Grupo de Biodegradación de Contaminantes Industriales y Valorización de Residuos (2014 SGR 476)


Investigadora Responsable: Dra. M. Teresa Vicent Huguet (orcid).

Miembros del Grupo

Investigadores: Dra. Gloria Caminal (orcid), Dra. Montserrat Sarrà (orcid), Dra. Paqui Blanquez (orcid) i Dr. Ernest Marco-Urrea (orcid).

Investigadores post-doctorals: Lucia Martín (contratada).

Investigadores pre-doctorales: Guillem Llorens (Contractat FPI), Andrea Hom (Becaria FI), Francesc Castellet (PIF UAB), Siti H Mortan (Becaria govern Malaisia), Josep Anton Mir (PIF UAB), Maria Josefina Toran (PIF UAB), Alba Trueba (Contractada FPI).

Técnica de Soporte a la investigación:  Lucia Delgado

Descripción de las líneas de inveastigación

L’objectiu general de recerca és desenvolupar processos de biodegradació de contaminants d’origen industrial presents tant en efluents  com en sediments o sòls.

Aquests contaminants, en general, tenen com a característica comú una baixa biodegradabilitat en processos biològics convencionals, per tant hem centrat la recerca en desenvolupar processos que utilitzen els microorganismes adequats per a cada cas: bacteris anaerobis, fongs i algues. En els darrers anys, el grup s’ha especialitzat en la utilització de fongs ligninolítics ja que presenten un ampli sistema enzimàtic inespecífic, capaç de degradar diversos tipus de contaminats, tant prioritaris com emergents en efluents. A més, els nostres estudis també inclouen la recerca de processos de bioremediació d’aigües subterrànies utilitzant bacteris dehalorespiradors per transformar compostos orgànics halogenats en compostos innocus. En el cas de les microalgues desenvolupem processos en els que estudiem l’assimilació de nutrients i la degradació de contaminants emergents en efluents com aigües residuals urbanes i digestat. En tots els processos s’intenta tancar el cicle dels residus i obtenir aigua depurada per a la seva reutilització. Aquest aspecte és especialment important amb els processos utilitzant microalgues, ja que són processos de baix cost i la metanització posterior de les microalgues produïdes permet obtenir energia a partir d’un residu, i resulta un balanç econòmicament favorable i ambientalment sostenible.
 
La recerca avarca des de coneixements bàsics  fins el disseny del reactor més adient per tractar una determinada matriu contaminada.

Proyectos destacados (últimos 10 años)

 • Desarrollo de procesos para la degradación por hongos de contaminantes orgánicos persistentes y emergentes en aguas. MICINN  (CTM2007-60971/TECNO). Entidad participante: Dep. Ingenieria Química (UAB). 01/10/2007 al 30/09/2010 . Importe: 252 890,00 €
 • Presencia de contaminantes orgánicos prioritarios y emergentes en lodos de EDAR y su biodegradación por hongos. Ministerio de Medio Ambiente y MR y M  (nº ref 010/PC08/3-04.1). Entidades participantes: Dep. Enginyeria Química (UAB) y CSIC-Inst de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Desde mayo/2008 hasta diciembre 2010. Importe: 570910 € (UAB).
 • Tratamiento no convencional de degradación por hongos de fármacos en efluentes: desarrollo de proceso, monitorización y evaluación del riesgo (DEGRAPHARMAC). MICINN (CTQ2010-21776-C02-01). Entidades participantes: Dep. Ingenieria Química (UAB) e Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).  01/01/2011 al 31/12 2013. Importe: 231110,00 €(UAB)
 • Biotratamiento y estructura de la comunidad microbiana de Resíduos Sólidos Urbanos y lodos de EDAR. MICINN (AIB2010 PT-00169). Entidades participantes: Dep. Ingenieria Química (UAB) y Dep Biological Engineering (Univ do Minho.Braga. Portugal). 01/01/2011 al 31/12/2012. Importe: 5000€ (UAB)
 • Eliminación de nutrientes de aguas residuales mediante crecimiento de algas, seguido de codigestión anaerobia de la biomasa algal con lodos de EDAR o residuos agrícolas. AECID (ref AP/044810/11). Entidades participantes: Dep. Ingenieria Química (UAB) y Ecole Nationale d’Ingenieurs d’Sfax (Tunísia). 16/11/2011 al 15/11/2012. Importe: 15234.08€ (UAB)
 • Estudio de procesos de dihaloeliminación en sedimentos marinos y de agua dulce para su aplicación en bioremediación. Convocatoria APOSTA UAB. Entidad participante: Dep. Ingenieria Química (UAB). 01/02/2011 al 01/02/2013. Importe: 24650€  
 • Hongos, algas y bacterias en la degradación de fármacos. Depuración de efluentes de hospital por hongos” (H2PHARMA).  MINECO  (CTM 2013-48545-C2-1-R). Entidades participantes: Dep. Ingenieria Química (UAB) e Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA). 01/01/2014 al 31/12/2016. Importe: 183000,00 € (UAB)

Articulos destacados (últimos 10 años)

 • M. Badia-Fabregat; D. Lucas; M. Gros; S. Rodríguez-Mozaz; D. Barceló; G. Caminal; T. Vicent; 2015.  Identification of some factors affecting pharmaceutical active compounds (PhACs) removal in real wastewater. Case study of fungal treatment of reverse osmosis concentrate. J. of Hazardous Materials. 283, 663-671
 • A. Hom-Diaz, M. Llorca, S. Rodríguez-Mozaz, T. Vicent, D. Barceló,  P. Blánquez. 2015. Microalgae cultivation on wastewater digestate: β-estradiol and 17α-ethynylestradiol degradation and transformation products identification. J. Environmental Management. 135, 106- 113
 • L. Martín-González; S.H. Mortan; M. Rosell; E. Parladé; M. Martinez-Alonso; M. Gaju; G. Caminal; L. Adrian; E. Marco-Urrea. 2015. Stable Carbon Isotope Fractionation during 1,2-dichloropropane-to-propene transformation by an enrichment culture containing Dehalogenimonas strains and a dcpA gene. Environmental Science & Technology. 21; 49(14), 8666-74
 • C. Cruz-Morato; D. Lucas; M. Llorca; S. Rodriquez-Mozaz; M. Gorga; M. Petrovic; D  Barceló; T. Vicent; M. Sarrà; E. Marco-Urrea. 2014. Hospital wastewater treatment by fungal bioreactor: removal efficiency for pharmaceuticals and endocrine disruptor compounds. Science of the Total Environment. 493, 365-376
 • M. Badia-Fabregat; M. Rossell; G. Caminal; T. Vicent; E. Marco-Urrea. 2014. Use of stable isotope probing to assess the fate of emerging contaminants degraded by white-rot fungus. Chemosphere. 103, 336- 342
 • J.A. Mir-Tutusaus, M. Masis-Mora; C. Corcellas, E. Eljarrat; D. Barceló; M. Sarrà; G. Caminal, T. Vicent, C.E. Rodriguez-Rodriguez. 2014. Degradation of selected agrochemicals by the white-rot fungus Trametes versicolor. Science of the Total Environment. 500-501, 235- 242
 • C. Cruz-Morató, L. Ferrando-Climent, S. Rodriguez-Mozaz, D. Barceló, E. Marco-Urrea, T. Vicent, M. Sarrà. 2013. Degradation of pharmaceuticals in non-sterile urban wastewater by Trametes versicolor  in a fluidized bed bioreactor. Water Research, 47,  5200- 5210.
 • A. Folch, M. Vilaplana, L. Amado,  T. Vicent, G. Caminal. 2013. Fungal permeable reactive barrier to remediate groundwater in an artificial aquifer. J of Hazardous Materials, 262, 554- 560.
 • P. Rodríguez-Escales; E. Borràs; M. Sarrà; A. Folch. 2013. Granulometry and surfactants, key factors in desorption and biodegradation (T. versicolor) of PAHs in Soil and Groundwater. Water Air Soil Pollution. 224, 1422-1434
 • X. Gabarrell, M. Font, T. Vicent, G. Caminal, M. Sarrà, P. Blánquez 2012. A comparative life cycle assessment of two treatment technologies for the Grey Lanaset G textile dye: biodegradation by Trametes versicolor and granular activated carbon adsorption”  Int Journal of Life Cycle Assessment. 17,  613- 624
 • M. Badia-Fabregat, C. E. Rodriguez-Rodriguez, P. Gago-Ferrero, A. Olivares, B. Piña, M. Silvia Diaz-Cruz, T. Vicent, D. Barceló, G. Caminal, 2012. Degradation of UV filters in sewage sludge and 4-MBC in liqiud medium by the ligninolytic fungus Trametes versicolor . J of Environmental Management. 104, 114-120.
 • C. Rodriguez-Rodriguez, A.  Jelik, A. Pereira, D. Sousa, M. Petrovic, M. Alves, D. Barceló, G. Caminal, T. Vicent. 2012. Bioaugmentation of sewage sludge with Trametes versicolor in solid-phase biopiles produce degradation of pharmaceuticals and affects microbial communities. Environmental Science & Technology, 46, 12012-12020
 • L. Martin-Gonzalez, R. Castro, M. Alcina Pereira, M.M. Alves, X. Font, T. Vicent, 2011. Thermophilic co-digestion of organic fraction of Municipal Solid Wastes with FOG wastes from a sewage treatment plant: reactor performance and microbial community monitoring. Bioresource Technology 102, 4734- 4741.
 • E. Borràs; G. Caminal; M. Sarrà; C. Novotny. 2010. Effect of soil bacteria on the ability of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) removal by Trametes versicolor and Irpex lacteus from contaminated soil. Soil Biology and Biochemistry. 42, 2087-2093  
 • R. Baccar; P. Blánquez; J. Bouzid; M. Feki; M. Sarrà. 2010. Equilibrium, thermodynamic and kinetic studies on adsorption of commercial dye by activated carbon derived from olive-waste cakes. Chemical Engineering J. 165, 457- 464
 • T. Sayara; M. Sarrà; A. Sánchez. 2010. Effects of compost stability and contaminant concentration on the bioremediation of PAHs-contaminated soil through composting. J of Hazardous Materials. 179, 999-1006
 • E. Marco-Urrea,  M. Perez-Trujillo, T. Vicent, G. Caminal, 2009. Ability of White-rot fungi to remove selected pharmaceuticals and identification of degradation products of ibuprofeno by Trametes versicolor. Chemosphere 74, 765-772.
 • N. Casas, T. Parella, T. Vicent, G. Caminal, M. Sarrà. 2009. Metabolites from the biodegradation of triphenylmethane dyes by Trametes versicolor or laccase. Chemosphere  75, 1344-
 • P. Blanquez, M. Sarrà,  T. Vicent, 2008. Development of a continuous process toadapt the textile wastewater treatment by fungi to industrial conditions. Process Biochemistry. 43, 1-7.  
 • E. Borras, P. Blanquez, M. Sarrà,  G. Caminal, T. Vicent, 2008. Trametes versicolor pellets production: low cost medium and scale-up. Biochemical Engineering. J. 42, 61-66 
 • M. Vilaplana, E. Marco-Urrea, X. Gabarrell,  M. Sarrà, G. Caminal. 2008. Required equilibrium studies for designing a three-phase biorreactor to degrade trichloroetylene (TCE) and tetrachloroetylene (PCE) by Trametes versicolor. Chemical Engineering J . 144, 21- 27   
 • E. Marco-Urrea, X. Gabarrell, M. Sarrà, G. Caminal, T. Vicent, C.A .Reddy, 2006. Novel aerobic perchloroethylene degradation by the white-rot fungus Trametes versicolor. Environmental Science & Technology. 40, 7796-7802.
 • P. Blánquez, N. Casas, X. Gabarrell, M. Sarrà, G. Caminal, T. Vicent.  2004. Mechanism of Textile Metal Dye Biotransformation by Trametes versicolor and rol of laccase. Water Research38, 2166 -  2172. 

Libros destacados

 • Emerging Organic Contaminants in Sludges: Analysis, Fate and Biological Treatment.  T. Vicent, G. Caminal, E. Eljarrat, D. Barceló Eds. Hdb Env Chem (2013). ISBN: 978-3-642-35609-4; DOI10.1007/978-3-642-35609-4. Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Premios

 • Premio Sant Jordi 2005 de la Sociedad Catalana de Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans al trabajo " Análisis de los Flujos de Materiales de Catalunya en el periodo 1996-2000". Trabajo de Master de Cristina Sendra. Directores: Xavier Gabarrell i Teresa Vicent.
 • Premio de Excelencia Investigadora de la UAB (PREI 2008) al trabajo “Novel aerobic perchloroethylene degradation by the white-rot fungus Trametes versicolor” E. Marco-Urrea, X. Gabarrell, M. Sarrà, G. Caminal, T. Vicent , C.A Reddy. Environ Sci Technol. 40, 7796-7802 (2006)
 • Premio APOSTA 2011 al Proyecto “Estudio de procesos de dihaloeliminación en sedimentos marinos y de agua dulce para su aplicación en bioremediación”. Investigador: Ernest Marco-Urrea.
 • Premio de Ciències Ambientals en la categoria Activitat de Recerca, otorgado por el Col.legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Proyecto “Biodegradació per fongs ligninolítics de contaminants emergents amb capacitat disruptora endocrina” Finalista de la 1ª Edició 2012. Autora Marina Badia-Fabregat
 • Premi de Ciències Ambientals en la categoria Activitat Investigadora atorgat pel Col.legi d'Ambientòlegs de Catalunya i l'Associació Catalana de Ciències Ambientals. Segona Edició, 2013. Investigador: Ernest Marco-Urrea
 • Proyecto FUNGTIONAL. Finalista del Programa de Generació d’Idees en Medi Ambient 2014. UAB. Autores: Marina Badia-Fabregat y Francesc Castellet
Tesis en red Tesis en red

 

UAB Divulga Revista de divulgación científica de la Autònoma

 

UAB Divulga UAB Divulga

 

CONTACTA CON NOSOTROS

Departamento de Ingeniería Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona