al web de l'asseguradora).
 • Els estudiants de Grau han d'haver superat almenys 120 crèdits de la titulació vigent i els estudiants de llicenciatures i enginyeries cal que tinguin superat almenys el 50% dels crèdits de la titulació que estan cursant.
 • L’estudiant haurà d'haver lliurat a Treball Campus les memòries finals dels convenis anteriors formalitzats.
 • Les empreses/institucions que hagin formalitzat convenis amb anterioritat, hauran d'haver lliurat els informes abans de formlitzar convenis nous.
 • La Normativa de Pràctiques de la UAB estableix que l’ajut a l’estudi per a pràctiques no curriculars ha de ser d’un mínim de 5€/hora. En aplicació d’aquesta normativa, Treball Campus no publicarà ofertes de pràctiques ni gestionarà convenis que no compleixin aquest requisit.


Per a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça Convenis.tc@uab.cat


Com es formalitza un conveni?

Hi ha dues vies per poder accedir-hi, segons si l'estudiant disposa o no d'empresa o institució on realitzar les pràctiques: 1) si l'estudiant ja disposa d'una empresa, institució o departament, àrea o servei de la UAB on fer l'estada de pràctiques, només caldrà que l'entitat col·laboradora entri les dades del conveni directament a NEXUS per iniciar la gestió del mateix. Prèviament, tant l'empresa o institució com l'estudiant, hauran d'estar inscrits a Nexus 2) En cas de no disposar d'empresa o institució, l'estudiant haurà de fer la inscripció a través de l'aplicació Nexus. Treball Campus gestionarà les ofertes i demandes en funció de cada perfil professional i, un cop seleccionat l'estudiant per part de l'empresa o institució, es farà la gestió del conveni mitjançant la mateixa aplicació.

Per a  qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l'adreça Treball.Campus@uab.cat


* En cas de voler fer pràctiques a altres països, consulteu l'apartat de Mobilitat Internacional d'aquest web.
 

Contacta: Servei d'Ocupabilitat

+34 93 581 28 00

Edifici N, Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

s.ocupabilitat@uab.cat

2017 Universitat Autònoma de Barcelona