La política de Qualitat del SERVEI DE BIBLIOTEQUES és la d'aconseguir la satisfacció de les necessitats dels seus usuaris d'acord amb els objectius i els paràmetres establerts en la seva Carta de Serveis, en les millors condicions d’eficiència i eficàcia.

En concret, es tracta de:

  • Mantenir un sistema de Gestió de la Qualitat que proporcioni el mecanisme per assolir les expectatives dels usuaris i els compromisos assumits en la Carta de Serveis i que sigui conforme als requeriments de la norma UNE EN ISO 9001.
  • Garantir la millora contínua de tots els seus processos a través de la selecció, la formació i la participació de tot el seu personal en la implantació del sistema de Qualitat.
     
Política de Qualitat
Carta de serveis (pdf) (pdf: 12MB MB)
Pla Estratègic 2015-2018 (pdf: 0.68 MB)
Enquestes de satisfacció dels usuaris
Indicadors de Qualitat. Evolució anual (pdf MB)
Certificat ISO 9001 del Servei de Biblioteques (pdf: 0.16 MB)
Catàleg
Cerca a:

Web mòbil

 Les biblioteques de la UAB (vídeo) Accés des de fora de la UAB als recursos digitals Pregunt@ Servei d'informació de les biblioteques - UAB