Comissió d'Investigació

Òrgan i competències

1. Correspon a la Comissió d'Investigació:

a) Aprovar i resoldre les convocatòries d'ajuts de recerca.
b) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l'aplicació de les normatives aprovades en matèria d'investigació pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d'acord amb els principis generals establerts respecte d'aquesta qüestió.

2. Correspon a la Comissió d'Investigació, per delegació del Consell de Govern:

a) Aprovar la creació, la modificació i la supressió de grups de recerca.
b) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.

3. Correspon a la Comissió d'Investigació elaborar i aprovar propostes, que ha de ratificar el Consell de Govern, pel que fa a:

a) Reconeixement d'unitats de recerca associades a la UAB.
b) Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern.

4. Correspon a la Comissió d'Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:

a) Programació i línies generals de la recerca.
b) Creació, modificació, supressió d'instituts universitaris propis i centres d'estudis i de recerca.
c) Disposicions normatives en matèria d'investigació.
d) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la Comissió.


Documents relacionats

Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern (pdf) 

Composició de la Comissió d'Investigació

PRESIDENT
Sànchez Bonastre, Armand Vicerector de Recerca i de Transferència
Membres per raó del càrrec
Lafuente Sancho, Javier Vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics
Martínez Muñoz, Màrius Vicerector de Relacions Internacionals
Martínez Flores, Iván Vicegerent de Recerca
Directores o directors de departaments o d'instituts
Xamena López, Noel Director del Departament  de Genètica i de Microbiologia
Suplent:
Ariño Carmona, Joaquin
Director del Departament de de Bioquímica i de Biologia Molecular
Claveria Nadal, Montserrat Directora del Departament  d’Art i de Musicologia
Suplent: Ferrús Antón, Beatriz
 
Directora del Departament de Filologia Espanyola
Ventura Oller, Montserrat  Directora del Departament d'Antropologia Social i Cultural
Suplent: Creel, Michael

 
Director del Departament d'Economia i d'Història Econòmica
José Cunilleras, Eduard Director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Suplent:
Mur Sierra, Antonio
Director del Dept. Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Ventura Zamora, Salvador Director de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina ( IBB )
Suplent:
Martín Artiles, Antonio
Director de l'Institut d'Estudis del Treball (IET)
Professores o professors
Molina González, José Luis Professor del sector A - àmbit ciències socials
Molinero Ruiz, Carme Professor cap de grup - ciències humanes
Navarro Acebes, Xavier Professor cap de grup -  ciències de la salut
Vacant Professor del sector B -  ciències experimentals i tecnologies
Estudiants
Carracedo Recasens, Robert Estudiant de postgrau, que pertany al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF)
Vacant Membre del Consell d'Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot
Col·lectius d'investigadors
Chillón Rodríguez, Miguel Representant dels Col·lectius d'Investigadors Ramon y Cajal i ICREA
Representants dels agents socials
Orero Clavero, Pilar Representant de la Junta PDI
Moreno Martínez, Adoración Representant del Comitè d'Empresa del Personal Docent i Investigador laboral