Inici > Estudiar > Mínor en estudis bascos

Mínor en Estudis BascosFormulari de preinscripció
 

Què és un mínor?
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Si se superen els crèdits necessaris establerts al pla d'estudis del mínor:
1. S'acredita en el SET (Suplement Europeu al Títol).
2. Els crèdits cursats en el mínor formaran part del total de crèdits necessaris per a obtenir el títol de Graduat i tindran consideració de crèdits optatius d'aquest pla d'estudis del Grau.

Objectius concrets
El mínor en Estudis Bascos pretén proporcionar una formació bàsica, de caràcter transversal i polivalent en cultura, llengua i literatura basques, que apropi l'especificitat històrica, cultural i lingüística del País Basc i afavoreixi una visió contrastiva en relació amb altres llengües i cultures, per tal d'ampliar la perspectiva intel·lectual de l'estudiant. També, pretén oferir als estudiants les habilitats i competències lingüístiques, literàries i històriques relatives a la cultura basca amb l'objectiu de poder desenvolupar-se amb eficiència en entorns professionals i del saber (acadèmics, institucionals, comercials, etc.) en els quals el coneixement dels elements bàsics de la cultura o la llengua basca són un valor afegit molt important.

Perfil de l'estudiant
L'estudiant del mínor en Estudis Bascos és un alumne matriculat en qualsevol títol de Grau de la UAB amb interès per conèixer l'especificitat lingüística i cultural basca, sense que sigui necessari cap requeriment d'estudis previs sobre les matèries que configuren l'objecte d'estudi.

Pla d'estudis
El pla d'estudis consta de 30 ECTS que l'alumne haurà de cursar, amb 5 assignatures de 6 ECTS cadascuna:
  Assignatura ECTS Durada
103377 Descripció Lingüística de la Llengua Basca 6 ECTS Semestral
103376 Història de la Llengua Basca 6 ECTS Semestral
100040 Idioma Modern I, Euskera 6 ECTS Semestral
100049 Idioma Modern II, Euskera 6 ECTS Semestral
103387 Literatura Basca 6 ECTS Semestral

Horaris
Les classes s'impartiran en la Facultat de Filosofia i Lletres.
Horaris del mínor en Estudis Bascos 2013-14

Informació administrativa

Centre Responsable
Facultat de Filosofia i Lletres.

Coordinador acadèmic
Jon Elordi Akordarrementeria
Departament de Filologia Catalana.

Oferta de places
Cada any s'oferiran 40 places de nou accés al mínor.

Criteris d'admissió
Per accedir al mínor cal tenir un mínim de 90 crèdits superats dels estudis de Grau que estigui cursant en el moment de fer la sol·licitud.
L'admissió i matriculació en el mínor requereix del compliment de la normativa de matrícula i acadèmica general de la UAB.
Una vegada iniciats uns estudis de mínor, no es podrà accedir a uns altres estudis de mínor.
L'estudiant té dret a abandonar uns estudis de mínor. En aquest cas haurà de completar l'optativitat de la titulació amb altres assignatures optatives del seu pla d'estudis però, en cap cas, amb assignatures d'un altre mínor.

Procés i calendari
Gestió del Procés de selecció: Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
Matriculació dels alumnes admesos: la matrícula de les assignatures del mínor es fa simultàniament amb la resta d'assignatures del Grau que estigui cursant l'alumne.

Si l'alumne rep l'admissió al mínor abans de que hagi fet la matrícula dels seus estudis de Grau, podrà matricular les assignatures del mínor seguint el procés de matrícula ordinari establert al seu centre, habitualment automatrícula. En canvi, si l'alumne rep l'admissió al mínor amb posterioritat a la seva matrícula ordinària dels seus estudis de Grau, caldrà que s'adreci a la Gestió Acadèmica del seu centre per dur a terme la modificació de la matrícula. En aquests casos no es cobrarà cap taxa addicional per modificació de matrícula.
El primer curs d'admissió al mínor caldrà matricular un mínim de 12 crèdits.

Període Procés
Del 3 de juny al 6 de setembre Preinscripció
La preinscripció es farà via web
16 de setembre Resolució
16 de setembre Inici de les classes
Segons el calendari de cada centre Matrícula

Preu
El preu del mínor el marca la titulació de grau que cursi l'estudiant.

Normativa que és d'aplicació
- Reials Decrets 1393/2007 i 861/2010.
- Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
- Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona