Inici > Estudiar > Mínor en estudis gallecs

Mínor en Estudis Gallecs


Formulari de preinscripció 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Objectius concrets
L'objectiu del mínor en Estudis Gallecs és proporcionar una formació bàsica en llengua i literatura gallegues, que apropi l'especificitat històrica, cultural i lingüística de Galícia y afavoreixi una visió contrastiva en relació amb les altres llengües i cultures que es van desenvolupar en el territori peninsular, així com contribuir a donar als estudiants les habilitats i les competències lingüístiques, literàries, històriques i culturals gallegues per a poder desenvolupar-se amb eficàcia en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els que el gallec o el seu coneixement són essencials o imprescindibles. Al finalitzar el mínor, l'estudiant haurà aconseguit un domini de la llengua gallega que li permetrà intervenir en un conjunt variat de situacions comunicatives. Podrà analitzar la seva evolució des d'una perspectiva social, i coneixerà i comprendrà els principals factors que marquen l'evolució del sistema literari gallec.

Perfil de l'estudiant
L'estudiant del mínor en Estudis Gallecs és un alumne matriculat en qualsevol títol de Grau de la UAB que desitgi completar la seva formació bàsica amb una d'específica sobre la llengua, la literatura i la cultura gallegues en general. El seu objectiu ha de ser complementar els coneixements, competències i habilitats globals, i ampliar la seva perspectiva lingüístico cultural per tal de dotar-se d'una major competitivitat.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 30 ECTS que l'alumne haurà de cursar, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna:
  Assignatura ECTS Durada
103385 Cultura i Societat Gallegues 6 ECTS Semestral
103384 Història Social de la Llengua Gallega 6 ECTS Semestral
100041 Idioma Modern I, Gallec 6 ECTS Semestral
100050 Idioma Modern II, Gallec 6 ECTS Semestral
103386 Literatura Gallega 6 ECTS Semestral

Horaris
Les classes s'impartiran en la Facultat de Filosofia i Lletres.
Horaris del Mínor en Estudis Gallecs 2013-14

Informació administrativa

Centre Responsable
Facultat de Filosofia i Lletres.

Coordinador acadèmic
Sonia Varela Pombo
Departament de Filologia Francesa i Romànica.

Oferta de places
Cada any s'oferiran 30 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de Grau que estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es podrà accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del Grau que estigui cursant l'alumne.

Si l'alumne rep l'admissió al mínor abans de que hagi fet la matrícula dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 3 de juny al 6 de setembre Preinscripció
La preinscripció es farà via web
16 de setembre Resolució
16 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa que és d'aplicació
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona