Inici > Estudiar > Mínor en italià

Mínor en Italià


Formulari de preinscripció

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Objectius concrets
L'objectiu d'aquests estudis és contribuir a l'adquisició d'habilitats i competències lingüístiques, literàries, històriques i culturals en italià, per poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals l'italià sigui essencial o imprescindible.
Encara que l'italià és una llengua relativament menor en el context internacional, constitueix un instrument essencial per al coneixement i la comunicació en nombrosos àmbits tecnològics, culturals i científics: artístic, arqueològic, cuina, moda, indústria... És el complement acadèmic ideal per a la majoria d'alumnes d'Història de l'Art, Musicologia, Història, Arqueologia, Traducció, etc.

Perfil de l'estudiant
L'estudiant del mínor en Italià és un alumne matriculat en qualsevol títol de Grau de la UAB que desitgi completar la seva formació bàsica amb una d'específica sobre la llengua, la literatura i la cultura italiana en general. El seu objectiu ha de ser complementar els coneixements, competències i habilitats globals i ampliar la seva perspectiva lingüístico cultural per tal de dotar-se d'una major competitivitat.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 54 ECTS, dels quals l'alumne n'haurà de cursar 30, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna:
  Assignatura ECTS Durada
103395 Art i Literatura Italianes 6 ECTS Semestral
103394 Cinema i Literatura Italians 6 ECTS Semestral
103393 Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües 6 ECTS Semestral
100039 Idioma Modern I Italià 6 ECTS Semestral
100048 Idioma Modern II Italià 6 ECTS Semestral
103392 Idioma Modern III Italià 6 ECTS Semestral
103391 Idioma Modern IV Italià 6 ECTS Semestral
103398 Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista 6 ECTS Semestral
103397 Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània 6 ECTS Semestral

Horaris
Horaris del Mínor en Italià 2013-14
Les classes s'impartiran en la Facultat de Filosofia i Lletres.

Informació administrativa

Centre Responsable
Facultat de Filosofia i Lletres.

Coordinador acadèmic
Rossend Arqués
Departament de Filologia Francesa i Romànica.
Àrea de Filologia Italiana.

Oferta de places
Cada any s'oferiran 50 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de Grau que estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es podrà accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del Grau que estigui cursant l'alumne.

Si l'alumne rep l'admissió al mínor abans de que hagi fet la matrícula dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 3 de juny al 6 de setembre Preinscripció
La preinscripció es farà via web
16 de setembre Resolució
16 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa que és d'aplicació
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona